Ekonomia eta Ogasun Saila

EGF+ 2021-2027 Programa

logo Unión Europea

EGF+en helburua estatu kideei eta eskualdeei laguntzea da, enplegu-maila altuak, gizarte-babes justua eta etorkizuneko lan-mundurako prestatutako eskulan gaitua eta erresilientea lortzeko, baita pobrezia desagerrarazteko eta gizarte-eskubideen Europako zutabean ezarritako printzipioak betetzeko gizarte inklusibo eta kohesionatuak lortzea ere.

Ildo horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko EGF+ Programak, 2021-2027 aldirako honako lehentasun hauek ditu ezarrita:

1P. Enplegua, moldakortasuna, ekintzailetza eta gizarte-ekonomia

 • HE 1.A. Enplegu-eskatzaile guztien enplegu-eskuragarritasuna eta aktibazio-neurriak hobetzea, batez ere gazteen kasuan, Gazte Bermea aplikatuz, iraupen luzeko langabe eta lan-merkatuan egoera ahulean dauden taldeak, eta pertsona ez-aktiboak, baita norberaren konturako enplegua eta gizarte-ekonomia sustatuz ere.
 • HE 1.D. Langileak, enpresak eta ekintzaileak aldaketetara, zahartze aktibo eta osasungarrira eta osasunerako arriskuei aurre egingo dien lan-ingurune osasungarri eta ondo egokitura bideratzea sustatzea.

2P. Gizarteratzea eta pobreziaren aurkako borroka

 • HE 2.H. Gizarteratze aktiboa sustatzea aukera-berdintasuna, diskriminaziorik eza eta parte-hartze aktiboa bultzatzeko, baita enplegagarritasuna hobetzea ere, bereziki egoera ahulean dauden taldeentzat.
 • HE 2.L. Pobrezia edo gizarte-bazterketa arriskuan dauden pertsonen gizarteratzea sustatzea, egoera ahulenean dauden pertsona eta haurrak kontuan hartuz.

 5P. Gazteen enplegua

 • HE 5.A. Enplegu-eskatzaile guztien enplegu-eskuragarritasuna eta aktibazio-neurriak hobetzea, batez ere gazteen kasuan, Gazte Bermea aplikatuz, iraupen luzeko langabe eta lan-merkatuan egoera ahulean dauden taldeak, eta pertsona ez-aktiboak, baita norberaren konturako enplegua eta gizarte-ekonomia sustatuz ere.

7P. Haurren bermea

 • HE 7.L. Pobrezia edo gizarte-bazterketa arriskuan dauden pertsonen gizarteratzea sustatzea, egoera ahulenean dauden pertsona eta haurrak kontuan hartuz.

Dokumentu estrategikoak

Dokumentu honek Euskal Autonomia Erkidegoan hainbat gai interesgarritan diseinatu diren epe ertain eta luzeko estrategia nagusiak deskribatzen ditu, 2021-2027 Kohesio Politikaren Helburuak erreferentziatzat hartuta.

Estrategia horien lanketaren (eta jarraipenaren) oinarria Euskal Autonomia Erkidegoan egindako lankidetza-lan handia da, bai abiapuntuko egoeraren diagnostikoa egiteko, bai esku hartzeko erronkak/beharrak zehazteko. Horietatik guztietatik atera daitezke Euskal Autonomia Erkidegoak datozen urteetan eremu horietan aurre egin beharreko erronka nagusiak, kohesio-politikak ezarritako helburu eta kontzentrazio-irizpideen arabera.

Elkartze-akordioak kohesio-politikaren orientazio estrategikoak ezartzen ditu 2021-2027 programazio-aldirako, eta esparru-akordio zabal eta malgua da, Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren (EGEF), Europako Plus Gizarte Funtsaren (FSE+), Trantsizio Justurako Funtsaren (FTJ) eta Europako Itsas, Arrantza eta Akuikultura Funtsaren (FEMPA) esparruan diseinatutako programei estaldura ematen diena.

Bai AAk bai kohesio-politikako programa guztiek Xedapen Komunei buruzko 2021/1060 (EB) Erregelamenduan (XKE) dute beren arau-esparrua, xedapen horiei aplikazio orokorra egiteko printzipioak eta xedapenak jasotzen baititu. Horrela, kohesio-politikaren programek, besteak beste, XKEren 9. artikuluan jasotako printzipio gidariak betetzen dituzte.

Euskadiko EGF+ 2021-2027 programa

2022/11/25eko C (2022) 8751 Azken Erabakiaren bidez, Europako Batzordeak "Programa del País Vasco FSE 2021-2027" programa onartu zuen. Programa horrek, I. eranskinean (PDF, 23 KB), programazio-aldi osorako EGIF laguntzaren gehieneko zenbatekoa jasotzen du, eta II. eranskinean (PDF, 41 KB), berriz, ekarpen publikoari aplika dakiokeen lehentasun bakoitzerako lagundutako finantzaketaren gehieneko ehunekoa.

Euskal Autonomia Erkidegoko FSE+ 2021-2027 programa egiteko prozesua amaitzeko, Emakundek, EAEn berdintasunaren arloan eskumena duen organoak, programan sartutako jarduera-tipologiaren azterketan oinarrituta, irizpen bat eman du programan emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-printzipioa betetzeari buruz.

