Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzaren egitekoak izango dira bai dekretu honen 7. artikulua adierazitakoak, bai hauek:
  1. Programak, planak, plan estrategiko eta sektorialak eta bestelako jarduerak prestatu eta gauzatzea, betiere helburu hartuta nekazaritza, arrantza eta elikagai industrien lehiakortasuna hobetzea, elikagaien artisau ekoizpenarekin batera, eta elikagaien balio-katea sustatzea ekoizpen primariotik gastronomiara.
  2. EAEko Nekazaritza eta Elikagai Industrien Erregistroa kudeatzea, bai eta haren barruan dauden erregistro eta errolda hauek ere: Ardo eta Edari Alkoholdunen Botilatzaileen eta Ontziratzaileen EAEko Erregistroa; EAEko Nekazaritza eta Elikagaigintza Produktuen Kontrol eta Egiaztapenerako Erakundeen Erregistroa; EAEko Artisautza Ekoizleen Erregistroa; EAEko Nekazaritza eta Elikagai Elkarteen Errolda; EAEko Ekoizpen Integratuko Operadoreen Erregistroa, eta Zuzendaritzaren eskumeneko gainerako erregistro, errolda eta zerrendak kudeatzea barnean hartuta mahastizaintza eta ardogintza sektoreko eta sektore eolikoaren nahitaezko aitorpenen erregistroa, INFOVI eta SIMO aplikazioak, hurrenez hurren.
  3. Nekazaritza, arrantza eta elikagai-sektoreetako produktuak eraldatzen eta merkaturatzen jarduten duten industrien inbertsioetarako, enpresa-kudeaketarako eta lehiakortasuna hobetzeko laguntza programak eta finantzaketarako tresnak prestatu eta gauzatzea, nekazaritza- eta elikagai sektoreetako produktuen proiektu berrien garapena eta ezarpena sustatuz.
  4. Enpresa  edo sektore-ekimenei eta  proiektuei eskaintzen zaien aholkularitza babestea, nekazaritza- eta elikagai produktuen merkaturatzea garatze aldera.
  5. Zuzendaritzaren berezko jardun-arloetan, Europar Batasunak eta nazioarteko beste organismo batzuek burutzen dituzten jardueren ondoriozko programak idazten laguntzea eta programok gauzatzea, kasuan kasuan kudeaketaren ardura duen agintaritzarekin lankidetzan.
  6. Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza , arrantza- eta elikagai produktuen informazioari, sustapenari eta publizitateari buruzko programak eta jardunak prestatu, kudeatu eta laguntzea, ekoizpen primariotik gastronomiara.
  7. Euskal nekazaritza, arrantza  eta elikagai sektoreen parte hartzea sustatu eta kudeatzea azoketan, erakusketetan, merkataritza ekimenetan eta promozioetan, bai Euskal Autonomia Erkidegoan,
   bai eta kanpoan ere.
  8. Nekazaritza, arrantza- eta elikagai sektoreetako industriek eraldatutako eta merkaturatutako produktuak dibertsifikatzeko eta sustatzeko laguntza programak prestatu eta gauzatzea.
  9. Ardo eta edari alkoholdunen industrietan, praktika enologikoak sustatu eta kudeatzea, eta garapen enoturistiko jasangarria sustatzea.
  10. Nekazaritza , arrantza  eta elikagai industrietan asoziazionismoa, profesionaltasuna eta enpresa-lankidetza babesteko eta sustatzeko politikak eta, oro har, sektorea egituratzeko praktikak ezartzea, nekazaritzaren, arrantzaren eta elikagaien lanbide-arteko antolakundeak barne hartuta.
  11. Lehenengo eta bigarren baso-eraldakuntzako industriak antolatu eta sustatzea.
  12. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren barruan, nekazaritza , elikaga eta arrantza-arloetako I+G+b nahiz elikagai-produktuen osasun eta kalitate-baldintzak planifikatu, programatu eta bultzatzea, arlo horretan hainbat jardun ildo sustatuz eta kudeatuz, gainerako Zuzendaritzekin lankidetzan, betiere haien eskumeneko esparruetan. Horrekin batera, elikagai-industriatik datozen hondakinak kudeatzea.
  13. Elikagai segurtasunari eta elikagai iraunkorren ekoizpen eta kontsumoari buruzko ikerketa sustatu eta koordinatzea.
  14. Nekazaritza-, arrantza, elikagai eta gastronomia-ikerketako zentroen eta I+Gko zentroen arteko lankidetza zientifikoa sustatu eta sendotzea, Europar Batasunaren edo ikerketa finantzatzen duten beste organismo batzuen programetan batera parte hartuz.
