Arautegia

Inprimatu

ERABAKIA, 2021eko irailaren 27koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Gobernu Kontseiluarena, zeinaren bidez onartu eta argitara ematen baita honako figura hauetarako egiaztapena lortu nahi duten irakasle eta ikertzaileak ebaluatzeko ohiko deialdia: doktore-tituludun ikertzailea, irakasle atxikia, irakasle agregatua, irakasle osoa, ikerketa irakaslea eta unibertsitate pribatuko irakasle doktorea.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Akordioa
 • Organo arau-emailea: Hezkuntza Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 208
 • Hurrenkera-zk.: 5320
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2021/09/27
 • Argitaratze-data: 2021/10/19

Gaikako eremua

 • Gaia: Ekonomi Jarduerak; Administrazioaren antolamendua; Hezkuntza
 • Azpigaia: Industria; Gobernua eta herri administrazioa; Funtzio publikoa

Testu legala

Azaroaren 13ko 192/2007 Dekretuaren 2. artikuluan ezarritakoa betez (dekretu horren bidez, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile kontratatuek eta unibertsitate pribatuetako irakasle doktoreek Unibasq-en ebaluazioa eta egiaztapena lortzeko prozedura arautzen da; dekretu hori 350/2010 Dekretuaren bidez aldatu da), eta deialdia irekitzean indarrean dagoen protokoloan ezarritakoari jarraikiz, Agentziaren Gobernu Kontseiluak hau

ERABAKITZEN DU:

Onartzea eta argitara ematea honako figura hauetakoren bat egiaztatu nahi duten irakasleen irakaskuntza-jarduera eta/edo ikerketa-jarduera ebaluatzeko deialdia: doktore-tituludun ikertzailea, irakasle atxikia, irakasle agregatua, irakasle osoa, ikerketa irakaslea eta unibertsitate pribatuko irakasle doktorea. Horretarako, aintzat hartuko dira honako oinarri hauek:

OINARRIAK

Lehenengoa. Xedea.

Deialdi honen xedea da irakasleen irakaskuntza-jarduera eta/edo ikerketa-jarduera ebaluatzea, zehazki figura hauetakoren baten araberako kontratua lortu nahi duten irakasleena: doktore-tituludun ikertzailea, irakasle atxikia, irakasle agregatua, irakasle osoa, ikerketa irakaslea eta unibertsitate pribatuko irakasle doktorea.

Bigarrena. Figura bakoitzerako eskabidea aurkezteko baldintzak.

 1. Irakasle osoaren modalitatean: agregatu figuraren egiaztapena edo parekoa edukitzea.

 2. Irakasle agregatuaren modalitatean: doktore-titulua edukitzea eta, gutxienez, irakasle eta ikerlari gisa hiru urtez jardun izana, doktore egin eta gero, ahal dela.

 3. Irakasle atxikiaren modalitatean: doktore-titulua izatea.

 4. Unibertsitate pribatuko irakasle doktorearen modalitatean: doktore-titulua izatea.

 5. Doktore-tituludun ikertzailearen modalitatean: doktore-titulua edukitzea eta irakasle edota ikertzaile gisa hiru urteko jarduna egiaztatzea.

 6. Ikerketa-irakasleen modalitatean: aurretik doktore tituludun ikertzaile edo irakasle agregatu figuraren egiaztapena edo parekoa edukitzea.

  Deialdian parte hartzeko epea amaitu baino lehen bete behar dira baldintza horiek, eta, hori egiaztatzen duten ziurtagiriak aurkeztu beharko dira.

  Hirugarrena. Ebaluazio-eskabidea aurkezteko epea.

  Eskabideak aurkezteko epea 2022ko otsailaren 1etik 2022ko martxoaren 1era artekoa izango da honako figura hauetarako: doktore-tituludun ikertzailea, irakasle atxikia, agregatua, osoa, ikerketa irakaslea eta unibertsitate pribatuko irakasle doktorea. Hala dago ezarrita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 30. artikuluan.

  Laugarrena. Ebaluazio-eskabidea betetzea.

  1. Interesdunak telematikoki egin behar du eskabidea, Agentziaren webgunean (www.unibasq.eus) horretarako argitaratutako aplikazio informatikoa erabilita, betiere ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 27.6 artikuluarekin bat etorriz (ekainaren 23ko BOE), eta azaroaren 13ko 192/2007 Dekretuaren 3.2 artikuluan ezarritakoari jarraituz (dekretu hori abenduaren 28ko 350/2010 Dekretuaren bidez aldatu da).

