Arautegia

Inprimatu

EBAZPENA, 2021eko urriaren 29koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez hautaketa-prozedura baterako deialdia egiten baitzaie Ertzaintzaren Oinarrizko Eskalako karrerako funtzionarioei txakur-gidaritzako espezializazio-ikastaroan sartzeko.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Ebazpena
 • Organo arau-emailea: Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia; Segurtasun Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 228
 • Hurrenkera-zk.: 5847
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2021/10/29
 • Argitaratze-data: 2021/11/17

Gaikako eremua

 • Gaia: Segurtasuna eta justizia; Hezkuntza; Administrazioaren antolamendua
 • Azpigaia: Herrizaingoa; Funtzio publikoa

Testu legala

Aurkibidea erakutsiAurkibidea ezkutatu

Deialdia egiteko, honako hauetan xedatutakoa hartu da aintzat: Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bategina onartzen duen 1/2020 Legegintzako Dekretua; Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legea; eta Euskal Herriko Poliziaren hautaketa- eta prestakuntza-araudia onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretua, eta horren gainean egindako aldaketak.

Halaber, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Kontseilu Araupetzaileak ere onartu du deialdia, eta, hartara, Segurtasuneko sailburuordeak egindako eskabideari erantzun zaio.

Horretan guztian oinarrituta, zuzendari honek erabaki du Ertzaintzaren Oinarrizko Eskalako karrerako funtzionarioei deialdia egitea txakur-gidaritzako espezializazio-ikastaroan sartzeko hautaketa-prozedurarako, klausula hauen arabera

OINARRIAK

Lehenengoa. Deialdiaren xedea.

 1. Ertzaintzaren Oinarrizko Eskalako karrerako funtzionarioentzat, oposizio sistema bitartez, txakur-gidaria izateko espezializazio-ikastaroan sartzeko hautaketa-prozedurarako deia egiten da.

  Deitutako ikastaroa espezializazio-ikastaroen izaera du, Euskal Herriko Poliziaren hautaketa- eta prestakuntza-araudia onartzen duen 315/1994 Dekretuaren 54. artikuluan eta ondorengoetan ezarritakoarekin bat etorriz.

 2. Deitutako plazak, guztira, 12 dira.

 3. Hautaketa-prozedura horren fase bat gehiago gisa osatuko da, prestakuntza-ikastaro batekin batera.

 4. Deitutako plaza kopurua handi daiteke, hautaketa-prozedura honen garapenean zehar edozein inguruabarrengatik sortzen diren txakur-gidaritzako espezialitateari lotuta deitutako eskalan beharrizanen arabera. Kopuru handitze hori Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren zuzendari nagusiaren ebazpen baten bitartez argitaratuko da, hamalaugarren oinarrian aurreikusitakoarekin bat etorriz.

  Lanpostu-gehikuntza hori hamargarren oinarriaren 3. apartatuan adierazitako izapidea gauzatu aurretik ezarri beharko da.

  Bigarrena. Parte hartzeko betekizunak.

 1. Hautaketa-prozeduran onartuak izateko honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

  1. Aldez aurretik eskaera egitea.

  2. Ertzaintzaren Oinarrizko Eskalako edozein kategoriatan karrerako funtzionario izendatuta egotea eta horietan jarduneko zerbitzuko administrazio-egoeran izatea.

  3. 388/1998 Dekretuaren 5.3 azken paragrafoan eta 1/2020 Dekretu Legearen 97.3 artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, ebazpen hau argitaratzen denean, atxikitako lanpostuan gutxieneko egonaldiari lotuta ez egotea egonaldi hori betea egon ezik, edo organo eskudunak uko egitea onartu badu edo mendekotasunaren ezaugarri eta arrazoi berberak dituen beste lanpostu bat lortu nahi bada.

  4. Txakur-gidariak gaikuntza lortuko duen txakurra mantentzeko, zaintzeko eta etxebizitzara eramateko konpromisoa bere gain hartzea.

  5. Txakur-gidarien espezializazioan hiru deialdi baino gehiagotan parte hartu gabe egotea. Deialdi bat agortutzat emango da, eta konputagarritzat joko da, funtzionarioa ikastaroan parte hartzeko ontzat ematen den kasuan. Ez ordea, deia egiten duen organoak ikusten badu, nahi gabeko kausa dela-eta, izangaia ikastarora ez dela bertaratu edo ikastaroa ez duela amaitu. Hala denean, behar bezala justifikatuta egon beharko du.

 2. Hautaketa-prozeduran parte hartzeko aurreko atalean ezarritako baldintza guztiak bete beharko dituzte eskabideak aurkezteko epea amaitu aurretik.

 3. Pertsona hautaketa-prozeduran onartua izateko eta parte hartzeko, nahikoa izango da eskabide orrian, eskatutako baldintza guztiak betetzen dituztela adieraztea, betiere eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean. Organo eskudunak ofizioz egiaztatuko ditu baldintza horiek, eta, horretarako, Segurtasun Saileko organo eskudunak dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko du.