Egitura Funtsen kudeaketa, kasu honetan, Europako Gizarte Funtsa + 2021-2027 (EGIF +21-27) programen bidez antolatzen da. Programa bakoitza helburu politikoek, inbertsio-lehentasunek eta helburu espezifikoek osatzen dute. Elementu horiek guztiek garapen-estrategia bat diseinatzen dute, eta programazio-aldi osoan aplikatu beharko da. Programaren bidez finantzatu nahi diren proiektuek dagokion bitarteko erakundeari eskatu beharko diote, eta programarekin eta estrategiarekin lerrokatuta egon beharko dute. Izaera espezifikoaren arabera, egitura-funts bakoitzak proiektu-mota jakin batzuk finantzatu ahal izango ditu.

Euskal Autonomia Erkidegoko EGIF+21-27 Programan sartu beharreko EAEko Administrazio Orokorraren jarduerak hautatzeko, hiru metodo orokor erabiltzen dira, eta horiekin ematen zaie hasiera "Eragiketak hautatzeko" prozesuei:

 1. Laguntza-deialdiak: Europar Batasunaren funtsekin finantzatutako dirulaguntzak kasu bakoitzean aplikatzekoak diren Europar Batasuneko arauen eta horiek garatzeko edo haien transposiziorako nazioko/eskualdeko arauen (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra...) arabera arautuko dira. Horiek hautatzeko, laguntzen deialdietan eta oinarri arautzaileetan aurrez ezarritako irizpideen arabera lehenetsiko dira aurkeztutako eskabideak.
 2. Programan berariaz jasotako eragiketak zuzenean hautatzea: kasu honetan ez da beharrezkoa aldez aurreko deialdia egitea. Laguntza horiek dagozkien ebazpenen bidez edo laguntza ematen duen erakundearen eta onuradunaren arteko hitzarmenen bidez eman ahal izango dira.
 3. Interes-adierazpenen deialdia. Hautaketa-metodo hori erabiliko da politika publiko esklusiboen eremu jakin batean eskumena duten organismo edo erakunde publikoek (Eusko Jaurlaritzako sailak eta hari atxikitako erakunde, organismo edo entitate publikoak) zuzenean egindako inbertsio publikoak diren eragiketetarako.

EAEko 2014-2020 EGIF Plus Programaren esparruan Europako Gizarte Funtsetik finantzaketa lortzeko, Eusko Jaurlaritzako Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen Zuzendaritzari (FPKZ) aurkeztuko zaio, Bitarteko Erakunde Koordinatzaile gisa, FINANTZAKETA ESKAERA, laguntza jaso nahi duten eragiketetako bat ere ez dagoela gaur egun amaituta berretsiz.

DPCFE da Kudeaketa Agintaritzarekiko solaskide nagusia. Kudeaketa Agintaritzaren funtzioak eskuordetuta, XKEren 72.etik 75.era bitarteko artikuluetan ezarritako eginkizunak betetzen ditu, bere eskumenen esparruan, eginkizunak esleitzeko akordio baten bidez, XEEren 71.3 artikulua.

Finantzaketarako eragiketak hautatzeaz arduratzen da, EGIF + Programaren Jarraipen Batzordeak onartutako metodologia, prozedura eta eragiketak hautatzeko irizpideak ezartzen dituen dokumentuaren arabera.

ERAGIKETAK HAUTATZEKO METODOLOGIA, PROZEDURA ETA IRIZPIDEAK(PDF, 911 KB) (gaztelaniaz)

Era berean, programaren kudeaketa, jarraipen eta kontrolaren arduraduna da.

BITARTEKO ORGANISMOAREN KUDEAKETA- ETA KONTROL-SISTEMAREN DESKRIBAPENA (EGIF+ 2021- 2027)(PDF, 1 MB) (gaztelaniaz)

Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzua EAEko 2021-2027 EGIF+ Programaren Bitarteko Erakunde Koordinatua da. Eragiketen hautaketari dagokionez 73. artikuluan ezarritako eginkizunak betetzeaz arduratzen da, baita Funtzioak Esleitzeko Akordioan ezarritako zereginak betetzeaz ere. Hautatzeko eskumena Lanbiderena duten eragiketen kasuan, DPCFE arduratuko da prozesu hori gainbegiratzeaz eta jarraipena egiteaz.

Lanbidek deialdi bat egingo du eragiketak hautatzeko, eragiketen hautaketa egin ahal izateko. Deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta prozesu bat irekiko da Eusko Jaurlaritzatik kanpoko erakundeek parte hartzeko eskaerak aurkezteko. Prozesu horretan, beste erakunde publiko batzuk (foru-aldundiak, udalak, garapen-agentziak, etab.) eta irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuak sartzen dira, baldin eta haien jarduera eta helburu soziala bat badatoz 2021-2027 aldirako EAEko EGIF+ Programaren helburu tematikoekin eta inbertsio-lehentasunekin. Aipatzen diren eragiketen hautaketa ondoren zehazten diren neurrietarako bakarrik egingo da:

 • OE A (P1)
  1.A.02 Langabeak laneratzeko ibilbideak
  1.A.05 Talentua atxikitzeko edo erakartzeko neurriak
  1.A.06 Hasierako laguntza eta autoenplegua eta enpresen sorrera sendotzea

 • HE H (P2)
  2.H.02 Gizartean baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonak gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideak

 • OE A (P5)
  5.A.03 Lan-merkatutik oso urrun dauden gazteak laneratzeko ibilbideak