  2. Eskabidean merezimendu guztiak aipatu behar dira, banan-banan, ez baitira kontuan hartuko deialdi honetako eskabidean aipatzen ez diren merezimenduak; gainera, eskatzailearen curriculum vitae osoa ere aurkeztu beharko da. Halaber, legez eskatutako baldintzak eta interesdunaren historia akademikoa osatzen duten merezimendu guztiak egiaztatzen dituen dokumentazioaren kopia eskaneatua aurkeztu beharko da. Merezimendu horiek deialdian parte hartzeko epea amaitu baino lehen egiaztatu behar dira. Zuzen egiaztatzen ez diren merezimenduak ez dira kontuan hartuko ebaluazioan.

  3. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen 95. bis eta 95 quinquies artikuluei jarraikiz, tasa bat ezarriko da, Agentziaren web-orrialdean argitaratutako prozedurari jarraituz (www.unibasq.eus).

  4. Ez da beharrezkoa izango merezimenduak egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztea, baldin eta lehendik Unibasq Agentziaren esku badago dokumentu horien kopia, irakasle eta ikertzaileak ebaluatzeko aurreko deialdietan aurkeztu direlako. Horrelakoetan, nahikoa izango da dagokion espedientearen erreferentzia egitea eskabidean.

  5. Unibasq-ek uneoro eskubidea izango du eskatzaileei dokumentazioa aurkeztea eskatzeko, baldin eta legez eskatutako baldintzak edo alegatutako merezimenduak betetzen direla egiaztatzeko beharrezkoa bada. Unibasq-eko ebaluazio-prozesuetan gardentasuna eta sinesgarritasuna sustatzeko, eskatzaileek informazio egiazkoa eta zehatza emateko konpromisoa hartzen dute. Horrela ez bada, erantzukizun administratibo edo penalez gain, Unibasq-eko ebaluazio-prozesuetan pertsonek edo erakundeek emandako informazioetan irregulartasunen aurrean prozedura onartzen duen Unibasq-eko Etika eta Eskubideen Batzordearen 2019ko ekainaren 24ko Akordioan aurreikusitakoa aplikatuko da.

   Bosgarrena. Eskabidea formalizatzea.

  1. Eskabidea behar bezala beteta aurkezteaz gain, interesdunek eskabidea formalizatu beharko dute, Unibasq-i honako agiri hau bidalita, deialdian ezarritako epearen barruan:

   Egoitza elektronikoan behin prozesua bete eta gero sortzen den laburpen dokumentua.

  2. Aurreko puntuan aipatutako dokumentuak ondorengo bidea soilik erabiliz bidaliko dira Unibasq-en:

   Baliabide elektroniko bidez: Erregistro telematikoa www.euskadi.net helbide elektronikoan egingo da, bide elektronikoz, bat etorriz honako xedapen hauetan ezarritakoarekin: 21/2012 Dekretua, otsailaren 21ekoa, Administrazio Elektronikoari buruzkoa, eta Informatika eta Telekomunikazioen zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpena, E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa Platea ezartzen duen dokumentua onartzeko dena. Izapidetzeko argibideak eskuragarri daude, aplikazio informatikoan (app.unibasq.eus).

   Eskabidearen osteko izapideak helbide honetan egingo dira, bide elektronikoz: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/y22-izapide2/eu/

   Eskatzaileek, bide hau erabil ahal izateko, sinadura elektronikoko ziurtagiri aitortu bat eduki beharko dute.

   Seigarrena. Eskabidearen edukia.

   Eskabidean, datu-pertsonalez gain, ebaluazioa edo txostena egiteko eskabidea zer kontratu motari dagokion eta zer arlo ezagutzari dagokion adierazi beharko da. Deialdi berean, ezin da eskatu ezagutza-arlo ezberdinetan ebaluazio edo txostena egiteko, kontratu mota berdinerako. Deialdi berean, kontratazio mota berdinean, gehienez, bi ezagutza arloan eskatu ahal izango da.

   Zazpigarrena. Ebaluazio-irizpideak.

   Ebaluazio-batzordeek, beren lana betetzeko, aintzat hartuko dituzte Unibasq Agentziak kontratu-figura bakoitzerako onartutako ebaluazio-irizpide eta -prozedurak, Unibasq-ek Irakasleak eta ikertzaileak ebaluatu eta egiaztatzeko irizpideak onartzen dituen azaroaren 8ko 228/2011 Dekretuan ezarritakoak. Irizpide eta prozedura horien garapena Unibasq-eko Aholku Batzordeak irakasleak eta ikertzaileak ebaluatu eta egiaztatzeko onartutako eta indarrean dagoen protokoloaren bidez egin da.

