Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Familia eta lana uztartzeko laguntzen laguntza osagarriak, Covid-19 koronabirusak familietan duen inpaktu ekonomikoari erantzuteko

[osagarriak_familia]

Deskribapena


Xedea

Laguntzak konpentsatu egin nahi du seme-alabei (duten adinagatik), besteren mendeko pertsonei edo Covid-19 koronabirusak erasan dien gaixoei (kutsatuak nahiz isolatuak izan) laguntzeko, arreta emateko eta haiek zaintzeko lana betetzeko lantokia edo lanpostua erabat edo partez utzi behar izan duten langileen soldata-murrizketak dakarren
diru-sarreren galera.

Aurrekoarekin bat etorriz, eta betiere azpian zehazten
diren baldintzak betetzen badituzte, honako egoera hauek diruz lagunduko dira:

1. Lan-eszedentzia.

2. Lanaldiaren murrizketa, % 33koa edo handiagoa,
Covid-19aren inpaktu ekonomiko eta sozialari aurre egiteko ezohiko premiazko
neurriei buruzko martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 6.3 artikuluan
araututako lanaldiaren murrizketa berezia barne dela; lanaldiaren % 100era
iritsi ahal izango da.

Adierazitako egoerak ondoko baldintzak bete behar dituzte:

1. Jarraian zerrendatutako edozein pertsonari laguntzeko, arreta emateko
eta zaintzeko betebeharrak zuzenean eta modu pertsonalean hartzeko xedea izan:

a) 14 urtez beherako seme-alabak, edo % 33ko edo hortik
gorako dibertsitate funtzionala edo desgaitasun aitortua duten 18 urte
artekoak.

Informazio
xehetua.

Seme-alabatzat hartuko dira:

 • §
  Seme-alabak.
 • §
  Tutoretzapeko pertsonak.
 • §
  Aldi baterako edo modu iraunkorrean
  familian hartutako pertsonak.
 • §
  Ebazpen judizialez zaintzan dauden
  pertsonak.
 • §
  Adoptatu aurreko elkarbizitzarako
  zaintza eskuordetuan dauden pertsonak.

b) Besteren mendeko pertsonak, edozein delarik ere
aitortu zaien mendekotasun-maila.

c) COVID-19 koronabirusak erasan dien gaixoak (kutsatuak
edo isolatuak).

2.
Covid-19 koronabirusa komunitatean ez hedatzeko salbuespenezko jarduketekin eta
neurriekin lotuta dagoela justifikatuta egon.

Aurrekontuko zuzkidura

618.100,00 (euro)

Prestazio ekonomikoa

Dotazioa:

LAGUNTZEN ZENBATEKOA (Mendetasun-egoeran dauden senitartekoak), 164/2019 Dekretua, urriaren 22koa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzeko buruzkoa: mendekotasun-egoeran dauden senitartekoak, 30. artikuluan zehaztutakoan oinarrituz eta 164/2019 Dekretua, urriaren 22koa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzeko buruzkoa: osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak, 31. artikuluan zehaztutakoan oinarrituz.

Laguntzaren zenbatekoa familia-errenta estandarizatuaren arabera zehaztuko da; hori kalkulatzeko, berriz, aintzat hartuko dira familia-unitatearen osaera, familia-errentaren maila eta familia-unitateari dagokion baliokidetasun-koefizientea, uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuak, familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzkoak, haiei esleitzen dien irismenarekin.

Bestalde, adierazten diren zenbatekoak aplikatu ahal izango zaizkie eszedentzia edo lanaldi-murrizketa dagokion sektore-eremuko lanaldi osoari dagokiona bada. Eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskatu duenak iraupen laburragoko lanaldiko kontratua badu, edo diruz laguntzeko moduko jarduna egutegiko 365 eguneko epe desberdinetan gauzatzen badu, laguntzen zenbatekoa modu proportzionalean ezarriko da.

