Arautegia

Inprimatu

AGINDUA, 2003ko apirilaren 30koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, herritar etorkinen integrazio eta partaidetzarako Foroko organoen funtzionamendu-araudiaren argitalpena agindu eta Lan Batzordeetan sartzeko epea zabaltzen duena.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Agindua
 • Organo arau-emailea: Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 98
 • Hurrenkera-zk.: 2872
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2003/04/30
 • Argitaratze-data: 2003/05/21

Gaikako eremua

 • Gaia: Gizarte gaiak eta emplegua; Administrazioaren antolamendua
 • Azpigaia: Gizarte Gaiak; Gobernua eta herri administrazioa

Testu legala

Aurkibidea erakutsiAurkibidea ezkutatu

Euskal Autonomia Erkidegoko herritar etorkinen integrazio eta partaidetza sozialerako Foroko organoen funtzionamendu-araudia.

Herritar etorkinen integrazio eta partaidetza sozialerako Foroa sortzen duen abuztuaren 30eko 200/2002 Dekretuaren 12. artikuluari eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkidea arautzen dituen azaroaren 26ko 30/1992 Legeari jarraiki, Osoko Bilkurak, 2003ko apirilaren 7ko bileran, ondoko antolamendu eta funtzionamendu araudia onartu du:

 1. – Osoko bilkuraren bilerak ohikoak edo ezohikoak izan daitezke.

 2. – Osoko Bilkura gutxienez urtean behin bilduko da, nahitaez.

 3. – Osoko Bilkura ezohiko izaeraz bildu ahal izango da ondoko kasuetan:

 1. – Lehendakaritzak eskatuta.

 2. – Gutxienez kideen herenak Lehendakariari zuzendutako idazki bidez eskatzen dionean. Idazki horretan, guztien izenaz eta sinadurez gain, aztertu beharreko gaiak eta eskatutako ezohiko bileraren arrazoiak jasoarazi beharko dira.

 1. – Ezohiko bilera egiteko gehieneko epea hamabost egun naturalekoa izango da, eskaera erregistratzen den egunetik aurrera kontatzen hasita.

 1. – Osoko Bilkurarako deialdia Foroko Lehendakariak egingo du eta idatziz zuzenduko die kide guztiei bilera egiteko data baino gutxienez hamar egun natural lehenago ohiko bileraren kasuan, edo bost lanegun lehenago ezohiko bileraren kasuan.

 2. – Nolanahi ere, deialdiaren baldintzak bete ez arren, Osoko Bilkura balio osoz eratuta geratuko da kide guztiak bertaratu eta aho batez erabakitzen dutenean.

 1. – Bileren gai-zerrenda Lehendakariak finkatuko du. Ohiko bileretan, Osoko Bilkurako kideek gai jakin batzuk aztertzeko egin nahi dituzten iradokizunak behar bezala ponderatu beharko ditu Lehendakariak gai-zerrenda prestatu aurretik. Hala ere, Foroko Osoko Bilkurako kideen gutxienez herenak formalki eskatzen dituen gaiak gai-zerrendan barne hartu beharko dira.

 2. – Ezohiko bileren kasuan, bilera eskatu duenak aurkeztutako gai guztiak barne hartu beharko dira gai-zerrendan.

 1. – Osoko Bilkura lehen deialdian balio osoz eratuta geratzeko quoruma kideen erdiaz osatuko da gutxienez.

 2. – Quorum hori lortzen ez bada, Osoko Bilkura bigarren deialdian eratuko da lehen deialdirako adierazitako ordua baino ordu-erdi geroago.

 3. – Osoko Bilkura bigarren deialdian eratzeko, nahikoa izango da kideen herena bertaratzea.

 1. – Osoko Bilkuraren erabakiak batzordekideen gehiengo soilaren aldeko botoekin hartuko dira. Berdinketarik izanez gero, Lehendakariaren kalitateko botoak erabakiko du.

 2. – Gai-zerrendan barne hartu gabeko gaiei buruzko baliozko erabakirik ezin izango da hartu, bertaratuek aho batez onartzen dutenean izan ezik.

 3. – Osoko Bilkurako kideek beren botoa justifikatzeko arrazoiak jasoarazi ahal izango dituzte aktan.

 1. – Osoko Bilkuraren bilera bakoitzeko akta jasoko da Idazkariaren fedepean eta Lehendakariaren ontzat emanarekin.