  15. Nekazaritza, arrantza eta elikagai arloetan, ikertzaileen eta teknologoen prestakuntza sustatzea, eta arlo horietako eta ozeanografiako ikerketaren emaitzak ezagutaraztea, ekoizpen-sistema primarioetan eta eraldaketa-sistemetan aplika daitezen.
  16. Nekazaritza, arrantza- eta elikagai-sektoreetako enpresekin lankidetza sustatzea, I+G+B proiektuak sortzeko.
  17. Elikagaien kontrol ofiziala egitea fase hauetan: ekoizpen, eraldaketa, ontziratze, biltegiratze, garraio eta handizkako zein txikizkako merkaturatzean.
  18. Elikagaien ekoizpen katean nahiz kontsumoan eta elikagaien bermearekin lotutako gainerako alderdietan dauden arriskuen ebaluazioari buruzko azterketak egitea.
  19. Elikagai krisien egoeretan jardun-prozedurak ezartzea, gaian parte hartzen duten sailekin eta organo eskudunekin koordinaturik.
  20. Erkidegoaren jardunetatik eratorritako programak egiten parte hartzea, Zuzendaritzaren berezko gaietan, bai eta programa horiek gauzatzen ere. Besteak beste, nekazaritza-ekoizleen elkarte eta antolakundeei lotutako jarduerak, beren ekoizpenak merkaturatzera bideratutakoak, eraldaketa-, sustapen eta merkaturatze eremuko ardoaren MAEri lotutakoak, eta MAE bakarrean egindako esku hartzeen eta merkatu erregulazioen ondoriozko jarduerak.
  21. Nekazaritzako eta arrantzako produktuen jatorri deiturak eta kalitate  eta berme bereizgarriak ezarri eta kontrolatzea, ekoizpen integratua barne, sektoreko enpresek horiek erabiltzea sustatuz, dagozkion kontseilu arautzaileak eta kontrol eta kudeaketarako organismoak sortuz eta kontrolatuz, eta Euskal Autonomia Erkidegoaz gaindiko kontseilu arautzaileetan parte hartuz.
  22. Arauak egokitzearekin loturiko jarduerak gidatzea, nekazaritza , arrantza  eta elikagai ekoizpenaren kalitatearen ezaugarriak normalizatu, tipifikatu eta arautzeari dagokionez. Nekazaritza  eta
   elikagai-ekoizpenaren kalitatearen eta iruzur kontrolaren aldeko jardunak planifikatu eta zuzentzea.
  23. Nekazaritza , arrantza  eta elikagai enpresei eta kontsumitzaileei zuzendutako sentsibilizazio kanpainak sustatzea, elikagaien bermearekin zerikusia duten alderdiak eta elikagai krisien egoeren aurreko jardun prozedurak betetze aldera.
  24. Kontsumitzaileen elkarte eta elkarte profesionalekin lankidetzan aritzea, elikagaien ekoizpen-katean eta kontsumoan kalitatea kontrolatzen dela bermatze aldera.
  25. Elikagaiak alferrik gal daitezen saihestea eta elikagintzaren balio katearen jasangarritasuna sustatzea.
  26. Nekazaritzako eta abeltzaintzako merkatuetan esku hartzeko eta merkatuok arautzeko jarduna kudeatzea, ikuskatze ahalmena baliatuz.
  27. Euskal Autonomia Erkidegoko nekazari taldeak eta horien elkarteak aitortu, erregistroetan jaso eta sustatzea.
 2. Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak beharrezkoa den laguntza tekniko eta administratiboa emango die bai Baso Osasuneko Mahaiari, bai Euskadiko Ekoizpen Integraturako Koordinazio Batzordeari, eta bai Nekazaritza eta Elikagaigintzako Berrikuntza Foroari.

7. artikulua.- Saileko zuzendariak.

Saileko zuzendariei dagokie, zuzenean eta hierarkian dagokien sailburuordearen mende, edo sailburuaren mende baldin eta Kabinete eta Komunikazioaren zuzendaria eta Zerbitzuen zuzendaria badira, eskudantzia orokor hauek baliatzea:

 1. Beren jardun-arloetan, kudeaketa publikoko politikak garatzea, eta egin beharreko jardunak zehaztea.
 2. Nork bere jardun-arloari dagozkion helburuak zabaltzea, horretarako jarduerak eta erantzukizunak esleitzea, eta kudeaketan behar diren zuzenketak egitea.