 4. Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, hautaketa-prozeduraren edozein unetan edo prestakuntza-ikastaroan zehar, deialdian parte hartzeko baldintzak betetzen ez dituzten pertsona onartuen eta baztertuen zerrenda onartzeko eskumena duen organoak jakiten badu zerrenda hori hautaketa-prozeduratik kanpo utziko du, edo, hala badagokio, prestakuntza-ikastarotik, hari entzun ondoren.

 5. Hautaketa-prozedura honetan parte hartzea borondatezkoa da eta proba psikoteknikoetan eta nortasun-probetan parte hartzeko parte-hartzailearen onespena ekarriko du ondorioz, eta proba horien emaitzak beste balorazio faktore bat bezala erabiltzea onartuko da, oinarri hauetan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

  Hirugarrena. Eskabideak.

 1. Hautaketa prozeduran parte hartu nahi dutenek, sailen arteko intraneten bitartez Gurenet eta horretan azaltzen den eskabide eredua erabiliz egin beharko dute eskaria.

 2. Eskabideak aurkezteko epea, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita 20 egun baliodunekoa izango da.

 3. Eskabidean zehaztu egin beharko dute oposizioko probak zein hizkuntzatan egin nahi dituzten, gaztelaniaz edo euskaraz.

 4. Eskabidean adierazi beharko da aurkezteko ezarritako epea amaitzen den egunean betetzen direla eskatutako baldintza guzti-guztiak.

  Laugarrena. Izangaiak onartzea.

 1. Eskabideak aurkezteko epea bukatu ondoren, eta bigarren oinarrian ezarritako baldintzak betetzen direla ofizioz egiaztatu ondoren, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren zuzendari nagusiak, onartu eta bazter utzitakoen behin-behineko zerrenda onartuko du eta zerrenda hori hamalaugarren oinarrian aurreikusitakoaren bat etorriz argitaratuko da.

 2. Behin-behineko zerrendan baztertuta agertzen diren izangaiei dagozkien arrazoiak adieraziko zaizkie, eta interesdunek 10 egun balioduneko epea izango dute erreklamazioak aurkezteko eta eskabideak izan ditzakeen hutsak zuzentzeko.

 3. Aurkeztutako erreklamazioak onartutako edo baztertutako pertsonen behin-behineko zerrenda behin betiko egiten dituen zerrendan onartuko edo baztertuko dira. Zerrenda horiek lehen atalean aurreikusitako eran argitaratuko dira.

 4. Aurreko zerrendetan eta ondoren argitaratzen direnetan, parte-hartzaileak identifikatuko dira bakoitzaren zenbaki profesionalaren bitartez.

  Bosgarrena. Epaimahai kalifikatzailea.

 1. Epaimahai kalifikatzaile bat eratuko da, eta beraren helburua izango da hautaketa-sistemako probak zehaztea, garatzea eta ebaluatzea eta izangaiak hautatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bategina onartzen duen 1/2020 Legegintzako Dekretu Legearen eta uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuaren aurreikuspenen arabera. Epaimahai horrek epaimahaiburua, bi bokal eta idazkari bat izango ditu.

  Epaimahai kalifikatzailea osatuko duten pertsonen eta ordezkoen izendapena hamalaugarren oinarrian aurreikusitakoarekin bat etorriz argitaratuko da, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren zuzendariaren ebazpenaren bitartez.

  Otsailaren 28ko 4/2005 Legean xedatutakoarekin bat etorriz, bere eraketan emakumezkoen eta gizonezkoen arteko ordezkaritza orekatua izango da.

 2. Epaimahai kalifikatzailearen jardunak aintzat hartuko ditu kide anitzeko organoen funtzionamenduko araudi erregulatzailean indarrean diren xedapenak.

  Epaimahai kalifikatzailea osatzen duten pertsonei Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan jasotako abstentzio- eta errekusazio-arrazoiak aplikatuko zaizkie. Epaimahaiko kideek dagokien zerbitzuagatiko kalte-ordainak jasoko dituzte, bertaratzeengatiko kalte-ordainak barne, horri buruz indarrean dagoen araudiaren arabera.

  Era berean, probetan zehar zaintza- eta kontrol-lanak egiten dituzten laguntzaileek horri buruz indarrean dagoen araudiaren arabera dagozkien kalte-ordainak jasoko dituzte.

 3. Epaimahai kalifikatzaileak garatu eta ebaluatuko ditu hautaketa-prozedura osatzen duten probak eta merezimenduak, eta zeregin horretan, autonomia funtzional osoz jardungo du. Horrez gainera, prozeduraren objektibotasunaren erantzule izango da, eta deialdiaren oinarriak betetzen direla bermatuko du.

 4. Epaimahai kalifikatzaileak, hautaketa-prozeduraren proba guztietarako edo batzuetarako, aholkulariak edo espezialistak erabil ditzake, haien espezialitateen barruan aholkuak eta laguntza teknikoa eman ditzaten eta ez beste ezertarako.

