Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Euskadiko museo eta bildumentzako dirulaguntzak 2024

Deskribapena


Xedea

Zein jarduera motak diruz lagundu daitezke?

Dirulaguntza jaso ahal izango dute, bai banaka bai helburu jakin bat duen programa baten barruan taldekatuta, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren beste dirulaguntza programa batzuen xedean sartzen ez diren jarduerek. Jarduera horiek jarraian adierazitako jardun-ildoetako batean kokatu behar dira (informazio gehiago deialdiaren Aginduaren 1.3 artikuluan, «Araudia» atalean):

 1. Bilduma osatzen duten funtsak katalogatzea eta dokumentatzea.
 2. Erakusketa finkoa berritzea eta aldi baterako erakusketak egitea.
 3. Bakoitzaren gaiaren eta jarduketa-eremuaren araberako jarduera didaktikoak eta kultura zabaltzekoak diseinatu eta eskaintzea.
 4. Museoak dituen gai eta jarduketa-eremuarekin lotutako ezagutza sortzea.
 5. Berrikuntza hobetu eta bultzatzea museoaren kudeaketan eta zabalpen- eta komunikazio-planean.

Baztertutako jarduerak

Ez dira inola ere diruz laguntzeko moduko jardueratzat hartuko eta agindu honen xedetik salbuetsita geldituko dira honako jarduera hauek

 • Higiezinak eta instalazio orokor iraunkorrak eskuratu, handitu, eraberritu, hobetu edo zaintzeko inbertsioak.
 • Funtsak eskuratzeko eta horiek zaharberritzeko esku-hartzeak, erakusketa-proiektuei eta zabalkunde-jarduerei lotuta daudenean izan ezik.
 • Tokiko sustapen turistikoko esku-hartzeak.
 • Museoko espazioak hirugarrenei alokatzean oinarritutako jarduera ekonomikoak; hirugarrenentzako ekitaldiak antolatzea; ostalaritza- eta ostatu-zerbitzuak eskaintzea.
 • Merchandisingeko produktuak saltzeko jarduerak.

Diruz lagun daitezkeen gastuak

Diruz laguntzeko moduko gastutzat joko dira: diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten diotenak eta deialdi honetan ezarritako epean, emakida ebazpenean edo litezkeen aldaketetan egiten direnak. Diruz lagun daitezkeen gastuen eskuratze-kostua ez da, inola ere, merkatuko balioaren gainetikoa izan ahal izango.

Egindako gastutzat hartuko dira justifikatzeko epea amaitu aurretik egiazki ordaindu direnak.

(Informazio gehiago deialdiaren aginduaren 6. artikuluan, "Araudia" atalean)


Honako gastu hauek, berriz, ez dira diruz lagunduko

 • Balio erantsiaren gaineko zergaren zenbatekoa, berreskura edo konpentsa daitekeenean. Kasu horretan, gastu gisa egotz daitekeen zenbatekoa egiaztagirien zerga-oinarriari dagokiona izango da. Autonomoen fakturen kasuan, diruz lagundu daitekeen gastua zerga-oinarria edo guztizkoa izango da, kasuaren arabera, baina betiere PFEZaren atxikipena aplikatu gabe, onuradunak Ogasunari ordaintzean egiten duen gastua delako.
 • Higiezina eta haren instalazio orokor iraunkorrak handitzeko, hobetzeko, birgaitzeko edo kontserbatzeko xedea duten ibilgetu materialeko inbertsioetan egindako gastuak.
 • Langileen gastuak, diru-laguntzaren xede den jarduerari zuzenean ordurik egotzi ezean.

(Informazio gehiago deialdiaren aginduaren 6. artikuluan, "Araudia" atalean)


Jarduera gauzatzeko epea

Deialdi honetako dirulaguntzak jasotzen dituzten proiektuak 2024. urtean gauzatu behar dira, hasiera eta amaiera barne.