 3. Nork bere jardun-arloaren antolamendu operatiboa proposatzea, eta barruko lan sistemak zehaztea.
 4. Nork bere jardun-arloaren jarduerak programatu, sustatu, zuzendu, koordinatu eta kontrolatzea.
 5. Nork bere jardun-arloaren jarduketak koordinatzea gainerako Zuzendaritzak tartean daudenean, prozeduraren batean batek baino gehiagok parte hartu behar dutenean.
 6. Nork bere jardun-arloko arauak garatzeko proposamenak egitea.
 7. Zuzendaritzari dagozkion gaietarako dirulaguntzak emateko bideak proposatzea.
 8. Esleituak dituzten egitekoak gauzatzeko beharrezkoak diren administrazio-egintzak ematea.
 9. Arin eta astun gisa tipifikatutako arau-hausteei buruzko zehapen-espedienteak hasi eta ebaztea. Horretaz gain, zehapen-espedienteak instruitzea ere badagokie. Hori guztia hala izango da, alde batera utzita Industria Administrazioko lurralde-ordezkaritzei dagozkienak.
 10. Errekurtsoak ebaztea, indarreko legerian aurreikusitako kasuetan.
 11. Eskaini beharreko zerbitzu eta jarduerei dagozkien tasa eta prezio publikoak kudeatu, likidatu, administratu eta, borondatez ordaintzeko epean, kobratzea.
 12. Zuzendaritzaren arlo funtzionaletako irizpenak, txostenak eta azterlanak prestatzea.
 13. Informazio publikoa eskuratzeko eskubideari buruzko eskaerak ebaztea.
 14. Euskararen erabilera normalizatzeko planean ezarritako helburuak definitzea bere eskumeneko arloan, Zerbitzu Zuzendaritzarekin koordinatuta, eta helburu horiek ezarri eta ebaluatzeko behar diren ekimenak garatzea.
 15. Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planaren helburuak definitzea dagokion alorrean, eta helburu horiek lortzeko ekintzak eta ekimenak gauzatu eta ebaluatzea, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politiken kudeaketa integratua eginez, Zerbitzu Zuzendaritzarekin koordinatua.
 16. Indarrean dagoen ordenamendu juridikoak agintzen dien beste edozein egiteko, edo, egiteko komunak, oro har, Jaurlaritzako zuzendariei atxikitzen zaizkienak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Raul Perez Iratxeta
Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria

Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzaren egitekoak izango dira bai dekretu honen 7. artikulua adierazitakoak, bai hauek:
  1. Programak, planak, plan estrategiko eta sektorialak eta bestelako jarduerak prestatu eta gauzatzea, betiere helburu hartuta nekazaritza, arrantza eta elikagai industrien lehiakortasuna hobetzea, elikagaien artisau ekoizpenarekin batera, eta elikagaien balio-katea sustatzea ekoizpen primariotik gastronomiara.
  2. EAEko Nekazaritza eta Elikagai Industrien Erregistroa kudeatzea, bai eta haren barruan dauden erregistro eta errolda hauek ere: Ardo eta Edari Alkoholdunen Botilatzaileen eta Ontziratzaileen EAEko Erregistroa; EAEko Nekazaritza eta Elikagaigintza Produktuen Kontrol eta Egiaztapenerako Erakundeen Erregistroa; EAEko Artisautza Ekoizleen Erregistroa; EAEko Nekazaritza eta Elikagai Elkarteen Errolda; EAEko Ekoizpen Integratuko Operadoreen Erregistroa, eta Zuzendaritzaren eskumeneko gainerako erregistro, errolda eta zerrendak kudeatzea barnean hartuta mahastizaintza eta ardogintza sektoreko eta sektore eolikoaren nahitaezko aitorpenen erregistroa, INFOVI eta SIMO aplikazioak, hurrenez hurren.
  3. Nekazaritza, arrantza eta elikagai-sektoreetako produktuak eraldatzen eta merkaturatzen jarduten duten industrien inbertsioetarako, enpresa-kudeaketarako eta lehiakortasuna hobetzeko laguntza programak eta finantzaketarako tresnak prestatu eta gauzatzea, nekazaritza- eta elikagai sektoreetako produktuen proiektu berrien garapena eta ezarpena sustatuz.
  4. Enpresa  edo sektore-ekimenei eta  proiektuei eskaintzen zaien aholkularitza babestea, nekazaritza- eta elikagai produktuen merkaturatzea garatze aldera.
  5. Zuzendaritzaren berezko jardun-arloetan, Europar Batasunak eta nazioarteko beste organismo batzuek burutzen dituzten jardueren ondoriozko programak idazten laguntzea eta programok gauzatzea, kasuan kasuan kudeaketaren ardura duen agintaritzarekin lankidetzan.
