Estrategia markoen finantzaketa linearentzako (2018)

[estrategia_marco]

Deskribapena


Xedea

Otsailaren 19ko 31/2008 Dekretuak (41. EHAA, 2008ko otsailaren 27koa) araututako ekintza humanitarioetarako laguntzen 2018ko ekitaldirako deialdia egitea da ebazpen honen xedea. Garapenerako lankidetzaren kargurako ekintza humanitariotarako laguntzak arautzen ditu dekretu horrek.

Aurrekontuko zuzkidura

2.900.000

Nori dago zuzenduta


Betekizunak

 • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei.

 • Diru-laguntza muga

 • Toiko erakundearen bitartez egitea

 • Dagokion deialdiaren aurrekontu-ekitaldiaren barruan hastea

 • Iraupen gehiago

 • Printzipio humanitarioak errespetatzea

 • Genero-ikuspegia

 • Giza Eskubideak babestea

 • Plan estrategikora egokitzen den proiektu bat edo, gehienez ere, bi

 • Ingurumenean kalterik ez eragiteko neurriak

 • Koherentzia eta egokitasuna

 • Adierazle kuantitatiboak-kualitatiboak

 • Aurrekontu-eskakizunak betetzeko egiaztagiriak

 • Izaera soziokulturala

Kontaktu-informazioa


Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

  Helbidea: Nafarroa, 2, 01007, Vitoria-Gasteiz

  Tfnoa: 945 018 087

  Faxa: 945 019 451

  E-maila: agencia@elankidetza.eus

  Web-orria: www.elankidetza.euskadi.eus

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

1029403

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Laguntzen deialdia egiten duen Agindua indarrean jartzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita sei hilabeteko epean esanbidezko ebazpena ematen ez bada, ezetsi egin dela ulertuko da. Ebazpena EHAAn argitaratuz jakinaraziko da, eta era berean entitate eskatzaileari zuzenean jakinarazi ahal izango zaio, baina EHAAn argitaratu arte ez du ondoriorik izango.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Ebazpena emana

Laguntza Onartzea


Aldaketak komunikatzea


Justifikazioa