Arautegia

Inprimatu

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 13koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, Ertzaintzaren Betearazpen Eskalako Komisariorde kategoriara igotzeko hautaketa-prozesuaren deialdia egiten duena.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Ebazpena
 • Organo arau-emailea: Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia; Segurtasun Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 2
 • Hurrenkera-zk.: 16
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2021/12/13
 • Argitaratze-data: 2022/01/04

Gaikako eremua

 • Gaia: Segurtasuna eta justizia; Administrazioaren antolamendua
 • Azpigaia: Herrizaingoa; Funtzio publikoa

Testu legala

Deialdi hau honako hauen arabera egiten da: Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen 23. artikuluan xedatutakoaren arabera eta Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuan xedatutakoaren arabera, baita Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Hautaketa eta Prestakuntzari buruzko Erregelamendua onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuan ezarritakoaren arabera eta azken honi buruz maiatzaren 21eko 111/2002 Dekretuak, otsailaren 17ko 36/2004 Dekretuak eta apirilaren 20ko 120/2010 Dekretuak egindako aldaketen arabera ere.

Era berean, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritza Kontseiluak ere onartu du deialdia, eta Segurtasuneko sailburuordeak egindako eskaerari erantzun zaio, Segurtasun Sailak ezarritako helburuen arabera.

Hori guztia oinarri hartuta, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritza Nagusiak ebatzi du Ertzaintzaren Betearazpen Eskalako Komisariorde kategoriara igotzeko hautaketa-prozesurako deialdia egitea, honako oinarri hauen arabera:

OINARRIAK

Lehenengoa. Deialdiaren xedea.

Barne-sustapeneko lehiaketa-oposizio sistemaren bidezko hautaketa-prozesurako deialdia egiten da, eskatutako titulazioaren arabera Euskal Administrazio Publikoetako funtzionarioak sailkatzeko A taldeko A2 azpitaldeko Ertzaintzaren Betearazpen Eskalako Komisariorde kategoriako 50 plaza betetzeko. Prozesu hori osatzeko, prestakuntza-ikastaro bat eta praktikaldi bat egingo dira.

Deialdi honen bidez bete nahi den plaza-kopurua handitu ahal izango da Ertzaintzako Komisariorde Kategoriaren plaza hutsen arabera, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Zuzendaritza Nagusiaren Ebazpenaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuaren 71.5 artikuluan (edo Euskal Herriko Poliziaren Hautespen eta Prestakuntza Araudia onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuaren 40.2 artikuluan) xedatutakoa betetze aldera.

Bigarrena. Betekizunak.

 1. Hautaketa-prozesu honetan parte hartzen duten pertsonek baldintza hauek bete beharko dituzte:

  1. Aurretiazko eskaera egitea.

  2. Ertzaintzako karrerako funtzionario izatea.

  3. Ikuskapen Eskalako kategorietan benetako zerbitzuan lau urte bete izana, urte horietatik bi, gutxienez, mailaz igotzeko hautaketa-prozesuaren bitartez lortutako ofizial kategorian.

  4. Honako administrazio-egoera hauetakoren batean egotea:

   Zerbitzu aktiboa.

   Zerbitzu bereziak.

   Seme-alabak edo senideak zaintzeko eszedentzia.

   Genero-indarkeriagatiko eszedentzia.

  5. Gradu-titulua edo baliokidea edo goragoko beste edozein izatea.

  6. Falta astuna edo oso astuna egiteagatik zehapenik jaso ez izana, ezarritako zehapena baliogabetzea lortu ez bada behintzat.

 2. Prozesuan parte hartu nahi dutenek eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen bete beharko dituzte aurreko atalean ezarritako baldintzak.

 3. Hautaketa-prozesuan onartua izateko eta parte hartzeko, nahikoa izango da eskabidean adieraztea eskatutako baldintza guzti-guztiak betetzen dituela, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean, betiere. Alderdi horiek ofizioz egiaztatuko ditu deialdia egin duen organoak, eta, horretarako, Segurtasun Saileko dagokion organo eskudunaren ziurtagiria beharko da.