  6. Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza , arrantza- eta elikagai produktuen informazioari, sustapenari eta publizitateari buruzko programak eta jardunak prestatu, kudeatu eta laguntzea, ekoizpen primariotik gastronomiara.
  7. Euskal nekazaritza, arrantza  eta elikagai sektoreen parte hartzea sustatu eta kudeatzea azoketan, erakusketetan, merkataritza ekimenetan eta promozioetan, bai Euskal Autonomia Erkidegoan,
   bai eta kanpoan ere.
  8. Nekazaritza, arrantza- eta elikagai sektoreetako industriek eraldatutako eta merkaturatutako produktuak dibertsifikatzeko eta sustatzeko laguntza programak prestatu eta gauzatzea.
  9. Ardo eta edari alkoholdunen industrietan, praktika enologikoak sustatu eta kudeatzea, eta garapen enoturistiko jasangarria sustatzea.
  10. Nekazaritza , arrantza  eta elikagai industrietan asoziazionismoa, profesionaltasuna eta enpresa-lankidetza babesteko eta sustatzeko politikak eta, oro har, sektorea egituratzeko praktikak ezartzea, nekazaritzaren, arrantzaren eta elikagaien lanbide-arteko antolakundeak barne hartuta.
  11. Lehenengo eta bigarren baso-eraldakuntzako industriak antolatu eta sustatzea.
  12. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren barruan, nekazaritza , elikaga eta arrantza-arloetako I+G+b nahiz elikagai-produktuen osasun eta kalitate-baldintzak planifikatu, programatu eta bultzatzea, arlo horretan hainbat jardun ildo sustatuz eta kudeatuz, gainerako Zuzendaritzekin lankidetzan, betiere haien eskumeneko esparruetan. Horrekin batera, elikagai-industriatik datozen hondakinak kudeatzea.
  13. Elikagai segurtasunari eta elikagai iraunkorren ekoizpen eta kontsumoari buruzko ikerketa sustatu eta koordinatzea.
  14. Nekazaritza-, arrantza, elikagai eta gastronomia-ikerketako zentroen eta I+Gko zentroen arteko lankidetza zientifikoa sustatu eta sendotzea, Europar Batasunaren edo ikerketa finantzatzen duten beste organismo batzuen programetan batera parte hartuz.
  15. Nekazaritza, arrantza eta elikagai arloetan, ikertzaileen eta teknologoen prestakuntza sustatzea, eta arlo horietako eta ozeanografiako ikerketaren emaitzak ezagutaraztea, ekoizpen-sistema primarioetan eta eraldaketa-sistemetan aplika daitezen.
  16. Nekazaritza, arrantza- eta elikagai-sektoreetako enpresekin lankidetza sustatzea, I+G+B proiektuak sortzeko.
  17. Elikagaien kontrol ofiziala egitea fase hauetan: ekoizpen, eraldaketa, ontziratze, biltegiratze, garraio eta handizkako zein txikizkako merkaturatzean.
  18. Elikagaien ekoizpen katean nahiz kontsumoan eta elikagaien bermearekin lotutako gainerako alderdietan dauden arriskuen ebaluazioari buruzko azterketak egitea.
  19. Elikagai krisien egoeretan jardun-prozedurak ezartzea, gaian parte hartzen duten sailekin eta organo eskudunekin koordinaturik.
  20. Erkidegoaren jardunetatik eratorritako programak egiten parte hartzea, Zuzendaritzaren berezko gaietan, bai eta programa horiek gauzatzen ere. Besteak beste, nekazaritza-ekoizleen elkarte eta antolakundeei lotutako jarduerak, beren ekoizpenak merkaturatzera bideratutakoak, eraldaketa-, sustapen eta merkaturatze eremuko ardoaren MAEri lotutakoak, eta MAE bakarrean egindako esku hartzeen eta merkatu erregulazioen ondoriozko jarduerak.
  21. Nekazaritzako eta arrantzako produktuen jatorri deiturak eta kalitate  eta berme bereizgarriak ezarri eta kontrolatzea, ekoizpen integratua barne, sektoreko enpresek horiek erabiltzea sustatuz, dagozkion kontseilu arautzaileak eta kontrol eta kudeaketarako organismoak sortuz eta kontrolatuz, eta Euskal Autonomia Erkidegoaz gaindiko kontseilu arautzaileetan parte hartuz.