 5. Epaimahai kalifikatzaileak neurri egokiak hartuko ditu hautaketa-sistemako ariketak, idatzizkoak izan eta epaimahaian irakurri behar ez direnak, hautagaien identitatea ezagutu gabe zuzenduko direla bermatzeko.

 6. Epaimahai kalifikatzaileak hautaketa-sistema garatzeko behar diren neurriak hartu ahal izango ditu oinarri hauetan aurreikusten ez den guztian, eta sistema interpretatzeari eta aplikatzeari buruz sortzen diren arazoak ebatzi ahal izango ditu, bai eta bere eginkizunak betetzeari buruzkoak ere. Era berean, epaimahai kalifikatzaileak argituko ditu arau horiek aplikatzean sor daitezkeen zalantza guztiak, baita aurreikusi gabeko kasuetan egin beharrekoak ere.

 7. Epaimahai kalifikatzaileak ezin izango du hautatu deitutako plaza kopurua baino izangai gehiago, eta erabat deusezak izango dira muga hori hausten duten proposamen guztiak.

 8. Epaimahai kalifikatzailearen erabakiak, probak edo ariketak egiteko egunak eta emaitzak argitaratzen dituztenak, hogeita batgarren oinarrian aurreikusitako moduan argitaratuko dira.

 9. Epaimahai kalifikatzailearen jarduera edo argitalpenen aurrean egindako alegazioak, bai eta hari zuzendutako edozein motatako idazkiak ere, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiara bidaliko dira, bitarteko elektronikoen bidez, honako helbide honetan: 2021guiacanino@seg.euskadi.eus

  Auzitegiak bide orretatik jasotzen dituen idazkiei erantzungo die.

  Seigarrena. Hautaketa-sistema.

 1. Hautaketa-sistema oposiziokoa izango da, izangaien gaitasuna zehaztuko du eta haien arteko lehentasun-hurrenkera finkatuko du.

 2. Oposizioaren puntuazio osoa oposizioa osatzen duten ariketa edo probetan lortutakoen batura izango da, eta, hala badagokio, euskara jakitea merezimendu gisa ebaluatzetik ateratzen den puntuazioa gehituko zaio, eta izangaien lehentasun-hurrenkera zehaztuko du.

  Zazpigarrena. Oposizioak.

  Oposizioan honako proba hauek egingo dira:

 1. Lehenengo proba nahitaezkoa eta baztertzailea izango da, eta test motako galdetegi bati idatziz erantzutea izango da.

  Edukiak zehazteko, I. eranskin gisa erantsitako gai-zerrendan jasotakoa hartuko da kontuan.

  Test motako galdetegiko galdera bakoitzak lau erantzun-aukera izango ditu, eta horietako bakarra izango da zuzena.

  Proba honetan, erantzun zuzen bakoitzak puntu bat izango du, eta erantzun ez-egokiari 0,333 puntu kenduko zaizkio. Erantzun bat baino gehiago dituzten galderak erantzun gabekotzat joko dira. Erantzun gabeko galderak ez dira penalizatuko.

  Proba hau 0 eta 90 puntu bitartean baloratuko da, eta automatikoki baztertuko dira gutxienez 45 puntu lortzen ez dituztenak.

  Hautaketa-sistema ondo joan dadin, epaimahai kalifikatzaileak, eska daitekeen gutxieneko maila eta proba honetan erakutsitako ezagutza-maila kontuan hartuta, eta izangaiak nor diren jakin baino lehen, proba gainditzeko beharrezkoa den gutxieneko puntuazioa ezartzeko puntuazio-atalasea erabaki ahal izango du, erabaki horren berri emanez. Kasu horretan, proba honetako puntuazioa lortzeko, aurreko paragrafoan deskribatutakoaren arabera, epaimahai kalifikatzaileak formula hau aplikatuko du:

  HAP = (APgeh / 2) x (1 + (PZ - m) / (PZgeh - m))

  Hau da:

  HAP = Hautagaiak lortutako azken puntuazioa.

  APgeh = Proban gehienez lor daitekeen azken puntuazioa (Deialdiaren oinarrien arabera, proban lor daitekeen puntuazio gehiena: 90 puntu).

  PZ = Hautagaiak lortutako puntuazio zuzena:

  PZ = Erantzun zuzenak (errore kopurua x 0,333).

  m = Epaimahaiak ezarritako proba gainditzeko gutxienez lortu beharreko puntuazioa.

  PZgeh = Probaren gehieneko puntuazio zuzena (Proban gehienez lortzen den puntuazio zuzena).

 2. Bigarren proba, nahitaezkoa eta baztertzailea, proba psikoteknikoa.

  Bigarren proba honek Ertzaintzaren Txakur Gidaren espezialitateko polizia-lanak egiteko izangaien gaitasunak ebaluatuko ditu.