 4. Hala eta guztiz ere, hautaketa-prozesuaren edozein unetan, baita prestakuntza-ikastaroan edo praktikaldian ere, onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda onartzeko eskumena duen organoak jakiten badu pertsonetako batek, hasieratik edo gerora sortutako inguruabarrengatik, ez dituela deialdian parte hartzeko baldintzak betetzen, hautaketa-prozesutik kanpo utziko du pertsona hori, interesdunari entzunaldia eman ondoren.

  Hirugarrena. Eskabideak.

 1. Hautaketa-prozesuan parte hartu nahi dutenek eskabidea egin beharko dute Gurenet saileko intranetaren bidez, bertan eskuragarri egongo den eskabide-eredua betez.

 2. Eskabideak aurkezteko epea 20 egun baliodunekoa izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

 3. Eskabidean, oposizio-probak zein hizkuntzatan (euskaraz edo gaztelaniaz) egin nahi diren adierazi beharko da.

 4. Administrazioan jasota ez dauden merezimenduak bederatzigarren oinarriaren laugarren apartatuan adierazitako epean eta moduan egiaztatuko dituzte izangaiek.

  Laugarrena. Izangaiak onartzea.

 1. Eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritza Nagusiak hautaketa-prozesuan onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartuko du, eta Hamahirugarren Oinarriaren hirugarren apartatuan aurreikusitako moduan argitaratuko da.

 2. Behin-behineko zerrendan, baztertutako pertsona bakoitzari dagokionez, baztertzea eragin duten arrazoiak adieraziko dira, eta 10 egun balioduneko epea emango da erreklamazioak aurkezteko.

 3. Aurkeztutako erreklamazioak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritza Nagusiaren Ebazpenean onartu edo baztertuko dira. Ebazpen horren bidez, hautaketa-prozesuan onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda behin betiko bihurtzen da, eta Hamahirugarren Oinarriaren hirugarren apartatuan aurreikusitako moduan argitaratuko da.

  Bosgarrena. Epaimahai kalifikatzailea.

 1. Hautaketa-sistema osatzen duten probak eta merezimenduak zehaztu, garatu eta ebaluatzeko, Epaimahai Kalifikatzaile bat eratuko da, Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuan eta Euskal Herriko Poliziaren hautespen- eta prestakuntza-araudia onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuan ezarritakoaren arabera. Epaimahaiburuak, bi mahaikidek eta idazkari batek osatuko dute epaimahaia. Osaeran, kideen inpartzialtasun-, profesionaltasun- eta espezialitate-printzipioak beteko ditu, bai eta emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatuaren printzipioa ere.

  Epaimahai Kalifikatzailea osatzen duten pertsonen eta haien ordezkoen izendapenak Hamahirugarren Oinarriko hirugarren apartatuan aurreikusitako moduan jakinaraziko dira, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritza Nagusiaren ebazpen baten bidez.

 2. Kide anitzeko organoen funtzionamendua arautzen duten arauek arautuko dute Epaimahai Kalifikatzailearen jarduna.

 3. Epaimahai Kalifikatzaile honetan parte hartuz gero, aurreikusitako legezko kalte-ordainak jasoko dira.

 4. Epaimahai Kalifikatzaileak aholkulari espezialistak jarri ahal izango ditu bere lanetan, hautaketa-prozesuko proba guztietarako edo batzuetarako. Aholkularitza eta laguntza teknikoa emango dute beren espezialitateetan. Aholkulari horien jarduna ere objektibotasun-, inpartzialtasun- eta konfidentzialtasun-printzipioen mende egongo da.

 5. Epaimahaiak autonomia funtzional osoz jardungo du, prozesuaren objektibotasunaren erantzule izango da eta deialdiaren oinarriak betetzen direla bermatuko du. Era berean, hautaketa-prozesua garatzeko behar diren neurriak hartu ahal izango ditu, oinarri hauetan aurreikusi ez den guztian, eta prozesua interpretatzeari eta aplikatzeari buruz sortzen diren arazoak ebatzi ahal izango ditu, bai eta bere eginkizunak betetzeari buruzkoak ere.

 6. Epaimahaiak ezin izango du hautatutzat jo deitutako plazen kopurua baino pertsona gehiago, eta erabat deusezak izango dira muga hori hausten duten proposamen guztiak.