  22. Arauak egokitzearekin loturiko jarduerak gidatzea, nekazaritza , arrantza  eta elikagai ekoizpenaren kalitatearen ezaugarriak normalizatu, tipifikatu eta arautzeari dagokionez. Nekazaritza  eta
   elikagai-ekoizpenaren kalitatearen eta iruzur kontrolaren aldeko jardunak planifikatu eta zuzentzea.
  23. Nekazaritza , arrantza  eta elikagai enpresei eta kontsumitzaileei zuzendutako sentsibilizazio kanpainak sustatzea, elikagaien bermearekin zerikusia duten alderdiak eta elikagai krisien egoeren aurreko jardun prozedurak betetze aldera.
  24. Kontsumitzaileen elkarte eta elkarte profesionalekin lankidetzan aritzea, elikagaien ekoizpen-katean eta kontsumoan kalitatea kontrolatzen dela bermatze aldera.
  25. Elikagaiak alferrik gal daitezen saihestea eta elikagintzaren balio katearen jasangarritasuna sustatzea.
  26. Nekazaritzako eta abeltzaintzako merkatuetan esku hartzeko eta merkatuok arautzeko jarduna kudeatzea, ikuskatze ahalmena baliatuz.
  27. Euskal Autonomia Erkidegoko nekazari taldeak eta horien elkarteak aitortu, erregistroetan jaso eta sustatzea.
 2. Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak beharrezkoa den laguntza tekniko eta administratiboa emango die bai Baso Osasuneko Mahaiari, bai Euskadiko Ekoizpen Integraturako Koordinazio Batzordeari, eta bai Nekazaritza eta Elikagaigintzako Berrikuntza Foroari.

7. artikulua.- Saileko zuzendariak.

Saileko zuzendariei dagokie, zuzenean eta hierarkian dagokien sailburuordearen mende, edo sailburuaren mende baldin eta Kabinete eta Komunikazioaren zuzendaria eta Zerbitzuen zuzendaria badira, eskudantzia orokor hauek baliatzea:

 1. Beren jardun-arloetan, kudeaketa publikoko politikak garatzea, eta egin beharreko jardunak zehaztea.
 2. Nork bere jardun-arloari dagozkion helburuak zabaltzea, horretarako jarduerak eta erantzukizunak esleitzea, eta kudeaketan behar diren zuzenketak egitea.
 3. Nork bere jardun-arloaren antolamendu operatiboa proposatzea, eta barruko lan sistemak zehaztea.
 4. Nork bere jardun-arloaren jarduerak programatu, sustatu, zuzendu, koordinatu eta kontrolatzea.
 5. Nork bere jardun-arloaren jarduketak koordinatzea gainerako Zuzendaritzak tartean daudenean, prozeduraren batean batek baino gehiagok parte hartu behar dutenean.
 6. Nork bere jardun-arloko arauak garatzeko proposamenak egitea.
 7. Zuzendaritzari dagozkion gaietarako dirulaguntzak emateko bideak proposatzea.
 8. Esleituak dituzten egitekoak gauzatzeko beharrezkoak diren administrazio-egintzak ematea.
 9. Arin eta astun gisa tipifikatutako arau-hausteei buruzko zehapen-espedienteak hasi eta ebaztea. Horretaz gain, zehapen-espedienteak instruitzea ere badagokie. Hori guztia hala izango da, alde batera utzita Industria Administrazioko lurralde-ordezkaritzei dagozkienak.
 10. Errekurtsoak ebaztea, indarreko legerian aurreikusitako kasuetan.
 11. Eskaini beharreko zerbitzu eta jarduerei dagozkien tasa eta prezio publikoak kudeatu, likidatu, administratu eta, borondatez ordaintzeko epean, kobratzea.
 12. Zuzendaritzaren arlo funtzionaletako irizpenak, txostenak eta azterlanak prestatzea.
 13. Informazio publikoa eskuratzeko eskubideari buruzko eskaerak ebaztea.
 14. Euskararen erabilera normalizatzeko planean ezarritako helburuak definitzea bere eskumeneko arloan, Zerbitzu Zuzendaritzarekin koordinatuta, eta helburu horiek ezarri eta ebaluatzeko behar diren ekimenak garatzea.
 15. Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planaren helburuak definitzea dagokion alorrean, eta helburu horiek lortzeko ekintzak eta ekimenak gauzatu eta ebaluatzea, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politiken kudeaketa integratua eginez, Zerbitzu Zuzendaritzarekin koordinatua.
 16. Indarrean dagoen ordenamendu juridikoak agintzen dien beste edozein egiteko, edo, egiteko komunak, oro har, Jaurlaritzako zuzendariei atxikitzen zaizkienak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Raul Perez Iratxeta
Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria