Immigrazioaren eta kultura arteko bizikidetzaren alorrean jarduerak garatzeko diru-laguntzak 2019

[Immigrazioaren eta kultura arteko bizikidetzaren alorrean jarduerak garatzeko diru-laguntzak 2019]

Deskribapena


Xedea

Laguntza-lerro honen bidez finantzatu nahi da immigrazio eta kulturarteko bizikidetza arloko jardueren prestaketa edo egikaritzea.

Printzipio orokor gisa, laguntzak emango dira immigrazioaren eta kulturarteko bizikidetzaren alorreko jarduerak egiteko, baldin eta antzekotasunik ez badute, egiturari eta edukiari dagokienez, Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritzak zuzenean edo bere mendeko zerbitzuen bidez zeharka garatzen, sustatzen edo eskaintzen dituen jarduerekin.

 

 

Aurrekontuko zuzkidura

498.080 euros

Prestazio ekonomikoa

Jardueretarako laguntzak emateko prozedura lehiaketa izango da, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 51.4 artikuluan ezarritakoaren arabera. Balioespen Batzordeak zehaztuko dio ateratako puntuazioa proiektu edo programa bakoitzari; zehaztu ere, ondoren adierazten diren balioespen-irizpideen arabera.

Tramitera onartutako proiektuak eta programak balioetsi ondoren emango da dirulaguntza, horien arteko lehentasun-hurrenkera bat ezarrita, eta 50 puntu edo gehiago lortzen dutenek soilik jaso ahal izango dute dirulaguntza.

Agindu honetan araututako laguntza ekonomikoak izapidetzeko ezarri den aurrekontu-kreditua nahikoa ez bada gutxieneko puntuazioa gainditu duten proiektu eta programa guztiak finantzatzeko, balioespenik handiena lortu duten eskaerei soilik esleituko zaie laguntza, harik eta aurrekontu-kreditua agortzen den arte.

Dirulaguntza-lerro honetan aurkeztu eta onartutako proiektuak eta programak balioesteko, honako alderdi hauek ebaluatuko dira:

 • Jardueraren bitartez erantzuna eman nahi zaion egoeraren eta jardueraren helburuen garrantzia, zuzeneko edo zeharkako hartzaile edo onuradunen kopurua barne: 25 puntu, gehienez.
 • Herritartasunaren, Kulturartekotasunaren eta Immigrazioaren esparruan jarduteko V. Planak ezarritako ildoen barruan sartzea: 25 puntu, gehienez.

Erreferentzia-irizpide hauen betetze-maila: 20 puntu, gehienez.

 1. Arreta-premia sortu, luzatu edo areagotzea saihesteko esku-hartzeak: 2 puntu, gehienez.
 2. Familiako eta komunitateko sareetan bermatutako esku-hartzeak, sostengua emateko: 2 puntu, gehienez.
 3. Arreta pertsona bakoitzaren premietara egokitzea: 3 puntu, gehienez.
 4. Pertsonak hartzen dituen zerbitzuen eta horiek ematen dituzten sistemen arteko doitasuna, jarraipena eta arintasuna eta indar biderkatzailea: 3 puntu, gehienez.
 5. Pertsonen eta taldeen autonomia, parte-hartzea eta ahalduntzea sustatzea beren gizarte-ingurunean: 2 puntu, gehienez.
 6. Erreferentziako komunitatearekin lotura hurbila duten baliabideak eskaintzea eta, aldi berean, horiekin sentsibilizazioa lantzea: 2 puntu, gehienez.
 7. Plangintza estrategikoa, komunikazio integratzailea, jakintzaren eraikuntza, enpleguaren kalitatearen hobekuntza eta inpaktuaren ebaluazioa, bikoizketarik gerta ez dadin: 3 puntu, gehienez.
 8. Genero-ikuspegia: 3 puntu, gehienez.

Koordinazioa jarduketak hartzen duen eremuko beste eragile sozial eta instituzional batzuekin, direla tokiko, lurraldeko edo autonomiko, eta sektore publikoko beste erakunde batzuekin: 20 puntu, gehienez.