 2. – Bileretako aktek ondokoak jasoko dituzte:

  1. Bertaratuen, ezin etorria adierazi dutenen eta adierazi gabe ere etorri ez direnen izena eta abizenak.

  2. Bileraren leku eta denbora zirkunstantziak.

  3. Bileraren ohiko ala ezohiko izaera eta lehen edo bigarren deialdian egin den.

  4. Bilerako gai-zerrenda.

  5. Aztertutako gaiak eta eztabaiden puntu nagusiak.

  6. Lehendakariak bozketara jarritako proposamenak.

  7. Hartutako erabakien edukiak eta bozketen emaitzak.

  8. Hala badagokio, Osoko Bilkurako kideek beren botoen inguruan emandako azalpenak.

 3. – Akta Osoko Bilkurako kide bakoitzari igorriko zaio hurrengo bilerarako deialdiarekin batera, eta bilera horretan onarpenera jarriko da. Bilera bakoitzeko akta hurrengoaren hasieran onartuko da eta, hala badagokio, bidezko zuzenketak egingo dira.

 4. – Idazkariak hartu diren berariazko erabakiei buruzko ziurtagiria eman ahal izango du, akta aurrerago onartzearen kaltetan izan gabe. Akta onartu aurretik hartutako erabakiei buruz emandako ziurtagirietan berariaz jaso beharko da zirkunstantzia hori.

Batzorde Iraunkorra Osoko Bilkuraren bilera baino hogei egun lehenago eta kideren batek eskatzen duenean bilduko da.

 1. – Batzorde Iraunkorraren bileretarako deialdiak Foroko Idazkaritza Teknikoak egingo ditu bilera egiteko data baino gutxienez zazpi egun natural lehenago, eta kide guztiei helaraziko dizkie idatziz.

 2. – Nolanahi ere, deialdiaren baldintzak bete ez arren, balio osoz eratuta geratuko da kide guztiak bertaratu eta aho batez hori erabakitzen badute.

 3. – Nolanahi ere, Idazkaritza Teknikoak Batzorde Iraunkorraren administrazio-lana erraztuko du.

 1. – Bileretako gai-zerrenda Foroko Idazkaritza Teknikoak finkatuko du. Horretarako, Batzordeko kideek gai jakin batzuk aztertzeko egindako iradokizunak behar bezala ponderatuko ditu gai-zerrenda prestatu aurretik.

 2. – Bileretako akta Idazkaritza Teknikoan adskribitutako langileek egingo dute.

Bileretako aktek ondokoak jasoko dituzte:

 1. Idazkari-lanetan diharduen pertsonaren izena eta abizenak.

 2. Bertaratuen izena eta abizenak.

 3. Bileraren leku eta denbora zirkunstantziak.

 4. Bilerako gai-zerrenda.

 5. Aztertutako gaiak eta eztabaiden puntu nagusiak.

Batzorde bakoitza urtean zortzitan bilduko da gutxienez.

 1. – Deialdia Batzordeko Koordinatzaileak egingo du eta kide guztiei zazpi egun naturaleko aurretiaz jakinarazi beharko die.

 2. – Deialdiak, bileraren leku, egun eta orduaz gain, bilerako gai-zerrenda barne hartuko du eta aztertu beharreko gaiei buruzko berariazko dokumentazioa izango du erantsita.

 3. – Nolanahi ere, Batzordeak balio osoz eratuta geratuko dira kide guztiak bildu eta aho batez hala erabakitzen dutenean.

Bileretako gai-zerrenda Koordinatzaileak finkatuko du Batzordeko kideen iradokizunak kontuan hartuta. Gai-zerrendan Batzordeko kideen herenak –gutxienez– formalki eskatutako gaiak barne hartu beharko dira.

 1. – Lan Batzordeen erabakiak bertaratutako kideen gehiengo soilaren aldeko botoekin hartuko dira. Berdinketarik izanez gero, Koordinatzailearen kalitateko botoak erabakiko du.

 2. – Gai-zerrendan barne hartu gabeko gaiei buruzko baliozko erabakirik ezin izango da hartu, bertaratuek aho batez onartzen dutenean izan ezik.

 3. – Lehen deialdian balio osoz eratzeko quoruma kideen erdikoa izango da gutxienez, eta horien artean Koordinatzaileak egon beharko du ezinbestez. Quorum hori lortzen ez bada, Batzordea bigarren deialdian eratuko da lehen deialdirako adierazitako ordua baino ordu-erdi geroago.

