2017ko MEC. Merkataritza-saltokiak modernizatzeko laguntzak

[MEC_2017]

Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa

LABURPENA
Xedea

Euskal Autonomia Erkidegoan dauden merkataritza-saltokiak modernizatzea.Eskatzaileak (erakundeak zein pertsonak)
 • ETEak (enpresa txiki eta ertainak)
 • Enpresaburu indibidual edo autonomoa
Betekizunak eta merezimenduak
 • Betekizunak: Informazio xehatua
  • ETEak (enpresa txiki eta ertainak).
   • Legez eratuta egotea
   • Ordezkari izateko ahalmen nahikoa izatea. Merkataritza-sozietateetan (SA eta SM), kooperatiba, elkarte eta fundazioen kasuetan legezko ordezkariak justifikatu egin behar du ordezkari izateko ahalmen nahikoa duela.
  • Enpresaburu indibidual edo autonomoa
   • Pertsona fisikoaren nortasuna.
  • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea.
  • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ordainduta izatea.
  • Armak ekoiztera , merkaturatzera eta finantzatzera ez dedikatzea, Euskal Autonomia Erkidegoaren Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasun Gutunari buruzko abenduaren 28ko 14/2007 Legeak xedatutakoa betez.
  • Laguntza edo diru-laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penalen bat jaso ez izana, ez eta horretarako gaitasuna eragozten dien legezko debekuren batean ez egotea ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen seigarren azken xedapenean xedatutakoarekin bat.
  • Merkataritza-establezimendua edo haren jabea den enpresa, eskabidea aurkeztu baino urtebete lehenagotik, gutxienez, merkataritza-jarduera bera egiten aritua izatea.
  • Enpresa ertain eta txikien definizioari buruz Batzordeak emandako 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioan xedatutako betekizunak errespetatzea, edo, bestela, gomendio hura ordeztu edo aldatzen duten xedapenak.
  • Jarduera nagusia, negozio-bolumenari dagokionez, merkataritza izatea. Araudi honetan xedatutakoaren arabera, merkataritza-jardueratzat hartuko da, xede horretarako eskuratutako salgaiak edo produktuak, bere horretan, eraldaketa-prozesu handirik gabe, merkatuaren esku jartzea, baita ekoizleek, artisauek edo industrialek berek zuzenean, kontsumorako ondasunak saltzea ere, baldin eta ondasun horiek ekoizteko, merkaturatzeko edo hirugarrenei zerbitzuak eskaintzeko prozesuetan sartuko ez diren ondasunak sartuko ez diren ondasunak badira.
Aurrekontuko zuzkidura
3.750.000 €
Prestazio ekonomikoa

%20ko dirulaguntza, itzuli beharrik gabe, 1. taldeko inbertsioen kasuan, edo %15ekoa, 2. taldeko inbertsioetarako.

Aktiboak, 1) taldea

 • Informatika-aplikazioak (softwarea)
 • Informazioa prozesatzeko ekipoak eta osagarriak (eskanerra, inprimagailua,…)
 • kutxa erregistratzaileak
 • salmenta-tokiko terminalak
 • kode-irakurgailuak
 • etiketatzeko sistemak
 • agenda elektronikoak
 • balantza elektronikoak

Aktiboak, 2) taldea

 • Altzariak
 • Salmenta-lokalak eraberritzea
 • Aire girotuko sistemak, lapurreten aurkakoak, …
 • Errotulazioak, barnekoak zein kanpokoak
 • Erakuslehioak eraberritzea
 • Merkataritza-jarduerarako beharrezkoak diren aparatuen edo tresnen ekipamendua

Ehuneko horiek bi puntuan igo daitezke baldin eta enpresak  Emakumeen eta Gizonezkoen aukera-berdintasunerako Lankidetza Erakunde aipamena jaso badu eta beste bitan UNE 175001 kalitate-ziurgagiria (oinarrizkoa) edo “Saltokitik Enpresara” programan parte hartu izana egiaztatzen duena lortu badu. Arestian adierazitakoarena baino maila handiagoko bikaintasun-ziurtagiria badu, igoera 3 puntukoa izango da. Enpresa Merkataritza Ganberetako erroldan agertzen den merkataritza erakunde bateko partaide baldin bada, bost puntuan igoko da, eta beste bostean titularrak edo langileak araututako titulazioren bat edo merkataritzarekin lotutako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edo kudeaketa-software batean inbertitzen badu edo enpresa transmisioa programan parte hartu izana egiaztatzen duena.

Diru-laguntzaren ehunekoa ezin da izan, inolaz ere, onartutako inbertsio osoaren %25 baino gehiago.


Diru-laguntzaren kalkulua faktura-kostuaren arabera egingo da, Balio Erantsiaren gaineko Zerga kendu eta gero. 

Deitzen duen erakundea
 • Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa > Turismo eta Merkataritza Sailburuordetza
Ebazten duen erakundea
 • Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa / Turismo eta Merkataritza Sailburuordetza > Merkataritza Zuzendaritza
ESKAERA ETA BESTE IZAPIDE BATZUK
 • Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea

  Ebazpen hau argitaratu ondorengo eguneko 09:00etan hasiko da eskaerak aurkezteko epea eta 2017ko uztailaren 17an amaituko da, 12:00etan. 

  Ez dira onartuko dagokion erregistroan emandako sarrera eskabideak aurkezteko epearen azken eguneko 12:00ak baino beranduagoko sarrera daukaten eskabideak.

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
Beste izapide batzuk
Izapide hauek aukerakoak dira. Zeure ekimenez egin ditzakezu edo Administrazioak horretarako aukera daukazula jakinarazten dizunean.
EBAZPENA ETA ERREKURTSOAK
Ebazteko epea
6 hilabeteko epean laguntza eskabidea aurkeztu zen hurrengo egunetik zenbatuta
Diru-laguntza emateko modua
Lehiaketarik gabe
Isilbidearen ondorioak
Baietsiak
Errekurtsoak
 • Gora jotzeko errekurtsoa

  Gora jotzeko errekurtsoa administrazio-errekurtsoa da. Honen bidez, administrazio-organo bati eskatzen zaio hierarkikoki haren mende dagoen beste organo batek emandako egintza berrikusteko eta zuzentzeko.

  Zer egintzaren aurka jartzen da?

  • Administrazio-bideari bukaera ematen ez dioten egintzen aurka.
  • Zuzenean edo zeharka auziaren muina erabakitzen duten edo prozedurak aurrera egitea eragozten duten izapidezko egintzen aurka.

  Zer organori jartzen zaio?

  • Errekurritutako egintza ematen duen organoari edo haren goragokoari.

  Zer epe daukazu errekurtsoa jartzeko?

  • Hilabete, egintza espresu bat errekurritzen baduzu.
  • 3 hilabete, presuntziozko egintza bat errekurritzen baduzu.

  Zer epe dauka Administrazioak ebazteko?

  • 3 hilabete.

  Epe horretan Administrazioak ez badizu ebazpena jakinarazten:

  • Errekurtsoa baietsitzat joko da, baldin eta presuntziozko egintza errekurritu baduzu.
  • Errekurtsoa ezetsitzat joko da, baldin eta egintza espresu bat errekurritu baduzu.

   Zer errekurtso jar dezakezu gero?

  • Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bide judizialetik.
  • Berrikusteko errekurtso berezia, salbuespenez.

  Informazio gehiago: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen V. titulua, II. kapitulua, Administrazio-errekurtsoak

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
KONTAKTUA
Harremanetarako datuak

Harremanetarako datuak

Aplikazio informatikari buruzko kontsulta teknikoak:

 • ZUZENEAN: 012 - 945018000
 • EJIE: ATTurismoa@ejie.eus

2.-  Beste kontsulta motak:

 • Beste pertsona baten bidez pertsona eskatzailearen ordezkaritza-ahalordea
 • Beharreko dokumentazioa
 • Teletramitazio prozedura
 • Laguntza-programaren edukiak

 

Arabako Turismo eta Merkataritza Lurralde Bulegoa 
Samaniego, 2

01008 Vitoria-Gasteiz

Tlf.: 945 01 70 54

 

Bizkaiko Turismo eta  Merkataritza Lurralde Bulegoa

General Concha, 23

48010 Bilbao

Tlf. 944 03 14 26

 

Gipuzkoako Turismo eta Merkataritza Lurralde Bulegoa

Easo, 10

20006 Donostia-San Sebastián

Tlf. 943 02 25 65

 

Kodea
1010104