Aurrekontuko zuzkidura

1.000.000

Prestazio ekonomikoa

Dirulaguntzen zenbatekoak eta mugak

Emango diren dirulaguntzek ez dute gaindituko egin beharreko proiektuaren aurrekontu osoaren % 90a. Edonola ere, proiektu bakoitzari gehienez 45.000 euro eslei dakizkioke. Onuradun bakoitzak bi proiektu eskatu ahal izango ditu, bakar bat gehienez ildo estrategiko bakoitzerako. Pertsona edo erakunde onuradun bakoitzaren diruz lagundutako proiektuen baturaren gehieneko zenbatekoa 90.000 eurokoa izango da.

Nori dago zuzenduta


Museoak eta Bildumak

Eskakizunak:

 • EAEko Administrazio Orokorra partaide den fundazioa ez izatea.
 • Kapitalean Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra partaide duen merkataritza-entitatea ez izatea.
 • Foru-aldundien titulartasuna duten museo edo bildumak ez izatea.
 • 2023rako Euskal Autonomia Erkidegoko Kultura eta Hizkuntza Politika sailari dagozkion aurrekontuetan ohiko gastuetarako diru-laguntza izendunak esleiturik dituzten museo eta bildumenak ere ez izatea.
 • Fundazio-ondarean edo gobernu-, administrazio- edo zuzendaritza-organoetan partaidetza nagusia banku-fundazioei, finantza-erakundei edo kreditu-erakundei dagokien entitatea ez izatea.
 • Zerga-betebeharrak eguneratuta izatea.

 • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eguneratuta izatea.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea.

 • Dirulaguntzak lortzeko aukera galduta izatea ebazpen irmo baten bidez, lege honen edo hori ezartzen duten beste batzuen arabera. Zehazki, ezingo dira dirulaguntzen onuradun edo erakunde laguntzaile izan sexu-diskriminazioagatik edo emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko araudia ez betetzeagatik administrazio- edo zigor-zehapena jaso duten pertsona fisiko edo juridikoak, dagokion zehapenean ezarritako aldian. Era berean, ezingo dute laguntzarik edo dirulaguntzarik jaso Estatuko araudiaren arabera berdintasun-plan bat indarrean eduki behar duten baina halakorik ez duten enpresek, ez eta 50 langiletik gorako enpresek ere, baldin eta egiaztatzen ez badute sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta horri aurre egiteko neurriak ezarri dituztela, Estatuko legeriak emakumeen eta gizonen berdintasunari buruz ezarritakoaren arabera.

 • Baztertuta geratuko dira estatu-mailako laguntza-erregimenen barruan legez kontrako edo bateraezintzat jo diren laguntza hauetako bat jaso duten erakundeak, laguntza bera eta dagozkion interesak kontu blokeatu batera bueltatu edo sartu ez badituzte: Araba I, Araba II eta Araba III (CR 48/99, CR 49/99 eta CR 58/99), Gipuzkoa I, Gipuzkoa II eta Gipuzkoa III (CR 50/99, CR 53/99 eta CR 59/00), Bizkaia I, Bizkaia II, Bizkaia III (CR 52/99, CR 54/99 eta CR 60/00).

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Eusko Jaurlaritza > Kultura eta Hizkuntza Politika

Ebazten duen erakundea

 • Kultura eta Hizkuntza Politika > Kultura Sailburuordetza

Kontaktu-informazioa


Museoen Zentroa (Kultura Ondare Zuzendaritza)

945019472

ondarea@euskadi.eus

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

0037512

Eskabidea eta dokumentatzioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Diru-laguntzak esleitzeko ebazpena eman eta jakinaraziko da sei hilabeteko epean, deialdiaren agindua indarrean jartzen denetik aurrera kontatuta. Ebazpen hori Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoko Iragarki-Taula Elektronikoan argitaratuko da, interesdunek horren berri izan dezaten. Gainera, ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Justifikazioa


Aurkezteko epea: 2025ko martxoaren 31

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Justifikatzeko inprimakia
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
 • Beste finantziatio iturriak edo eta diru-laguntzak erabili ba dituzu, inprimaki hau aurkeztu beharko duzu justifikaziorako dokumentazioarekin batera.

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa "Hirugarrenaren Erregistroan"


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Datuen alta / doakion hirugarrena
 • Nazioarteko ordaindetaren kasuetan aukeratu inprimaki hau.

 • Inprimaki hau aukeratu nazioarteko- ordaindeten kasuetan.

Beste tramite batzuk