 4. – Batzordea bigarren deialdian eratzeko nahikoa izango da kideen herena bertaratzea; kideen artean Koordinatzaileak edo Idazkariak egon beharko du ezinbestez.

 1. – Bilerako akta txandaren arabera dagokion kideak egingo du.

 2. – Bileretako aktek ondokoak jasoko dituzte:

  1. Idazkari-lanetan diharduen pertsonaren izena eta abizenak.

  2. Bertaratuen izena eta abizenak.

  3. Bileraren leku eta denbora zirkunstantziak.

  4. Lehen edo bigarren deialdian egin den.

  5. Bilerako gai-zerrenda.

  6. Aztertutako gaiak eta eztabaidetako puntu nagusiak.

  7. Koordinatzaileak bozketara jarritako proposamenak.

  8. Hartutako erabakien edukiak eta bozketen emaitzak.

  9. Hala badagokio, Batzordeko kideek beren botoen inguruan emandako azalpenak.

 3. – Idazkariak hartu diren berariazko erabakiei buruzko ziurtagiria eman ahal izango du, akta aurrerago onartzearen kaltetan izan gabe. Akta onartu aurretik hartutako erabakiei buruz emandako ziurtagirietan berariaz jaso beharko da zirkunstantzia hori.

Batzordeetako kideen betebeharrak ondokoak izango dira:

 1. – Foroko Idazkaritza Nagusiari datuen edozein aldaketaren berri ematea.

 2. – Lan-bileretara joatea. Urtearen barruan jarraian bi bileratara edo, bestela, hiru bileratara ez joatea jarduna uzteko arrazoia izango da.

 3. – Araudi honi eta berau garatzeko onartzen diren Jarraibide eta Instrukzioei jarraiki jokatzea.

 1. Batzordearen arloko gaiak aztertu eta eztabaidatzea.

 2. Batzordearen arloari buruzko informazioa, iradokizunak eta proposamenak jasotzea.

 3. Eskatutako kontsulta edo txostenetan iritzia ematea.

 4. Osoko Bilkurari, Batzorde Iraunkorraren bitartez, Batzordearen arloan hartu beharreko neurriak proposatzea.

 5. Batzordearen arloan interesa duten gaiei buruzko txostenak egitea, norberaren ekimenez edota Osoko Bilkurak edo Batzorde Iraunkorrak eskatuta.

 6. Foroko Osoko Bilkurak edo Batzorde Iraunkorrak agindutako gaiak aztertu eta bideratzea.

 1. – Lan Batzordeetan parte hartzeko eskabideak, I. Eranskinaren arabera, Foroko Idazkaritza Teknikoan aurkeztuko dira (Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila, Donostia kalea, 1, Vitoria-Gasteiz 01010) eta ondoko baldintzak bete beharko dituzte:

  1. Administrazio edo erakundeari buruzko datuak.

  2. Elkartearen Estatutuak, hala badagokio.

  3. Ordezkari gisa joaten den pertsonari buruzko datuak.

  4. Sartzeko eskatutako Lan Batzordearen izena.

  5. Batzordean sartzea eskatzeko arrazoia.

 2. – Lan Batzordeetako kideak Foroko Idazkaritza Teknikoak proposatuko ditu eta dagokien Batzordean sartu izana Foroko Osoko Bilkurak berretsi beharko du.

 3. – Idazkaritza Teknikoak Batzordean sartzeko izendatu izana jakinaraziko dio pertsona interesatuari.

jaunak/andreak (NAN): .................................... helbidea: herria: PK .................. telefonoa: ....................................

ESKATZEN DU: herritar etorkinen integrazio eta partaidetza sozialerako Foroko Lan Batzordeetan parte hartzea; horretarako, Erakundearen Estatutuen kopia erantsi du eta ondoko datuak jakinarazten ditu:

I.– ADMINISTRAZIOA EDO ERAKUNDEA:

HELBIDEA:

HERRIA: PK: ....................................

LH:

TF.: FAX: ......................................................................................

E-MAIL:

II.– PARTE HARTZEKO ESKATZEN DUEN LAN-BATZORDEA:

III.– ESKAERAREN ARRAZOIA:

Vitoria-Gasteizen, 2003ko -aren -(e)an.

Sin.:

HERRITAR ETORKINEN INTEGRAZIO ETA PARTAIDETZA SOZIALERAKO FOROKO IDAZKARITZA TEKNIKOA, ETXEBIZITZA ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA, EUSKO JAURLARITZA