 

Kontzeptua

< 20.000 euroko FEE

> 20.000 euroko FEE

ESZEDENTZIARAKO urte osoko laguntza

3.500,00-4.550,00*

2.942,00-3.824,60*

>= %45 MURRIZKETARAKO urte osoko laguntza

2.800,00-3.640,00*

2.354,00-3.060,00*

%40-%44,9ko MURRIZKETARAKO urte osoko
laguntza

2.500,00-3.250,00*

2.140,00-2.782,00*

% 33-%39,9ko MURRIZKETARAKO urte osoko laguntza

2.200,00-2.860,00*

1.819,00-2.364,70*Oharra:

Asterizkoz dauden kopuruak %30 igo dira eta familia mota hauei aplikatuko zaizkie:

 • Guraso bakarreko familiak
 • Familia ugariak
 • Mendekotasun-egoera larrian dagoen, mendekotasun handia duen edo %50eko edo gehiagoko desgaitasuna duten bi pertsona dituzten familia-unitateak
 • Genero-indarkeriaren biktima den pertsonaren bat duten familia-unitateak


 

OHARRA:

Los actuales límites están regulados en el artículo 18 del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida famiiar y laboral.

 
Muga:
Laguntza jasotzeko gehieneko epea  EszedentziaLanaldi-murrizketa
Mendetasunaegutegiko 365 egun No hay límite
Osasun egoera oso larriaegutegiko 90 egunegutegiko 180 egun

Ordainketa-modua:

Emandako laguntzak ordainketa bakarrean ordainduko dira, diru-laguntza emateko ebazpena jakinarazi ondoren.

Nori dago zuzenduta


Pertsona fisikoak

Betekizunak

 • Onuradunek bete beharreko baldintzak

 • Mendetasun-egoeran dagoen senitartekoak bete beharreko baldintzak

 • Osasun-egoera oso larrian dagoen senitartekoak bete beharreko baldintzak

 • Edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturi helburu berbererako eskatutako diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabideen berri ematea. Halakoren bat lortuz gero, horren berri ere ematea.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea.

 • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei.

 • Baztertuta geratuko dira estatu-mailako laguntza-erregimenen barruan legez kontrako edo bateraezintzat jo diren laguntza hauetako bat jaso duten erakundeak, laguntza bera eta dagozkion interesak kontu blokeatu batera bueltatu edo sartu ez badituzte: Araba I, Araba II eta Araba III (CR 48/99, CR 49/99 eta CR 58/99), Gipuzkoa I, Gipuzkoa II eta Gipuzkoa III (CR 50/99, CR 53/99 eta CR 59/00), Bizkaia I, Bizkaia II, Bizkaia III (CR 52/99, CR 54/99 eta CR 60/00).

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak / Gizarte Politiketako Sailburuordetza > Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak / Gizarte Politiketako Sailburuordetza > Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza

Eskabidea eta dokumentatzioa aurkeztea


Hasierako eskaera aurkezteko epea hasten da eskatzaileak gutxienez 59 eguneko epea bete duenean jarraian, eta gehienez 365, lanaldi-murrizketan eta/edo lan-eszedentzian.

Urtero hasierako eskaera bat aurkeztu daiteke, edo hasierako eskaera bat eta jarraitzeko eskaera batzuk, betiere aurreko baldintzak betetzen baldin badira

Hurrengo eskabideak —laguntzaren jarraipenerako eskaerak— aurkezteko, emandako aurreko diru-laguntzaren eskaera egin zenetik gutxienez lau hilabete igaro beharko dira. Gutxieneko aldi hori ez da bete beharko diruz laguntzeko moduko jarduna amaitu den kasuetan.

Eskabidea jasotzeko epearen amaiera: diru-laguntza jasotzeko egoeran egoten den egun bakoitza 365 egun igaro baino lehen eskatu beharko da.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketarik gabe

Isilbidearen ondorioak

Baietsiak

Jarraitzeko eskaera


Hurrengo eskabideak —laguntzaren jarraipenerako eskaerak— aurkezteko, emandako aurreko diru-laguntzaren eskaera egin zenetik gutxienez lau hilabete igaro beharko dira. Diru-laguntza jasotzeko egoeran egoten den egun bakoitza 365 egun igaro baino lehen eskatu beharko da. Gutxieneko aldi hori ez da bete beharko diruz laguntzeko moduko jarduna amaitu den kasuetan.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Jarraipenerako eskaera

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa "Hirugarrenaren Erregistroan"


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Datuen alta / doakion hirugarrena
 • Nazioarteko ordaindetaren kasuetan aukeratu inprimaki hau.

 • Inprimaki hau aukeratu nazioarteko- ordaindeten kasuetan.

Beste tramite batzuk