Proposamenaren diseinuaren kalitate teknikoa, barnean hartuta diseinuaren egokitasuna, bideragarritasuna eta ebaluagarritasuna: 10 puntu, gehienez.

Ordainketa-modua:

Jardueren finantzaketari dagokionez, Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritzak eskaera bakoitzean aurkeztutako jardueren aurrekontu osoaren % 75 bitarte finantzatu ahal izango du.

Jarduerak garatzeko zein langileak kontratatzeko emandako laguntzak zatika ordainduko dira; % 70 dirulaguntza onartu ondoren ordainduko da, eta gainerako % 30a, berriz, jarduera justifikatu eta gero, betiere diruz lagundutako jarduera 2020ko martxoaren 31 baino lehen justifikatuta.

Dirulaguntza-lerroren batean baliabideak soberan geldituko balira, Balioespen Batzordeak proposa lezake beste lerroan erabiltzea, hartarako arrazioak emanez.

 

Nori dago zuzenduta


Toki-erakundeak

Erakunde hauek izan daitezke immigrazioaren eta kulturen arteko elkarbizitzaren arloko jarduerak prestatu eta egiteko laguntzen onuradun:

 1. EAEko toki-erakundeak.
 2. EAEko tokiko organismo autonomoak.
 3. EAEko tokiko merkataritza-sozietateak.

Deialdi honetako laguntza ekonomikoak eskatzen dituzten EAEko tokiko merkataritza-sozietateek baldintza hauek bete behar dituzte:

 1. Kapital sozialak titulartasun publikokoa izan behar du, oso-osorik.
 2. EAEko udalek osatu behar dute bazkideen gehiengoa.
 3. Parte hartzen duten udaletako alkateek berariaz izendatu behar izan dituzte eskatutako dirulaguntzaren xede diren jarduerak egiteko.

Agindu honen 18.artikuluan jasotako jarduketak egin nahi dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriek, baldin eta halako jarduerarik egin ez badute Euskadiko Toki Erakundeen apirilaren 7ko 2/2016 Legea indarrean sartu baino lehen, hau da, 2016ko apirilaren 15a baino lehen, bertan esku hartu ahal izango dute, berezkoak eta eskuordetutakoak ez diren eskumenak erabilita. Horretarako, Eusko Jaurlaritzaren aldez aurreko txostena behar da, bikoiztasunik ez dagoela adierazteko (alkateak Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko Erakunde Harremanetarako Sailburuordetzari eskatu beharko dio). Halaber, eskumen berriaren finantza-jasangarritasunari buruzko foru-aldundiaren txostena beharko da, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 7.4 artikuluan eta Euskadiko Toki Erakundeen apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 16.7 artikuluan xedatutakoaren arabera.

EAEko toki-erakunde batek baino gehiagok batera egin ditzakete eskabideak, zerbitzu mankomunaturik ez izan arren. Baterako eskabideak eginez gero, eskabideek berariaz adierazi behar dituzte erakunde bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko laguntza-zenbatekoa, denak izango dira-eta onuradun. Era berean, ordezkari edo ahaldun bakar bat izendatu beharko da, elkarte horri onuradun den aldetik dagozkion betebeharrak betetzeko nahikoa ahalmen izango duena.

Araudia


Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Enplegua eta Gizarte Politikak / Gizarte Politiketako Sailburuordetza > Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Enplegua eta Gizarte Politikak / Gizarte Politiketako Sailburuordetza > Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Aurretiko hitzordua eskatu behar da Zuzenean - Herritarrentzako arreta buegoetara joateko: Eskatu hitzordua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea

0606402

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Prozedura ebazteko eta erakunde interesdunei ebazpena jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Epea igaro eta ebazpenik argitaratu ez bada, diru-laguntzaren eskabidea ezetsi egin dela ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoaren Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1. a) artikuluan xedatutako ondorioetarako.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Justifikazioa


Ezarritako baldintzak betetzen dituzula eta aurreikusitako helburuak lortzen dituzula justifikatzeko, beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko duzu adierazitako lekuetan.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Beste tramite batzuk