   Zortzigarrena. Ebazpena.

  1. Unibasqeko zuzendariak baterako ebazpen bat jarriko du https://www.euskadi.eus iragarki-taula elektronikoan, emaitzak jakinarazteko. Ebazpen hori iragarki-taula elektronikoan argitaratzen den data ebazpenaren jakinarazpena komunikatzeko data formala da, xede guztietarako. Nolanahi ere, ondorengo egunetan ebazpen indibidualizatua bidaliko zaie eskatzaileei Egoitza Elektronikoaren bidez.

   Ebazpen horren aurka berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, nahi izanez gero, Unibasq-en, hilabeteko epean, edota, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Administrazioarekiko Auzietako Epaitegi eskudunetan, bi hilabeteko epean (bi kasuetan, ebazpen kolektiboa iragarki-taula elektronikoan jakinarazten denetik aurrera).

  2. Ebazpenetan, adierazi beharko da ebaluazioa zer kontratu-irudirako egin den, ebaluazioa positiboa edo negatiboa izan den eta txostena aldekoa edo kontrakoa izan den. Halaber, ebazpena kontrakoa izan bada, dagokion batzordeak egindako ebaluazioaren edo txostenaren laburpena eskabidea bete den aplikazio informatikoan egongo da eskuragarri.

  3. Eskatzaileek ebaluazio positiboa lor dezakete kontratu-figura jakin baterako, betiere ezinbesteko baldintza hauek betetzen badituzte:

   Irakasle osoa: gutxienez, 80 puntu lortzea; horietatik, gutxienez 50 puntu, Ikerketa Jarduera eta Ezagutzaren Transferentzia atalean, eta gutxienez 25 puntu, Irakaskuntza Jarduera eta Lan Esperientzia atalean.

   Ikerkuntza-jarduerako hiru aldirekin pareka daitezkeen merezimenduak egiaztatzea; aldi horiek Irakasleen ordainsariei buruzko abuztuaren 28ko 1086/1989 Errege Dekretuan egindako zehaztapenen arabera nahiz horri egindako aldaketen arabera aitortuko dira. Baldintza hori ez da nahikoa izango, baina bai ezinbestekoa, aldeko egiaztapena lortzeko.

   Gutxienez, bi doktoretza-tesi zuzendu izana, edo, gutxienez, bi ikerketa-proiekturen ikertzaile nagusi izatea, edo, sei hilabetez, atzerriko unibertsitate batean doktoratu ondoko egonaldia egina izatea. Baldintza hori ez da nahikoa izango, baina bai ezinbestekoa, aldeko egiaztapena lortzeko.

   Irakasle agregatua: gutxienez, 65 puntu lortzea; horietatik, gutxienez 35 puntu, Ikerketa Jarduera eta Ezagutzaren Transferentzia atalean, eta gutxienez 10 puntu, Irakaskuntza Jarduera eta Lan Esperientzia atalean.

   Ikerkuntza-jarduerako aldi batekin pareka daitezkeen merezimenduak egiaztatzea; aldi hori Irakasleen ordainsariei buruzko abuztuaren 28ko 1086/1989 Errege Dekretuan egindako zehaztapenen arabera nahiz horri egindako aldaketen arabera aitortuko da. Baldintza hori ez da nahikoa izango, baina bai ezinbestekoa, aldeko egiaztapena lortzeko.

   Irakasle atxikia: gutxienez, 55 puntu lortzea; horietatik, gutxienez 25 puntu, Ikerketa Jarduera eta Ezagutzaren Transferentzia atalean.

   Argitalpenei dagokienez, eskatzaileak egiaztatu beharko du bere ezagutza-arloarekin lotutako kalitate handiko (JCR edo baliokidea) bi lan argitaratu izana, gutxienez. Baldintza hori ez da nahikoa izango, baina bai ezinbestekoa, aldeko egiaztapena lortzeko.

   Ikerketa-irakaslea: gutxienez, 90 puntu lortzea, eta, horrez gain, Ikerketa Jarduera eta Ezagutzaren Transferentzia atalean, 75 puntu eskuratzea.

   Ikerkuntza-jarduerako hiru aldirekin pareka daitezkeen merezimenduak egiaztatzea; aldi horiek irakasleen ordainsariei buruzko abuztuaren 28ko 1086/1989 Errege Dekretuan egindako zehaztapenen arabera nahiz horri egindako aldaketen arabera aitortuko dira. Baldintza hori ez da nahikoa izango, baina bai ezinbestekoa aldeko egiaztapena lortzeko.

   Gutxienez, hiru doktoretza-tesi zuzenduta izatea; gutxienez, hiru ikerkuntza-proiekturen ikertzaile nagusi izatea; urtebetez, atzerriko unibertsitate batean doktoratu ondoko egonaldia egina izatea; edo kanpo-kontratuak lortzeko itzelezko gaitasuna duela egiaztatzea. Baldintza hori ez da nahikoa izango, baina bai ezinbestekoa aldeko egiaztapena lortzeko.

   Doktore-tituludun ikertzaileak: gutxienez, 85 puntu lortzea; horietatik, gutxienez 70 puntu, 2. atalean.

   Ikerkuntza-jarduerako bi aldirekin pareka daitezkeen merezimenduak egiaztatzea; aldi horiek Irakasleen ordainsariei buruzko abuztuaren 28ko 1086/1989 Errege Dekretuan egindako zehaztapenen arabera nahiz horri egindako aldaketen arabera aitortuko dira. Baldintza hori ez da nahikoa izango, baina bai ezinbestekoa, aldeko egiaztapena lortzeko.

   Unibertsitate pribatuko irakasle doktorea: gutxienez, 60 puntu lortzea; horietatik, gutxienez 25 puntu, Ikerketa Jarduera eta Ezagutzaren Transferentzia atalean, eta gutxienez 20 puntu, Irakaskuntza Jarduera eta Lan Esperientzia atalean.

  4. Ebaluazioaren ebazpenak deialdi honetan eskabideak aurkezteko ezarritako epea amaitu eta hurrengo sei hilabeteetan jakinarazi beharko zaizkie interesdunei, alde batera utzi gabe Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 22. eta 23. artikuluetan xedatutakoa.

  5. Aurreko puntuan adierazitako epearen barruan ebazpenik izan ezean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluan aurreikusitako ondorioak sortuko dira.

  6. Ebaluazio negatiboa jaso duen interesdunak ezin izango du beste ebaluazio-eskabide bat aurkeztu dagokion ebazpena jakinarazi eta sei hilabete igaro arte, abenduaren 28ko 350/2010 Dekretuaren bidez aldatutako azaroaren 13ko 192/2007 Dekretuaren 8.2 artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz. Dekretu horren bidez, Unibasq-en ebaluazioa eta egiaztapena lortzeko prozedura arautzen da.

   Bederatzigarrena. Dokumentu-erregimena eta datu pertsonalen inguruko eskubideak.

  1. Datuak babesteko dagoen araudiaren arabera, (kontuan hartuko da Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa (RGPD), baita 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan jasotakoa ere), interesdun pertsonak emandako datuak fitxategi pertsonal automatizatu batean sartuta gera daitezke. Datu hauen titularra Unibasq izango da, eta Agentziak egindako deialdi prozesuak garatzeko erabiliko ditu, interesdun pertsonek bertan parte hartzen badute, betiere.

  2. Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Irakaslegoaren ebaluazio-programak.

   Arduraduna: Unibasq - Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentzia.

   Helburua: Irakaslegoaren irakaskuntza, ikerkuntza, ezagutza zabaltzearen eta kudeaketa merituak ebaluatzeko, programa desberdinen arabera.

   Legitimazioa:

   Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

   Hartzaileak:

   Dagokionean UPV/EHU, Mondragon Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea eta Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saila.

   Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.

   Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua: www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/034900-capa2-eu.shtml

   Araudia:

   Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf).

   3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf).

   Hamargarrena. Errekurtsoak.

   Deialdi hau eta haren oinarriak behin betikoak dira administrazio-bidean, eta, haien aurka, interesdunek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango diete Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioarekiko auzien jurisdikzio-organoei, bi hilabeteko epean, deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, hala ezarrita baitago Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 114. artikuluan eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 14. eta 46. artikuluetan. Halaber, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango diote Agentziari, hilabeteko epean, adierazitako 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluei jarraikiz.

   Vitoria-Gasteiz, 2021eko irailaren 27a.

   Unibasq-eko Gobernu Kontseiluko burua,

   JOKIN BILDARRATZ SORRON.