Glasgow-ko Unibertsitaterako ikertzaile bisitari izateko diru-laguntzak.

[IKERGLASGOW]

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura

Argitaratze-data 2016/06/10
Hutsen zuzenketa Informazio gehiago
Berriari/oharrari buruzko informazioa:
Eskabideko hutsen zuzenketa
LABURPENA
Xedea

Agindu honen helburua da diru–laguntza emateko oinarriak ezartzea eta prozedura arautzea, 2016/2017 ikasturtean Glasgowko Unibertsitateko Kultur Politika Ikertzeko Zentroan ikertzaile bisitari gisa aritzeko egonaldiak finantzatze aldera.

Eskatzaileak (erakundeak zein pertsonak)
 • Ikerlariak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Errolda-ziurtagiria.

   Atzerrian bizi direnen kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egon izanaren agiria (historikoa) eta atzerrian bizi diren espainiarren erroldan (AEE) erregistratuta egotearen ziurtagiria.

  • Doktore gradua izatea
  • Curriculum akademikoa eta zientifikoa ingelesez idatzita.
  • Glasgowko Unibertsitateko Kultur Politika Ikertzeko Zentroan garatu beharreko ikerketa?proiektua, Agindu honetako 1. artikuluan aipatutako diziplinetako edozeinetan. Ingelesez idatzi beharko da.
  • Eskatzailea unibertsitateko irakaslea bada, Zentroko arduradun legalak sinatutako dokumentua aurkeztuko da, eskatzaileari baimena ematen diona laguntzak iraun bitartean kanpoan egoteko.
  • Ospe aitortuko hiru ikertzaileren aipamen-gutunak

   Hautagaiek haien irakaskuntza– eta ikerketa–lana ezagutzen duten ospe aitortuko hiru ikertzaileren aipamen–gutunak lortu beharko dituzte. Gutunak ingelesez idatzita egongo dira, eta Politika Zientifikoko Zuzendaritzari zuzenduko zaizkio.

Betekizunak eta merezimenduak
 • Edozein administrazioren edo erakunde publiko zein pribatu baten eskutik helburu bererako diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako baliabideak eskatu edo lortu dituen jainaraztea.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea. Informazio xehatua

  Ez dago agiririk aurkeztu beharrik baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko.

 • Eskatzaileak Diru?laguntzen gaineko azaroaren 17ko 38/2004 Lege Orokorraren 13. artikuluak ezarritako beste debekuren bat duen.
 • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei. Informazio xehatua

  Ez dago agiririk aurkeztu beharrik baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko.

 • Baldintzetako bati eragiten dioten egoeretan izandako edozein aldaketa jakinaraztea. Informazio xehatua

  Konpromisoa hartzen duela Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren Politika Zientifikoko Zuzendaritzari jakinarazteko diru–laguntza emateko eskatu eta kontuan hartzen diren baldintzetako bati eragiten dioten egoeretan izandako edozein aldaketa, bai eta edozein administrazioren edo erakunde publiko zein pribaturen eskutik helburu bererako diru–laguntzak, laguntzak, diru–sarrerak edo bestelako baliabideak jaso izanaren berri emateko ere.

Prestazio ekonomikoa

2016–2017 ikasturte akademikoan zehar hamar hilabeteko egonaldia egiteko laguntza 44.436 eurokoa izango da.

– 27.500 euro (2.750 euro/hilea), ikertzaile bisitariaren mantenuari dagozkion hileko hamar ordainketak egiteko.

– 4.500 euro gehienez, ikertzaile bisitariak mintegi bat antolatu eta garatzeko. Laguntza bi pertsonek jasoko balute, kopurua bikoiztuko da. Kasu horretan, hitzarmenak xedatzen du egonaldi bakoitzak bost hilabeteko iraupena izango lukeela.

- Era berean, 7.936 euroko zuzkidura esleituko da Kultur Politika Ikertzeko Zentroak emandako laguntza material eta teknikorako (laguntza administratiboa, lan–espazio bat erabiltzea), eta Eusko Jaurlaritzak Glasgowko Unibertsitateari ordainduko dio, sinatuko Lankidetza–hitzarmenean ezarritakoaren arabera.

Ordainketa-modua:

a) Behin deialdia ebatzita eta onuradunak emandako laguntza onartu duenean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak xedapen honen 9. artikuluan esleitutako zuzkidura osoaren % 75 emango dio Glasgowko Unibertsitateari.

b) Bigarren ordainketa gainerako % 25 izango da, eta emandako laguntza osoaren gastua frogatu ondoren egingo da. Egindako gastu hori frogatzeko, fakturak edo agiriak aurkeztu beharko dira. Agiri horiek ikasturte akademikoa amaitu ostean aurkeztu beharko dira, egindako ekintzei buruzko azalpen–memoriarekin eta kostuen balantze ekonomiko xehatuarekin batera.

Glasgowko Unibertsitateak laguntza ordainduko dio onuradunari, arau hauen arabera:

a) Glasgowko Unibertsitateak adostutako hilerokoak ordainduko dizkio onuradunari. Lehenengo hileroko ordainketa Glasgowra iristean egingo zaio.

b) Glasgowko Unibertsitateak mintegiak antolatzearen ondoriozko gastuak ordainduko dizkio ikertzaileari, horiei buruzko azalpen zehatza eman eta sortutako gastuen egiaztagiriak aurkeztu ostean.

Deitzen duen erakundea
 • Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura > Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailburua
Ebazten duen erakundea
 • Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura > Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuordetza
ESKAERA ETA BESTE IZAPIDE BATZUK
Berariazko izapideak
Izapide hauek Administrazioak hala eskatzen dizunean bete behar dituzu.
 • Justifikazioa

  Ezarritako baldintzak betetzen dituzula eta aurreikusitako helburuak lortzen dituzula justifikatzeko, beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko duzu adierazitako lekuetan.

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
Beste izapide batzuk
Izapide hauek aukerakoak dira. Zeure ekimenez egin ditzakezu edo Administrazioak horretarako aukera daukazula jakinarazten dizunean.
EBAZPENA ETA ERREKURTSOAK
Ebazteko epea
Deialdia EHAAn argitaratu eta hurrengo sei hilabeteetan.
Isilbidearen ondorioak
Ez onartzea
Ebazpena emana
Ebazpena [2016/06/29]
Errekurtsoak
 • Gora jotzeko errekurtsoa

  Gora jotzeko errekurtsoa administrazio-errekurtsoa da eta, administrazio-organo bati hierarkikoki haren mende dagoen beste organo batek emandako egintza berrikusteko eta zuzentzeko eskatzeko erabiltzen da.

  Zer egintzaren aurka jartzen da?

  • Administrazio-bideari bukaera ematen ez dioten egintzen aurka.
  • Zuzenean edo zeharka auziaren muina erabakitzen duten edo prozedurak aurrera egitea eragozten duten izapidezko egintzen aurka.

  Zer organori jartzen zaio?

  • Errekurritutako egintza ematen duen organoari edo horrek hierarkian gorago daukan hurrengoari.

  Zer epe daukazu errekurtsoa jartzeko?

  • Hilabete 1, egintza espresu bat errekurritzen baduzu.
  • 3 hilabete, presuntziozko egintza bat errekurritzen baduzu.

   Zer epe dauka administrazioak ebazteko?

  •  3 hilabete.

   Epe horretan ez bazaizu ebazpena jakinarazten:

  • Errekurtsoa baietsitzat joko da presuntziozko egintzaren kasuan.
  • Errekurtsoa ezetsitzat joko da egintza espresuaren kasuan.

   Zer errekurtso jar dezakezu gero?

  • Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bide judizialetik.
  • Berrikusteko errekurtso berezia, salbuespenez.

  Informazio gehiago, hemen: 30/1992 Legea, Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearena (VII. titulua, Egintzak administrazio-bidetik berrikustea)

   

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
KONTAKTUA