  Test psikotekniko bati idatziz erantzun beharko zaio, honako aldagai hauek ebaluatzeko: aditz-gaitasunak, arreta-pertzepzio gaitasunak, arrazoitzeko gaitasunak eta gaitasun espazialak.

  Galdera-sortako galdera bakoitzak lau erantzun-aukera izango ditu, eta horietako bakarra izango da zuzena.

  Erantzun zuzen bakoitzak puntu bat izango du, eta erantzun oker bakoitzak 0,333 puntu kenduko ditu.

  Erantzun bat baino gehiago dituzten galderak erantzun gabekotzat joko dira. Erantzun gabeko galderak ez dira zigortuko.

  Proba hau 0 eta 40 puntu bitartean baloratuko da, eta automatikoki baztertuko dira gutxienez 20 puntu lortzen ez dituztenak.

  Hautaketa-sistema ondo joan dadin, epaimahai kalifikatzaileak, proba honetan eska daitekeen gutxieneko maila kontuan hartuta, eta izangaiak nor diren jakin baino lehen, proba hau gainditzeko beharrezkoa den gutxieneko puntuazioa ezartzeko puntuazio-atalasea erabaki ahal izango du, eta erabaki hori jendaurrean jarriko du.

  Kasu horretan, ariketa bakoitzeko puntuazioa lortzeko, aurreko paragrafoan deskribatutakoaren arabera, epaimahai kalifikatzaileak formula hau aplikatuko du:

  HAP = (APgeh / 2) x (1 + (PZ - m) / (PZgeh - m))

  Hau da:

  HAP = Hautagaiak lortutako azken puntuazioa.

  APgeh = Proban gehienez lor daitekeen azken puntuazioa (Deialdiaren oinarrien arabera, proban lor daitekeen puntuazio gehiena: 40 puntu).

  PZ = Hautagaiak lortutako puntuazio zuzena:

  PZ = Erantzun zuzenak (errore kopurua x 0,333).

  m = Epaimahaiak ezarritako proba gainditzeko gutxienez lortu beharreko puntuazioa.

  PZgeh = Probaren gehieneko puntuazio zuzena (Proban gehienez lortzen den puntuazio zuzena = azterketa bateko erantzun zuzenen kopurua, galdera guztiak ondo erantzunda).

 3. Hirugarren proba, nahitaezkoa eta baztertzailea, nortasun-proba.

  Proba hau 0 eta 40 puntu bitartean baloratuko da, eta zuzenean baztertuko dira gutxienez 20 puntu lortzen ez dituztenak.

  Proba honetan nortasun-test bat egingo da, nortasun orokorraren ezaugarriak ebaluatzeko, bai eta hautaketa-prozeduran parte hartzen duten pertsonen desegokitasun- edo desegokitasun-adierazleak ebaluatzeko ere.

  Proba hau deialdiko lanpostuaren lanbide-profilari buruzkoa izango da.

 4. Laugarren proba, borondatezkoa, gaitasun fisikoari buruzkoa.

  Proba hau 0 eta 30 puntu bitartean baloratuko da. Deialdi honen II. eranskinean jasotzen diren hiru ariketak egingo dira, eta horien balorazioa horretarako ezarritako baremoen arabera egingo da. Baremo horiek II. eranskinean daude zehaztuta.

  Proba hori gainditzeko, gutxienez 5 puntu lortu beharko dira proba osatzen duten hiru ariketetako bakoitzean, eta gutxienez 15 puntu hiru ariketen batukarian.

  Ariketa fisikoak horietan parte hartzen duten pertsonen erantzukizun esklusiboarekin egingo dira, eta ariketa horietan parte hartzen duten pertsonek kirol-talde egokiarekin aurkeztu beharko dute.

 5. Bosgarren proba, nahitaezkoa eta baztertzailea, proba praktikoa.

  Ariketa praktikoak egingo dira animaliarekin, eta, horien bidez, izangaiaren trebetasuna baloratuko da honako atal hauetan: animaliaren aurkezpena, ekimenak, laztanak, jolasak, ordenak, ohiturak edo jokabidea, jokabide orokorra, beldurrak eta akats larriak.

  Proba banaka egingo da Txakur Unitatearen auzolandegian, eta gutxi gorabehera 5 minutu iraungo du.

  Hori egiteko, Txakurren Unitatearen antzeko izaera eta izaera duten hainbat ale erabiliko dira, eta 1. txakurtegiko lehenengo hautagaiarekin hasita modu korrelatiboan esleituko dira. Txakurtegi bakoitza animaliaren izenarekin identifikatuta egongo da, eta barruan lepokoa eta uhala izango ditu. Izangai bakoitzari bi hozkagailu emango zaizkio, praktika egiteko tresna bakarrak.

  Esleitutako animaliarekin egin beharreko ekintzak honako hauek izango dira: lepokoa jarri eta uhalarekin lotu, modu kontrolatuan eraman auzolandegira, animaliarekin interakzioan jardun izangai bakoitzaren trebetasunen eta gaitasunen arabera, eta animalia bere txakurtegira eraman.

  Proba bakoitza bideo formatuan grabatuko da, izangaiak berariaz uko egiten ez badio izan ezik. Horretarako, grabazioa ukatzeko manifestu bat sinatu beharko du izangaiak.

  Proba hau 0 eta 90 puntu bitartean baloratuko da, eta automatikoki baztertuko dira gutxienez 45 puntu lortzen ez dituztenak.

 6. Seigarren proba, nahitaezkoa eta baztertzailea, elkarrizketa pertsonaleko proba, izangaiek deitutako lanpostuaren lanbide-profileko eginkizunak eta zereginak betetzeko duten jokabidearen eta gaitasunen egokitasuna zehazteko.

  Proba hau 0 eta 40 puntu bitartean baloratuko da, eta gutxienez 20 puntu lortu beharko dira proba gainditzeko. Gutxienez 20 puntu lortzen ez dituztenak automatikoki baztertuko dira.

  Proba hori egin aurretik, prozeduran parte hartzen duten pertsonek curriculum vitae sinplifikatu bat bete beharko dute. Curriculum hori formatu normalizatuan beteko da, eta ez da puntuagarria izango, eta elkarrizketa pertsonaleko proba hau egiteko soilik balioko du.

  Zortzigarrena. Oposizioko probak garatzea.

 1. Probak ezin izango dira hasi deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta bi hilabete igaro arte.

 2. Lehenengo proba egiteko eguna, ordua eta lekua gutxienez zazpi egun naturaleko aurrerapenarekin iragarriko dira, hamalaugarren oinarrian aurreikusitako moduan, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez. Gainerako probak egiteko iragarkiak ere hamalaugarren oinarrian aurreikusitako moduan argitaratuko dira, 72 ordu lehenago gutxienez, epaimahai kalifikatzailearen erabakiaren bidez.

 3. Epaimahai kalifikatzaileak oposizioa osatzen duten probak eta ariketak zazpigarren oinarrian ezarritakoaz bestelako hurrenkeran egitea erabaki ahal izango du, bai eta egun berean hainbat proba egitea ere. Kasu horretan, proben edo ariketen emaitzen argitalpenek deialdiaren oinarrietan ezarritako hurrenkerari jarraituko diote. Proba edo ariketa bakoitzaren emaitzak soilik argitaratuko dira, zazpigarren oinarriko hurrenkerari jarraituz aurrekoa gainditu dutenei dagokienez.

 4. Epaimahaiaren deialdira nahitaezko probak edo ariketak egitera agertzen ez direnak hautaketa-prozeduratik kanpo geratuko dira automatikoki, adierazten den egunean, orduan eta tokian, baita ezinbesteko arrazoiengatik ere. Arau bera aplikatuko zaie nahitaezko edozein proba edo ariketa egitera aurkezten direnei, horiek egiten hasi ondoren.

  Nahitaezko probetako batek ariketa bat baino gehiago baditu, ariketa horietako batera ez agertzea edo atzeratzea ez-bertaratutzat joko da.

  Hautaprobetan aukera- eta tratu-berdintasuna bermatzeko, epaimahai kalifikatzaileak probak egiteko datak edo tokiak egokitu ahal izango ditu, haurdunaldiagatiko edo erditze aurreko edo erditu ondoko berehalako aldian egoteagatik hala behar duten emakumeen kasuan, baldin eta inguruabar horiek epaimahai kalifikatzaileari jakinarazten bazaizkio proba edo ariketa egin aurretik eta medikuaren ziurtagiriaren bidez egiaztatzen badira.

 5. Parte-hartzailearen nortasuna egiaztatzen duen dokumentazioa eraman beharko da proba guztietara, eta epaimahai kalifikatzaileak edozein unetan eskatu ahal izango du dokumentazio hori aurkeztea.

 6. Azterketa baztertzaile bakoitza amaitzean, epaimahai kalifikatzailearen erabakiaren bidez, hamalaugarren oinarrian aurreikusitako moduan argitaratuko dira hautaketa-prozeduran parte hartzen dutenek lortutako emaitzak, lortutako puntuazioa berariaz adierazita.

 7. Oposizioko probak Euskal Autonomia Erkidegoko edozein hizkuntza ofizialetan egin ahal izango dira.

  Bederatzigarrena. Euskararen ezagutzaren balorazioa.

 1. Euskararen ezagutza merezimendu gisa baloratuko da.

 2. 30 puntu emango zaizkie Ertzaintzaren 1. hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta dutenei edo aitortu zaienei eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean.

 3. Hautaketa-prozeduran ez da euskararen ezagutza egiaztatzeko probarik egingo.

 4. Epaimahai kalifikatzaileak ofizioz egiaztatuko eta baloratuko du egiaztapen hori.

  Hamargarrena. Azken kalifikazioa.

 1. Oposizioaren azken puntuazioa oposizioa osatzen duten ariketa edo probetan lortutakoen batura izango da, eta, hala badagokio, euskara jakitea merezimendu gisa ebaluatzetik ateratzen den puntuazioa gehituko zaio, eta izangaien lehentasun-hurrenkera zehaztuko du.