 7. Epaimahai Kalifikatzailearen erabakiak Hamahirugarren Oinarriko hirugarren apartatuan aurreikusitako moduan argitaratuko dira.

 8. Epaimahai kalifikatzaileari zuzendutako idazkiak helbide elektroniko honetara bidaliko dira:

  2021komisariordeak@seg.euskadi.eus

  Epaimahaiak bide horretatik jasotzen dituen idazkiei erantzungo die, betiere Ertzaintzako funtzionarioen posta elektroniko korporatiboaren banakako helbidera zuzenduta.

  Seigarrena. Hautaketa-sistema.

 1. Hautaketa-sistema oposizio-lehiaketa izango da: oposizio- eta lehiaketa-sistemak egingo dira, hurrenez hurren, parte hartzen dutenen gaitasuna eta ondoriozko lehentasun-hurrenkera zehazteko.

 2. Lehiaketa-fasea ez da baztertzailea izango, eta bertan lortutako puntuazioa ezin izango da kontuan hartu oposizioko ariketak gainditu direla ulertzeko edo horietan lortutako kalifikazioak aldatzeko.

 3. Oposizio-lehiaketaren puntuazio osoa bi faseetan lortutakoen batura izango da, gehi, hala badagokio, euskararen ezagutza merezimendu gisa ebaluatzetik ateratzen dena, eta hautaketa-sisteman parte hartzen dutenen lehentasun-hurrenkera zehaztuko du.

  Zazpigarrena. Oposizioa.

  Oposizio-faseak bi proba izango ditu. Lehenengo probak bi ariketa izango ditu: lehenengoa proba psikoteknikoa edo polizia-aginterako eta Ertzaintzako Komisariorde Kategoriako polizia-postu eta zereginetarako gaitasun pertsonalak ebaluatzeko proba praktikoa izango da, Ertzaintzako Komisariordearen Profil Profesionalean (2019ko abenduan egina) ezarritakoaren arabera; bigarren ariketa nortasun-testa izango da.

  Gaitasun hauek ebaluatuko dira:

 1. Ekintza.

 2. Eraginkortasun pertsonala.

 3. Kontrol pertsonala.

 4. Zuzendaritza.

 5. Sinesgarritasun profesionala.

 6. Elkarlana.

 7. Arazoak konpontzea.

 8. Kudeaketa.

 9. Harremanetakoak.

 10. Autoestimua.

  Nolanahi ere, ebaluatutako gaitasunen batez besteko puntuaziotik aterako da kalifikazioa, eta, beraz, 0 eta 10 puntu artean emango dira adierazitako gaitasun bakoitzeko.

  Lehenengo ariketa nahitaezkoa eta baztertzailea izango da, eta 0 eta 100 puntu artean baloratuko dira. Proba hau gainditzeko, gutxienez 5 puntu lortu beharko dira erlazionatutako gaitasun bakoitzean, eta 50 puntu edo gehiago gaitasun guztiei esleitutako puntuen batukarian.

  Probaren bigarren ariketa, aurreko ariketaren helburu bera duena, nortasun-testa izango da. Gehienez, 100 puntu emango zaizkie izangaiei, eta gutxienez 50 puntu lortu beharko dituzte ariketa gainditzeko.

  Proba horiek, nolanahi ere, hautaketa-prozesuaren objektibotasuna eta arrazionaltasuna bermatzeko eta prozesu hori merezimendu eta gaitasun printzipioen araberakoa dela bermatzeko modu egokian egingo dira.

  Bigarren proba, nahitaezkoa eta baztertzailea, elkarrizketa pertsonal edo talde-dinamikaren bidez egingo da, deialdi honen bidez bete nahi den postuaren profil profesionalaren eginkizunak eta zereginak betetzeko izangaien jokabidearen eta gaitasunaren egokitasuna zehazteko. Proba hori 0 eta 100 puntu artean baloratuko da, eta gutxienez 50 puntu lortu beharko dituzte izangaiek proba gainditzeko.

  Elkarrizketan edo talde-dinamikan aztertu beharreko postuaren profilaren gaitasunak aurreko probarako adierazitako berberak dira.

