2022ko maskulinizatutako lanbideetan emakume langabeei prestakuntza emateko eta kontratazioak egiteko proiektuetara bideratutako dirulaguntza-deialdia ( prestakuntza-ekintzen ikasleekin formalizatutako lan-kontratuak finantzatzeko)

[MDOM]

Deskribapena


Xedea

Prestakuntza eman eta kontratazioak egiteko proiektuak diruz laguntzea, prestakuntza-ekintzak kontratazio-konpromisoarekin, merkatua aztertu eta partaidetza sustatzeko jarduerekin eta lan-kontratazio eraginkorrekin uztartzen dituztenak, maskulinizatutako lanbideetan, emakumeek horietan duten presentzia areagotzeko.

 

 

Aurrekontuko zuzkidura

2.000.000 euros

Prestazio ekonomikoa

1.Kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza-ekintzetara eta merkatua aztertzeko eta partaidetza sustatzeko jarduerak egiteagatiko laguntzetan: 860.000 euro.

2.Prestakuntza-ekintzen ikasleekin formalizatutako lan-kontratuak finantzatzeko laguntzetan 1.140.000 euro.

Diru-laguntzak emateko prozedura ondoz ondoko konkurrentziakoa da. Eskabideek deialdi honetan adierazitako baldintzak betetzen dituztela egiaztatu ondoren, ordenan emango dira, espedientea osatzen den unearen arabera, aurrekontu-zuzkidura agortu arte. Eskaerak, gutxienez, 15 puntu lortu beharko ditu guztira, 8. artikuluan ezarritako balorazio-irizpideen arabera.

Ordainketa-modua:

1.– Proiektuaren partaidetza sustatzeko eta merkatua aztertzeko jarduerak egiteko nahiz prestakuntza-ekintzak gauzatzeko emandako dirulaguntza bi zatitan ordainduko da, haiek eskatu ondoren, honela:

a) Lehen ordainketa, onartutako dirulaguntza osoaren % 60koa, lehen prestakuntza-ekintza hasitakoan, 2022eko kredituaren kargura.

b) Bigarren ordainketa, guztizkoaren % 40raino, 2023ko konpromiso-kredituaren kargura, prestakuntza-jarduera amaitu ondoren eta lan-kontratu guztiak hasi eta 68 egun igaro ondoren

Nori dago zuzenduta


Enpresak

Eskakizunak:

 • Euskal Autonomia Erkidegoan lantokia duten enpresak, haien forma juridikoa edozein dela ere, kontratatzeko konpromisoa dakarten prestakuntza-ekintzak egiteko.

Betekizunak

 • Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean edukitzea

 • Eskatzaileak ez izatea zigor- edo administrazio-zehapenik, dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukerarik gabe uzten duenik, eta ez izatea horretarako ezgaitzen duen lege debekurik, honako hauengatik gertatutakoak barnean direla: ? Sexua dela-eta diskriminatzeagatik zigorren bat jaso izana, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak edo Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eraginkorrerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak ezarritakoaren arabera.

 • Deialdi honen barruan diruz lagundutako jarduerak egiteko, proiektuaren kostua baino zenbateko handiagoko dirulaguntzarik ez jasotzea.

 • Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan aurreikusitako gainerako egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.

 • Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean edukitzea.

 • Dirulaguntzen arloan ordaindu gabeko itzultze-obligaziorik ez izatea.

 • Kontratuak diruz laguntzeko eskaerak elektronikoki izapidetuko dira (Lanf aplikazioaren bidez) eta egindako kontratu bakoitzagatik eskaera bat egingo da.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua > Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua

Ebazten duen erakundea

 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua > Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua

Finantzatzen duen erakundea

 • Europako Gizarte Funtsa (EGF)

Kontaktu-informazioa


Erakundeei eta Enpresei Arreta emateko Zerbitzua / Servicio de Atención a Entidades y Empresas 945 160 601 (Informazio orokorra / Información general)

Kodea

1113703

Eskabidea


Diru-laguntzaren eskaerarekin batera, dokumentazio hau aurkeztu beharko da: 

8. artikuluan aurreikusitako balorazio-irizpideak aplikatzeko, irizpide horiek egiaztatzen dituen dokumentazioa aurkeztu beharko da, salbu eta eskabidean bertan jasotakoak edo Lanbidek (2021eko Lanbideren orientazio-erakunde laguntzailea) egiazta ditzakeenak. Kasuan kasuko erakundeak 11/2014 Dekretuan araututako Emakunderen bereizgarria duela egiaztatzeko, Emakunderen erakunde laguntzailearen ziurtagiria aurkeztu beharko du.

 


Sisteman sartu - Dirulaguntza eskatu
Sisteman sartzeko, erabiltzaileak aktibatu behar du "Formakuntza aplikazio LAN-F botoia".
Hasierako pantailan, erabiltzaileak enpresaren NIFa, edo dokumentuaren zenbakia, pasahitza… idatzi behar du.
Aplikazioan sartu eta gero, laguntza honetan eskaerak eta jarduketak egin ahalko dira.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Eskabideak ebazteko eta jakinarazteko epea gehienez 6 hilekoa izango da, eskaera Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren erregistroan sartzen den egunetik zenbatzen hasita.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketarik gabe

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Beste tramite batzuk