 2. Sailkapen-ordenan berdinketarik gertatuz gero, honako irizpide hauen arabera ebatziko dira, ezarritako hurrenkeran:

  1. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea.

  2. Euskararen ezagutzan lortutako puntuaziorik handiena.

  3. Puntuaziorik onena ezagutza teorikoen proban (oposizioko lehen proba).

 3. Hautaketa-prozeduraren kalifikazioa amaitu ondoren, epaimahai kalifikatzaileak honako hauek onartu eta argitaratuko ditu hamalaugarren oinarrian aurreikusitako moduan, eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren zuzendariari bidaliko dizkio:

  1. Hautaketa-sistema gainditu duten pertsonen zerrenda, puntuazio handienetik txikienera ordenatuta.

  2. Hautatutako pertsonen zerrenda, sailkapen-ordenaren lehentasunari jarraituz hautaketa-sistema gainditu eta deitutako plaza-kopuruan lekua dutenek osatua.

  3. Hautatu gabeko pertsonen zerrenda, sailkapen-ordenaren lehentasunari jarraituz hautaketa-sistema gainditu eta deitutako plaza-kopuruan sartu ez direnek osatua.

 4. Efikazia- eta efizientzia-printzipioak aplikatuz, hautatutako izangaien zerrendan edozein arrazoirengatik sor daitezkeen lanpostu hutsak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez bete ahal izango dituzte ondorengo izangaiek, aurreko puntuko c) apartatuan ezarritako sailkapen-ordenari jarraituz, deitutako plaza guztiak osatu arte. Ebazpen horiek hamalaugarren oinarrian aurreikusitako moduan argitaratuko dira.

  Hamaikagarrena. Txakur-gidaritzako ikastaroak.

 1. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren zuzendariaren ebazpen baten bidez egingo zaie deialdia hamargarren oinarrian xedatutakoaren arabera hautatutako pertsonei, txakur-gidaritzako prestakuntza-ikastaroa egin dezaten.

 2. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren zuzendari nagusiak izapidetuko die interesdunei prestakuntza-ikastaroan parte hartzeko jakinarazpena, Giza Baliabideen Zuzendaritzaren bitartez.

 3. Prestakuntza-ikastaroak bertako ikasketa-planaren arabera egingo dira.

 4. Prestakuntza-ikastaroak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademian edo zuzendari nagusiak izendatzen dituen zentro edo bulegoetan egingo dira.

 5. Prestakuntza-ikastaroa nahitaezkoa eta baztertzailea izango da, eta ikastaroa ez hasteak edo ez gainditzeak berez ekarriko du pertsona hautaketa-prozesutik kanpo uztea eta pertsona horrek izan ditzakeen eskubide guztiak galtzea. Baztertzeko adierazpena Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren zuzendari nagusiak egingo du.

  Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, ezinbesteko arrazoiren bat dela eta ikastaroan sartzen ez diren edo ikastaroa osatzen ez duten pertsonek hurrengo kurtsoan egin ahal izango dute, inguruabar eragozleak desagertu ondoren, horiek eskatu ondoren. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren zuzendari nagusiari dagokio kausa aztertzea, eta hari dagokio dagokion ebazpena ematea.

 6. Prestakuntza-ikastaroaren azken kalifikazioa hamalaugarren oinarrian aurreikusitakoaren arabera argitaratuko da.

 7. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren zuzendari nagusiak kanpoan utziko ditu prestakuntza-ikastaroa gainditzen ez dutenak.

 8. Prestakuntza-ikastaroaren edozein unetan, ikaslearen espedientetik ondorioztatzen bada ezin duela gainditu, prozeduratik kanpo utzi ahal izango da, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez, interesdunari entzun ondoren. Horrek aukera emango dio Administrazioari baztertutako pertsonari bere prestakuntzan inbertitutako zenbatekoak itzul ditzan eskatzeko.

  Ondorio horietarako, jarduketa hauen ondoriozko zenbatekoak erreklamatu ahal izango dira:

  Prestakuntza-ikastaroaren zenbatekoa (indarrean dagoen prezio publikoei buruzko araudiaren arabera).

  Prestakuntza-ikastaroan entregatutako ekipazio pertsonalaren zenbatekoa.

 9. Ikastaroa amaitu aurretik prestakuntza-ikastaroa edo praktikaldia borondatez uzteak aukera emango dio Administrazioari uko egiten dion pertsonari bere prestakuntzan inbertitutako zenbatekoak itzul ditzan eskatzeko.

  Ondorio horietarako, jarduketa hauen ondoriozko zenbatekoak erreklamatu ahal izango dira:

  Prestakuntza-ikastaroaren zenbatekoa (indarrean dagoen prezio publikoei buruzko araudiaren arabera).

  Prestakuntza-ikastaroan entregatutako ekipazio pertsonalaren zenbatekoa.