  Zortzigarrena. Oposizio-probaren garapena.

 1. Oposizioaren lehen proba ezin izango da hasi deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta bi hilabete igaro arte.

 2. Proba eta/edo lehen ariketa egiteko eguna, ordua eta tokia Hamahirugarren Oinarriko hirugarren apartatuan aurreikusitako moduan iragarriko dira, gutxienez zazpi egun natural lehenago. Ariketa bat baino gehiago eginez gero, gainerako ariketen iragarkiak gutxienez hirurogeita hamabi ordu lehenago argitaratuko dira modu berean.

 3. Derrigorrezko probak eta/edo ariketak egiteko deialdira adierazitako egunean, orduan eta lekuan agertzen ez direnak hautaketa-prozesutik kanpo geratuko dira automatikoki, baita ezinbesteko arrazoiengatik izanez gero ere. Arau bera aplikatuko zaie nahitaezko edozein proba eta/edo ariketa egitera aurkezten diren pertsonei, behin proba eta/edo ariketa horiek egiten hasita daudenean.

 4. Proba guztietara nortasuna egiaztatzeko agiria eraman beharko da eta Epaimahai Kalifikatzaileak edozein momentutan eskatu ahalko du agiria erakusteko.

 5. Proben emaitzak Epaimahai Kalifikatzailearen erabaki bidez jakinaraziko dira, Hamahirugarren Oinarriko hirugarren apartatuan aurreikusitako moduan.

  Bederatzigarrena. Lehiaketa.

 1. Lehiaketa-fasearen kalifikazioa oposizio-fasea gainditu duten pertsonei bakarrik aplikatuko zaie.

 2. Eskabideak aurkezteko epea amaitzen den eguna erreferentziatzat hartuta baloratuko dira merezimenduak.

 3. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Hautaketa eta Prestakuntza Araudia onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuaren 13.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, deialdian parte hartzeko eskatutako betekizunak eta baldintzak ezin izango dira merezimendutzat hartu.

 4. Ez da beharrezkoa administrazio jardulean dagoeneko jasota dauden merezimenduak egiaztatzea, administrazioak berak ofizioz egiaztatuko ditu eta.

  Hori oinarri hartuta, Epaimahai Kalifikatzaileak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritza Nagusiari eta Giza Baliabideen Zuzendaritzari eskatuko dio oposizio-aldia gainditu duten pertsonen merezimenduak egiazta ditzala, oinarri honen 5. apartatuan ezarritako parametroen arabera.

  1. eta 5.2.2 apartatuetan adierazitako merezimenduak egiaztatzeko, Administrazioan horiek jasota ez badaude, izangaiek horiek egiaztatzeko agiriak Giza Baliabideen Zuzendaritzara bidali beharko dituzte oposizio-fasea amaitu baino lehen.

 5. Lehiaketa-fasean merezimenduak baloratuko dira, 135 puntura arte, baremazio honen arabera:

 1. Lanbide-historiala 90 puntura arte baloratuko da; ondorio horietarako, honako hauek hartuko dira kontuan:

  1. Polizia-lanean lortutako aintzatespenak.

  2. Ertzaintzaren Ofizial kategoriakoa izatea.

  3. Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetako funtzionarioen lanpostuak betetzeko erregelamendua onartzen duen 388/1998 Dekretuaren II., III. eta IV. kapituluetan aurreikusitako lanpostuak betetzeko moduetako edozeinen bidez lortutako Ertzaintzaren Betearazpen Eskalako lanpostuetan lanbide-jarduna edo zereginak betetzea.

   1. Polizia-lanean lortutako aintzatespenak gehienez ere 30 punturekin baloratuko dira. Ertzaintzako zerbitzu-egintzaren deklarazioa eta kondekorazioen eta ohorezko sarien erregimena arautzen dituen urriaren 16ko 202/2012 Dekretuan araututako aitorpenak ematea baloratuko da, baremo honen arabera:

  1. Bereizgarri gorridun polizia-lana aintzatesteko domina: 30 puntu.

  2. Bereizgarri berdedun polizia-lana aintzatesteko domina: 20 puntu.

  3. Bereizgarri zuridun polizia-lana aintzatesteko domina: 15 puntu.

  4. Polizia-zerbitzuko bereizgarri gorriko diploma: 10 puntu.

  5. Polizia-zerbitzuko bereizgarri zuridun diploma: 5 puntu.

   2. Ertzaintzaren Ofizial kategoriakoa izatea: kategoria horretako urte oso bakoitzeko 5 puntu emango dira (unitatetik beherako zatikiak alde batera utzita); 30 puntu gehienez.

   Ofizial kategorian emandako denbora zenbatze aldera, Ertzaintzako karrerako Ofizial izendatu zutenetik igarotako denbora baloratuko da, eta kategoria horretako praktikei dagokien denbora gehituko da, betiere hautaketa-prozesua gainditu bada.

   Zenbaketari dagokionez, aldi bakoitzari dagozkion egunak batu egingo dira, eta ateratzen den batura zati 365 egingo da.

   3. Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia-kidegoetako funtzionarioen lanpostuak betetzeko araudia onartzen duen 388/1998 Dekretuaren II., III. eta IV. kapituluetan aurreikusitako lanpostuak betetzeko moduetako edozeinen bidez lortutako lanpostuetan lan egitea edo horietan jardutea, gehienez ere 30 punturekin, baremo honen arabera:

   Ertzaintzaren komisario kategoriako lanpostuetan lanean edo zereginetan aritzea: 0,333 puntu hilabete oso bakoitzeko (unitatetik beherako zatikiak alde batera utzita); 30 puntu gehienez.

   Ertzaintzaren komisariorde kategoriako lanpostuetan lanean edo zereginetan aritzea: 0,25 puntu hilabete oso bakoitzeko (unitatetik beherako zatikiak alde batera utzita); 30 puntu gehienez.

   Zenbaketari dagokionez, aldi bakoitzari dagozkion egunak batu egingo dira, eta ateratzen den batura zati 30 egingo da.

   Lanpostu bakoitza lanpostuen zerrendan jasotako lanpostu-kodearen arabera identifikatuko da. Lanpostu-kode bereko hainbat dotazio ez dira hainbat lanpostutzat hartuko.

 2. Ikasketak, gaikuntza eta lanbide-hobekuntzako jarduerak baloratuko dira, gehienez 45 punturekin. Apartatu honetan sartzen dira titulazio eta diploma ofizialak, eta ingelesa, frantsesa eta alemana jakitea.

  1. Titulazio eta diploma ofizialak baloratuko dira.

  Titulazio eta diploma ofizialtzat hartuko dira soilik Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioak horrela aitortutakoak. Gehienez ere 30 puntu emango zaizkie, baremo honen arabera:

  1. Goi-mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Markoko 2. mailan (Kualifikazioen Europako Markoko 6. maila) kokatzen den titulazio bakoitza, deialdi honetan sartzeko baldintzatzat erabiltzen ez dena: 10 puntu emango dira.

  2. Goi-mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Markoko 3. mailako edo goragoko titulazio bakoitza (Kualifikazioen Europako Markoko 7. maila edo goragokoa): 20 puntu emango dira.

   Unibertsitateen berezko tituluak ez dira baloratuko.

   Goragoko beste maila bat lortzeko titulazio-maila bat behar bada, mailarik goreneko titulua bakarrik aintzat hartuko da.

   2. Ingelesa, frantsesa eta alemana jakitea. Balio akademikoa duten tituluak emateko legez gaitutako ikastetxeek emandako ziurtagiri ofizialaren bidez hizkuntza horien ezagutza agiri bidez egiaztatzea baloratuko da. Apartatu hau gehienez ere 15 punturekin baloratuko da, honako xehetasun eta maila hauen arabera:

  1. Tarteko maila (Europako Hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratuko B2 edo baliokidea): 3 puntu hizkuntza bakoitzeko.

  2. Maila aurreratua (C1 edo handiagoa, Europako Hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratuan edo baliokidean): 5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

   Hizkuntza berak ezin izango du balorazio bat baino gehiago eragin; beraz, mailarik altuena duena bakarrik hartuko da kontuan.

   1. Lehiaketa-fasearen emaitzak Epaimahai Kalifikatzailearen erabaki bidez argitaratuko dira, Hamahirugarren Oinarriko hirugarren apartatuan aurreikusitako moduan.

    Hamargarrena. Euskararen ezagutzaren balorazioa.

    Euskararen ezagutza merezimendu gisa baloratuko da, 50 puntura arte gehienez ere, eta 50 puntu emango zaizkie ezagutza hori egiaztatuta dutenei edo euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliozkotzeari eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeari buruzko azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuan ezarritakoaren arabera aintzatetsita edo parekatuta dituztenei (2010eko azaroaren 15eko EHAA, 219. zk.). Hori guztia, eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen, honako honen arabera:

    Ertzaintzaren 1. hizkuntza-eskakizuna: 30 puntu.

    Ertzaintzaren 2. hizkuntza-eskakizuna: 50 puntu.

    Hautaketa-prozesuan ez da euskararen ezagutza egiaztatzeko probarik egingo.

    Ez da beharrezkoa izango administrazio jarduleak dagoeneko egiaztatuta dituen hizkuntza-eskakizunak egiaztatzea, eta administrazioak ofizioz egiaztatuko ditu.

    Hori oinarri hartuta, Epaimahai Kalifikatzaileak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritza Nagusiari eskatuko dio oposizio-fasea gainditu duten pertsonen hizkuntza-eskakizun egiaztatuak ziurta ditzala, oinarri honetan ezarritako parametroen arabera, baloratu beharreko hizkuntza-eskakizun guztiak zuzendaritza horretako Ertzaintzaren Hizkuntza Eskakizunen Erregistro Ofizialean jasota baitaude.

    Euskararen ezagutzaren balorazioaren emaitzak Epaimahai Kalifikatzailearen erabaki bidez argitaratuko dira, hamahirugarren oinarriko hirugarren apartatuan aurreikusitako moduan.

    Hamaikagarrena. Oposizio-lehiaketaren azken kalifikazioa.

   1. Oposizio-lehiaketaren azken puntuazioa izango da bi faseetan lortutakoen batura, gehi, hala badagokio, euskararen ezagutza merezimendu gisa ebaluatzetik ateratzen dena, eta hautaketa-prozesuan parte hartzen duten pertsonen lehentasun-hurrenkera zehaztuko du.

   2. Sailkapen-hurrenkerako puntuazio-berdinketak honako irizpide hauen arabera ebatziko dira, ezartzen den hurrenkeran:

    1. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea.

    2. Oposizio-proban lortutako puntuaziorik onena.

    3. Merezimenduen fasean lortutako puntuaziorik onena.

   3. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa amaituta, Epaimahai Kalifikatzaileak Hamahirugarren Oinarriko hirugarren apartatuan aurreikusitako moduan onartu eta argitaratuko du, eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritza Nagusiari honako hauek bidaliko dizkio:

    1. Hautaketa-sistema gainditu duten pertsonen zerrenda, puntuazio handienetik txikienera.

    2. Hautatutako pertsonen zerrenda, hautaketa-sistema sailkapen-hurrenkeraren arabera gainditu dutenek eta deitutako plaza-kopuruan lekua dutenek osatua.

    3. Hautatu ez diren pertsonen zerrenda, sailkapen-hurrenkerari jarraituz hautaketa-sistema gainditu duten eta deialdiko plaza-kopuruan lekurik izan ez duten pertsonek osatua.

   4. Eraginkortasun- eta efizientzia-printzipioak aplikatuz, hautatutako izangaien zerrendan edozein arrazoirengatik sor daitezkeen lanpostu hutsak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Zuzendaritza Nagusiaren ebazpen bidez bete ahal izango dituzte izangaiek, aurreko puntuko c apartatuan ezarritako sailkapen-hurrenkerari jarraituz, deitutako plaza guztiak bete arte. Ebazpen horiek Hamahirugarren Oinarriko hirugarren apartatuan aurreikusitako moduan argitaratuko dira.

    Hamabigarrena. Euskal Herriko Poliziaren Komisariorde ikastaroa eta praktikaldia.

   1. Hautatutako pertsonak, hamaikagarren oinarrian xedatutakoaren arabera, Komisariorde Kategoriako praktiketako funtzionario izendatuko dira, eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Zuzendaritza Nagusiaren Ebazpenaren bidez deituko zaie Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako Komisariorde ikastaroa egiteko.

   2. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Zuzendaritza Nagusiak izapidetuko du interesdunei ikastaroan sartzeko jakinarazpena, Giza Baliabideen Zuzendaritzaren bidez.

   3. Prestakuntza-ikastaroa haren ikasketa-planaren arabera egingo da.

   4. Prestakuntza-ikastaroa Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademian edo haren Zuzendaritza Nagusiak izendatutako zentro edo bulegoetan egingo da.

   5. Prestakuntza-ikastaroa egiten den bitartean, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak izango du eskola-jardueretara joatetik salbuesten duen edozein lizentzia edo baimen emateko eskumena.

    Prestakuntza-ikastaroan nahitaez joan behar da eskola-jardueretara, eta zerbitzu-premiatzat hartuko da edozein baimen-eskabideri dagokionez.

   6. Prestakuntza-ikastaroaren azken kalifikazioa Hamabosgarren Oinarrian aurreikusitakoaren arabera argitaratuko da.

   7. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritza Nagusiak baztertutzat joko ditu prestakuntza-ikastaroa gainditzen ez dutenak.

   8. Prestakuntza-ikastaroa egiten ari den edozein unetan ondorioztatzen bada, ikaslearen espedientea oinarri hartuta, ezin duela ikastaroa gainditu, prozesutik kanpo utzi ahal izango da, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Zuzendaritza Nagusiaren ebazpen bidez, interesdunari entzun ondoren.

   9. Praktikaldia prestakuntza-ikastaroa gainditu duten pertsonek egingo dute, beren jarduera-arloen arabera praktiketako Komisariorde prestakuntza integrala eta polizia-zerbitzuen egitura eta funtzionamendua lanbide-kategoria horri dagokionez bereziki ezagutzeko egokienak diren zentro edo bulegoetan.

   10. Praktikaldia hasi baino lehen, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Zuzendaritza Nagusiak ebazpena emango du, praktikaldiaren iraupena, baloratzeko eta gainditzeko sistemak eta prozesuak ezartzeko eta praktikaldiko destinoak esleitzeko. Ebazpen hori Hamahirugarren Oinarriko hirugarren apartatuan aurreikusitako moduan argitaratuko da.

   11. Praktikaldian zehar, Betearazpen Eskalako Komisariorde kategoriari dagozkion zereginak gauzatzearekin lotutako eraginkortasun profesionala ebaluatuko da. Ebaluazioa praktikaldiak irauten duen bitartean gertatzen diren gertakariei buruzkoa baino ez da izango.

   12. Praktikaldiko kalifikazioak Hamahirugarren Oinarriko hirugarren apartatuan aurreikusitako moduan argitaratuko dira.

   13. Praktikaldia gainditzen ez duten izangaiak hautaketa-prozesutik kanpo utziko ditu Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritza Nagusiak.

   14. Praktiketako Komisariordeen Araubide Juridikoa.

   1. Praktiketako Komisariordeak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Barne Arau- bidean ezarritako diziplina-araubideko arauen mende egongo dira, eta, ordezko gisa, Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetako diziplina-araubideko arauen mende, irakaskuntzako diziplina-falta soila ez den kasuetan.

   2. Praktiketako Komisariordeei lizentzia bat emango zaie ofizial kategorian betetzen zuten lanpostuari dagokionez. Lizentzia hori ordaindua izango da, salbu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuaren 74.2 artikuluan aurreikusitako ordainsariak jasotzea aukeratzen badute.

   3. Prestakuntza-ikastaroa eta praktikaldia nahitaezkoak eta baztertzaileak izango dira, banaka hartuta, eta sartzen ez bada edo gainditzen ez badu, izangaia hautaketa-prozesutik kanpo geratuko da automatikoki, eta Komisariorde kategorian sartzeko izan ditzakeen eskubide guztiak galduko ditu. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Zuzendaritza Nagusiak deklaratuko du kanporatzea.

    Hala ere, aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, ezinbesteko kausak tarteko, ikastaroan edo praktikaldian sartzen ez diren edo praktikaldia betetzen ez duten pertsonek egin ahal izango dute praktikaldi hori, egoera eragozleak desagertu ondoren egiten diren hurrengo saioetan, interesdunak hala eskatu ondoren.

    Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Zuzendaritza Nagusiak aztertuko du kausa, eta dagokion ebazpena eman beharko du.

   1. Hautaketa-prozesuaren behin betiko sailkapena eta karrerako funtzionarioen izendapena.

   1. Hautaketa-prozesuaren behin betiko sailkapenaren hurrenkera kalkulatzeko, oposizio-lehiaketan, prestakuntza-ikastaroan eta praktikaldian lortutako kalifikazioak batuko dira.

   2. Praktikaldia amaitu eta hurrengo bi hilabeteen barruan, eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritza Nagusiak proposatuta, Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeak karrerako funtzionario izendatuko ditu hautaketa-prozesua gainditu duten pertsonak; izendapena Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Iragarki-taulan argitaratuko da. Izendapena Ertzaintzaren Betearazpen Eskalako Komisariorde gisa egingo da.

   3. Izendatutako pertsonek 10 eguneko gehieneko epean jabetu beharko dute lanpostuaz, izendapena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Horrela egiten ez badute, ezinbesteko kasuetan izan ezik, haien jardun guztiak ondoriorik gabe geratuko dira, eta karrerako funtzionario izateko dituzten eskubide guztiak galduko dituzte.

    Hamahirugarrena. Azken xedapenak.

   1. Prestakuntza-ikastaroan, ikasleak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren barne-araubideko eta diziplina-araubideko arauen mende egongo dira, eta, osagarri gisa, Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoen diziplina-araubideko arauen mende, balizko egintzak irakaskuntzako diziplina-falta soila ez diren kasuetan.

   2. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren hautaketa- eta prestakuntza-araudia onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuaren 38.2 artikulua aplikatuz, aurreko puntuan adierazitako bi arauetako edozeinetan arau-hauste astun edo oso astun gisa tipifikatutako bat egiteagatik zehapena ezartzea hautaketa-prozesutik kanpo uzteko arrazoia izango da nolanahi ere.

   3. Argitalpenak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Iragarki-oholean egingo dira, berariaz bestelakorik xedatu ezean; nolanahi ere, Gurenet intranet korporatiboan kontsultatu ahal izango dira. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Iragarki-oholean noiz argitaratzen den erabakigarria izango da epeak zenbatzeko.

   4. Deialdi honetan parte hartzea borondatezkoa da, eta, beraz, Ertzaintzan egindako zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko urtarrilaren 17ko 5/2012 Dekretua aplikatuz, ez da kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango azterketetara, ebaluazio-probetara edo proba praktikoetara joateagatik, ez eta hautaketa-prozesua gauzatzeko beharrezkoa den zeinahi ekintzatara joateagatik ere.

   5. Ikastaroa gainditu ondoren, Giza Baliabideen Zuzendaritzak behin-behinean adskribatuko ditu ikastaroa gainditu duten pertsonak lortutako kategoria betetzeko behar diren plazetara.

   6. Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Zuzendaritza Nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, edo, bestela, zuzenean aurkara dezakete administrazioarekiko auzien jurisdikzioan, bi hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Azken kasu horretan, Administrazioarekiko Auzien Epaitegien lurralde-eskumeneko arauak errespetatu beharko dira, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari buruzko uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 14. artikuluan jasotakoak.

    Interesdunek aurkaratu ahal izango dituzte deialdi honetatik, Epaimahai Kalifikatzailearen jardunetik edo Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren organoetatik eratorritako administrazio-egintzak, administrazio-prozedura erkidea arautzen duen araudian aurreikusitako kasuetan eta moduan.

    Arkauti, 2021eko abenduaren 13a.

    Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusia,

    ANDRÉS ZEARRETA OTAZUA.

Gaiarekin lotutako edukiak.


Arauaren historia

Ez dago lotutako edukirik

Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik