Etxebizitza Sailburuordetza

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Etxebizitza Sailburuordetzak honako jardun-arlo hauek zuzendu eta koordinatzen ditu:
  1. Etxebizitza.
  2. Etxebizitzari lotutako lurzorua eta urbanizazioa.
  3. Babes publikoko etxebizitzetarako bizitegi-eremuei lotutako plangintza.
  4. Arkitektura, eraikingintza, jasangarritasuna, efizientzia energetikoa eta kalitatea eraikuntzan.
  5. Hiri-birgaitzea sustatzea, Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Sailburuordetzarekin koordinatuta.
  6. Irisgarritasuna sustatzea.
 2. Etxebizitza Sailburuordetzari, dekretu honen 7. artikuluan oro har esleitutako egitekoez gain, honako hauek dagozkio:
  1. Etxebizitzaren arloko politika publikoen plangintza estrategikoa, herritarren partaidetzaren sustapena, koordinazioa, kudeaketa operatiboa, exekuzioa eta ebaluazioa.
  2. Jasangarritasuna sustatzea, eraikuntza- eta hirigintza-garapena bideratzeko elementua den aldetik.
  3. Irisgarritasuna bultzatu eta sustatzea.
  4. Hiria birgaitzeko politiken programak, araudiak, sustapen-jarduerak eta kudeaketa operatiboa bultzatzea, Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Sailburuordetzarekin koordinatuta.
  5. Babes publikoko etxebizitzen kalifikazioa aldatzea, Babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren 11.5 artikuluan aipatzen den moduan.
  6. Esleipen-prozedura orokorretatik kanpo uztea Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio orokorrak sustatutako alokairu-programetan sartuta dauden babes publikoko etxebizitzak, zuzkidura-bizitokiak eta etxebizitza libreak, norbanakoak salbuestea halako etxebizitza edo bizitokiak eskuratzeko ezarrita dauden baldintzak betetzetik, eta etxebizitza horiek zuzenean esleitzea, araudian ezarritako moduan, betiere.
  7. Zenbait etxebizitza aldi baterako ordezko etxebizitza gisa kalifikatzea; ordezko etxebizitzetarako erabiliko diren babes publikoko etxebizitzak esleipen-prozeduratik kanpo uztea, eta norbanakoak salbuestea halako etxebizitzak eskuratzeko ezarrita dauden baldintzak betetzetik.
  8. Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio orokorrak erosi behar dituen babes publikoko etxebizitzen salmenta-eskaintzak onartzea eta etxebizitza libreak erostea, babes publikoko etxebizitza gisa kalifikatzeko, betiere ondarearen arloan indarrean dauden legeak betez.
  9. Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 80. artikuluan eta Hirigintzako Estandarrei buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuaren 18. artikuluan aurreikusitako baimen-prozedurak ebaztea.
  10. Etxebizitzako lurralde-ordezkaritzak koordinatu, antolatu eta zuzentzea, zeinak organikoki sailburuordetzaren mende egongo baitira, hargatik eragotzi gabe dagozkien zuzendariekiko mendekotasun funtzionala.
  11. Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legearen erregelamendu bidezko garapen osoa bultzatzea.
 3. Honako hauek sailari atxikitzearen ondoriozko eskumenak baliatuko ditu Etxebizitza Sailburuordetzak: Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.– Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA (Visesa) eta Alokabide SA sozietate publikoak, eta Sestao Berri 2010 SA partaidetzapeko sozietatea.
 4. Etxebizitza Sailburuordetzaren mende daude zuzenean eta hierarkian Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritza, Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza eta Etxebizitzako lurralde-ordezkaritzak.

7. artikulua.- Saileko sailburuordeak.

Saileko sailburuordeei dagozkie, beren eskumen-eremuan eta sailburuaren mende zuzenean eta hierarkian, honako eskudantzia orokor hauek:

 1. Sailburuordetzaren jarduerak planifikatu, zuzendu, koordinatu, bultzatu eta gainbegiratzea, bai eta zuzendaritzenak eta sailburuordetzaren mende dauden gainerako administrazio-organo eta -unitateenak ere, horretarako behar diren jarraibideak eta aginduak emanez.
 2.  Bere arlo funtzionaleko jarduera-politikak zehaztu, landu eta sailburuari proposatzea, gobernu-estrategiaren arabera sailburuordetzari ezarritako helburu estrategikoak garatzea eta lortutako gizarte-inpaktua neurtzea.
 3. Sailburuordetzaren barruan, baliabide materialen eta giza baliabideen premiak definitzea, aurrekontu-aurreproiektua lantzeko.
 4. Xedapen orokorren proiektuak, planak, programak eta jarduera esanguratsuak sustatzea.
 5. Zehapen-espedienteak hasi eta ebaztea, baldin eta oso astuntzat tipifikatutako zehapenak ezartzeko badira.
 6. Bere jarduera-eremuan izapidetutako nahitaezko desjabetzeen gastuak baimentzea, zenbatekoa edozein dela ere.
 7. Ahaleginak egitea sailburuordetzak eta bere zuzendaritzek ordezkaritza eraginkor eta koordinatua izan dezaten proiektu, sare, elkarte, organismo eta erakundeetan, are Europan nahiz nazioartean.
 8. Bere eskumeneko eremuetan euskararen erabilera sustatzea, zerbitzu-hizkuntza eta lan-hizkuntza izan dadin, Gobernu Kontseiluak onartutako Euskararen Agenda Estrategikoarekin bat.
 9. Bere eskumeneko eremuetan emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko erantzukizuna bere gain hartzea, Gobernu Kontseiluak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planean ezarritakoarekin bat etorriz.
 10. Indarrean dagoen araubide juridikoak agintzen dien beste edozein egiteko, edo, oro har, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailburuordeei esleitzen zaizkien egiteko komunak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Pedro Javier Jauregui Fernandez
Etxebizitza sailburuordea

Etxebizitza Sailburuordetza

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Etxebizitza Sailburuordetzak honako jardun-arlo hauek zuzendu eta koordinatzen ditu:
  1. Etxebizitza.
  2. Etxebizitzari lotutako lurzorua eta urbanizazioa.
  3. Babes publikoko etxebizitzetarako bizitegi-eremuei lotutako plangintza.
  4. Arkitektura, eraikingintza, jasangarritasuna, efizientzia energetikoa eta kalitatea eraikuntzan.
  5. Hiri-birgaitzea sustatzea, Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Sailburuordetzarekin koordinatuta.
  6. Irisgarritasuna sustatzea.
 2. Etxebizitza Sailburuordetzari, dekretu honen 7. artikuluan oro har esleitutako egitekoez gain, honako hauek dagozkio:
  1. Etxebizitzaren arloko politika publikoen plangintza estrategikoa, herritarren partaidetzaren sustapena, koordinazioa, kudeaketa operatiboa, exekuzioa eta ebaluazioa.
  2. Jasangarritasuna sustatzea, eraikuntza- eta hirigintza-garapena bideratzeko elementua den aldetik.
  3. Irisgarritasuna bultzatu eta sustatzea.
  4. Hiria birgaitzeko politiken programak, araudiak, sustapen-jarduerak eta kudeaketa operatiboa bultzatzea, Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Sailburuordetzarekin koordinatuta.
  5. Babes publikoko etxebizitzen kalifikazioa aldatzea, Babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren 11.5 artikuluan aipatzen den moduan.
  6. Esleipen-prozedura orokorretatik kanpo uztea Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio orokorrak sustatutako alokairu-programetan sartuta dauden babes publikoko etxebizitzak, zuzkidura-bizitokiak eta etxebizitza libreak, norbanakoak salbuestea halako etxebizitza edo bizitokiak eskuratzeko ezarrita dauden baldintzak betetzetik, eta etxebizitza horiek zuzenean esleitzea, araudian ezarritako moduan, betiere.
  7. Zenbait etxebizitza aldi baterako ordezko etxebizitza gisa kalifikatzea; ordezko etxebizitzetarako erabiliko diren babes publikoko etxebizitzak esleipen-prozeduratik kanpo uztea, eta norbanakoak salbuestea halako etxebizitzak eskuratzeko ezarrita dauden baldintzak betetzetik.
  8. Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio orokorrak erosi behar dituen babes publikoko etxebizitzen salmenta-eskaintzak onartzea eta etxebizitza libreak erostea, babes publikoko etxebizitza gisa kalifikatzeko, betiere ondarearen arloan indarrean dauden legeak betez.
  9. Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 80. artikuluan eta Hirigintzako Estandarrei buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuaren 18. artikuluan aurreikusitako baimen-prozedurak ebaztea.
  10. Etxebizitzako lurralde-ordezkaritzak koordinatu, antolatu eta zuzentzea, zeinak organikoki sailburuordetzaren mende egongo baitira, hargatik eragotzi gabe dagozkien zuzendariekiko mendekotasun funtzionala.
  11. Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legearen erregelamendu bidezko garapen osoa bultzatzea.
 3. Honako hauek sailari atxikitzearen ondoriozko eskumenak baliatuko ditu Etxebizitza Sailburuordetzak: Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.– Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA (Visesa) eta Alokabide SA sozietate publikoak, eta Sestao Berri 2010 SA partaidetzapeko sozietatea.
 4. Etxebizitza Sailburuordetzaren mende daude zuzenean eta hierarkian Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritza, Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza eta Etxebizitzako lurralde-ordezkaritzak.

7. artikulua.- Saileko sailburuordeak.

Saileko sailburuordeei dagozkie, beren eskumen-eremuan eta sailburuaren mende zuzenean eta hierarkian, honako eskudantzia orokor hauek:

 1. Sailburuordetzaren jarduerak planifikatu, zuzendu, koordinatu, bultzatu eta gainbegiratzea, bai eta zuzendaritzenak eta sailburuordetzaren mende dauden gainerako administrazio-organo eta -unitateenak ere, horretarako behar diren jarraibideak eta aginduak emanez.
 2.  Bere arlo funtzionaleko jarduera-politikak zehaztu, landu eta sailburuari proposatzea, gobernu-estrategiaren arabera sailburuordetzari ezarritako helburu estrategikoak garatzea eta lortutako gizarte-inpaktua neurtzea.
 3. Sailburuordetzaren barruan, baliabide materialen eta giza baliabideen premiak definitzea, aurrekontu-aurreproiektua lantzeko.
 4. Xedapen orokorren proiektuak, planak, programak eta jarduera esanguratsuak sustatzea.
 5. Zehapen-espedienteak hasi eta ebaztea, baldin eta oso astuntzat tipifikatutako zehapenak ezartzeko badira.
 6. Bere jarduera-eremuan izapidetutako nahitaezko desjabetzeen gastuak baimentzea, zenbatekoa edozein dela ere.
 7. Ahaleginak egitea sailburuordetzak eta bere zuzendaritzek ordezkaritza eraginkor eta koordinatua izan dezaten proiektu, sare, elkarte, organismo eta erakundeetan, are Europan nahiz nazioartean.
 8. Bere eskumeneko eremuetan euskararen erabilera sustatzea, zerbitzu-hizkuntza eta lan-hizkuntza izan dadin, Gobernu Kontseiluak onartutako Euskararen Agenda Estrategikoarekin bat.
 9. Bere eskumeneko eremuetan emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko erantzukizuna bere gain hartzea, Gobernu Kontseiluak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planean ezarritakoarekin bat etorriz.
 10. Indarrean dagoen araubide juridikoak agintzen dien beste edozein egiteko, edo, oro har, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailburuordeei esleitzen zaizkien egiteko komunak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Pedro Javier Jauregui Fernandez
Etxebizitza sailburuordea