  Hamabigarrena. Araubide juridikoa.

 1. Prestakuntza-ikastaroak egiten diren bitartean, hautatutako pertsonek Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Barne Araudian ezarritako diziplina-araubideko arauak bete beharko dituzte, eta, ordezko gisa, gertaera irakaskuntzako diziplina-falta soila ez den kasuetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoen diziplina-araubideko arauak bete beharko dituzte.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren hautaketa- eta prestakuntza-araudia onartzen duen 315/1994 Dekretuaren 38.2 artikulua aplikatuz, hautaketa-prozeduratik kanpo utziko da aipatutako bi arauetako edozeinetan arau-hauste larri edo oso larri gisa tipifikatutako bat egiteagatik zehapena ezartzea.

 2. Hautatutako pertsonei, prestakuntza-ikastaroa egiten ari diren bitartean, betetzen ari diren lanposturako lizentzia bat emango zaie.

  Prestakuntza ikastaroa egiten den bitartean, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak izango du irakaskuntza-jardueretara joatetik salbuesten duen edozein lizentzia edo baimen emateko eskumena.

  Nahitaezkoa da prestakuntza-ikastaroan zehar eskola-jardueretara joatea, eta zerbitzu-premiatzat hartuko da edozein baimen-eskaera egiteko.

 3. 315/1994 Dekretuaren 56. artikuluan ezarritako ondorioetarako, deialdi hau agortutzat joko da eta, beraz, konputagarria izango da funtzionarioa bertan parte hartzeko onartzen denean, non eta hautaketa-prozedura ez agertzea edo ez amaitzea ez den borondatezkoa, behar bezala justifikatuta, eta deialdia egin duen organoak askatasunez aintzat hartuko du.

  Azken kasu horretan, eraginpeko pertsonak deialdia ez zenbatzeko eskaera egin beharko du, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Zuzendaritzari zuzendutako idazki baten bidez, hamargarren oinarriko 3.a apartatuan aurreikusitako izapidea egin aurretik.

 4. Prestakuntza-ikastaroa gainditu ondoren, ikastaroa gainditu duten pertsonak Txakur Gidaren espezialitateko lanpostuetara atxikiko ditu Giza Baliabideen Zuzendaritzak, aldi baterako.

  Era berean, 1/2020 Legegintzako Dekretuaren 94. artikuluan eta hurrengoetan eta 98. artikuluan xedatutakoaren arabera, gainditzen duten pertsonak behartuta egongo dira gainditze horretatik sortzen den lanpostuak hornitzeko lehen prozedurara aurkeztera, eta, lehentasunez, espezializazio hori eskatzen duten lanpostu huts guztiak eskatzera. Hala egin ezean, lanpostu huts horietako edozeini atxiki ahal izango zaizkio nahitaez.

  Era berean, 1/2020 Legegintzako Dekretuaren 37.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, espezialitate desberdinetako langileei espezialitate horietan jarraitzeko konpromisoa eskatu ahal izango zaie, bai eta aldizka eguneratzeko hautaprobak gainditzea ere, betiere lanpostuen zerrendan jasota badago.

  Hamahirugarrena. Hautaketa-prozedurako pertsonak identifikatzea.

  Hautaketa-prozedura honetan parte hartzen duten pertsonak eskabidean erabilitako identifikazio profesionaleko zenbakiaren bidez identifikatuko dira.

  Hamalaugarrena. Argitalpenak.

  Berariaz besterik xedatzen ez bada, argitalpenak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako iragarki-taulan egingo dira, hargatik eragotzi gabe Gurenet saileko intranetean kontsultatu ahal izatea.

  Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako iragarki-taulan argitaratuko den data erabakigarria izango da epeak zenbatzeko.

  Hamabosgarrena. Kalte-ordainak.

  Hautagaien aldetik barneko edozein hautaketa-prozesuetako deialdietara aurkeztea borondatezkoa denez gero, hautagaiek ez dute inolako eskubiderik izango hautaketa aldian, ikastaroaren prestakuntza-aldian eta praktikaldian sor daitezkeen bidaia gastuen edo beste batzuen gainean, eta, beraz, Administrazioak ez du gastuok ordaintzeko obligaziorik.

  Hamaseigarrena. Errekurtsoak.

  Deialdi honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, edo, bestela, zuzenean aurkaratu ahal izango dute administrazioarekiko auzien jurisdikzioan.

  Aukerako berraztertze-errekurtsoa jarriz gero, ezin izango da jurisdikzio-bidera jo hura esanbidez ebatzi arte edo isilbidez ustezko ezespena gertatu arte.

  Interesdunak jurisdikzio-aurkaratzea aukeratzen badu, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango du Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 14. artikuluan xedatutakoaren arabera eskumena duen Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

  Deialdi honetatik, epaimahaien jardunetik edo Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako organoetatik eratorritako administrazio-egintzak aurkaratu ahal izango dituzte interesdunek, administrazio-prozedura erkidea arautzen duen araudian aurreikusitako kasuetan eta moduan.

  Arkauti, 2021eko urriaren 29a.

  Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusia,

  ANDRÉS ZEARRETA OTAZUA.

 1. multzoa. Txakurra: historia eta erabiltzeko aukerak.

  Txakurraren jatorria. Txakur-arrazak.

  Espezialitateko txakurrak.

  Laneko txakurra hautatzea.

  Bibliografia: txakurra defentsan eta segurtasunean erabiltzea: txakur-gidaria trebatzeko eta irakasteko teknikak. Defentsa Ministerioa (1. Kapitulua. 1,6 eta 8. gaiak). Argitaratze-data: 2013ko azaroa.

 2. multzoa. Txakurrak trebatzeko oinarriak.

  Instintuak. Estimuluak. Bulkadak. Heltzea. Indargarria. Zigorra. Memoria.

  Txakurren portaera.

  Txakurrarekin ikastea. Trebakuntzari aplikatutako ikaskuntza motak eta kontzeptuak.

  Trebakuntzako materiala eta bitarteko osagarriak.

  Trebakuntzan erabilitako komandoak.

  Txakurrak maneiatzeko segurtasun-prozedurak.

  Txakur-gidaria.

  Odorologia.

  Bibliografia: txakurra defentsan eta segurtasunean erabiltzea: txakur-gidaria trebatzeko eta irakasteko teknikak. Defentsa Ministerioa (2. kapitulua. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. eta 8. gaiak). Argitaratze-data: 2013ko azaroa.

 3. multzoa. Espezialitateko txakurren trebakuntza.

  Espezialitate desberdinetarako fase komunak.

  Segurtasun-txakurra (267. orrialderaino).

  Detektagailu pasiboko txakurra.

  Txakur detektatzaile aktiboa.

  Bilaketa- eta erreskate-txakurra.

  Bat-bateko lehergailuak detektatzen dituen txakurra (IED).

  Bibliografia: txakurra defentsan eta segurtasunean erabiltzea: txakur-gidaria trebatzeko eta irakasteko teknikak. Defentsa Ministerioa (3. kapitulua. 1., 2., 3., 4., 6. eta 7. gaiak). Argitaratze-data: 2013ko azaroa.

 4. multzoa. Albaitaritza.

  Txakurraren zentzumenak.

  Txakurraren adimena. Portaeraren patologia.

  Elikadura. Zer, zenbat, noiz eta zein maiztasunez jaten duen txakur batek.

  Gaixotasun infekziosoak eta parasitarioak.

  Lokomozio-aparatua.

  Txakurrak bizitzeko behar dituen mekanismoak.

  Gaixotasunaren zantzu nagusiak.

  Lehen sorospenak.

  Txakurraren zainketa higienikoak. Azala eta ilea.

  Txakurraren ostatua.

  Txakurren garraioa.

  Txakur-instalazioen higienea eta garbiketa.

  Bibliografia: txakurra defentsan eta segurtasunean erabiltzea: txakur-gidaria trebatzeko eta irakasteko teknikak. Defentsa Ministerioa (7. kapitulua. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. eta 12. gaiak). Argitaratze-data: 2013ko azaroa.

 5. multzoa. Lan-txakurrak polizia-intereseko espezialitateetan.

  Suaren azeleratzaileak detektatzeko txakurra.

  Bibliografia: txakurra defentsan eta segurtasunean erabiltzea: txakur-gidaria trebatzeko eta irakasteko teknikak. Defentsa Ministerioa (9. eranskina, 1.2). Argitarapen data: azaroa, 2013.

 6. multzoa. EAEn txakurrak edukitzea.

  101/2004 Dekretua, ekainaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari buruzkoa (xedapen iragankorrak, indargabetzaileak, azken xedapenak eta eranskinak izan ezik).

  44/2020 Dekretua, martxoaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari buruzko dekretua aldatzen duena.

  Bibliografia: Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 2004ko uztailaren 9koa (130. zk.) eta 2020ko apirilaren 1ekoa (54. zk.).

 7. multzoa. Emakumeen eta gizonen berdintasuna.

  4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa: atariko titulua.

  1. titulua: Eskumenak eta eginkizunak, berdintasunerako erakundeak, berdintasunerako unitateak eta koordinazio-organoak.

  2. titulua: Plangintza, estatistikak eta azterlanak, langileen gaikuntza eta administrazio-araudian eta -jardueran berdintasuna sustatzeko neurriak.

  3. titulua:

   Partaidetza soziopolitikoa.

   Kultura eta komunikabideak.

   Hezkuntza.

   Unibertsitateko irakaskuntza.

   Lana.

   Enplegua.

   Oinarrizko beste eskubide sozial batzuk.

   Bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa uztartzea.

   Emakumeen aurkako indarkeria.

   Bibliografia: 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria.

   (Ikus .PDF)

Gaiarekin lotutako edukiak.


Arauaren historia

Ez dago lotutako edukirik

Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik