Hezkuntza Saila

Bizitza osoan zehar egiten den ikaskuntzari lotutako jarduerak egiteko laguntzak (2017).

[BOZI]

Hezkuntza

LABURPENA
Xedea

Bizitza osoan zehar egiten den ikaskuntzari lotutako jarduerak egiteko laguntzak arautzen dituen azaroaren 27ko 248/2012 Dekretuan aurreikusitako laguntzak 2016rako deitzea.

Eskatzaileak (erakundeak zein pertsonak)
 • EAEko udalak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Bikoiztasunik ezari eta finantza-iraunkortasunari buruzko aldeko txostenak eskuratu beharko dituzte, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 7.4 artikuluan adierazten denari jarraituz.
  • Legez eratuta egotea
  • Ordezkari izateko ahalmen nahikoa izatea.
 • Eskualdeak edo beste toki-erakundeak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Toki eta Eskualdeko Garapen agentziak, beti ere nortasun juridiko independentea badute.
  • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea.
  • Legez eratuta egotea
  • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ordainduta izatea.
  • Ordezkari izateko ahalmen nahikoa izatea.
 • Udal-sozietateak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Tokiko enpresa-erakunde publikoak eta tokiko merkataritza-sozietateak, baldin eta haien kapital soziala osorik toki-erakundeari badagokio eta egiaztatuta geratzen bada, horretarako egindako justifikazio-txosten bidez, erakunde horiek iraunkorragoak eta eraginkorragoak direla toki-erakundeek eta toki-erakunde autonomoek berek egindako kudeaketa baino. Jasotako aholkularitzari buruzko justifikazio-txostena erantsi behar zaio espedienteari.
  • Beraien gizarte-helburuen artean prestakuntza dutenak
  • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea.
  • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ordainduta izatea
  • Legez eratuta egotea.
  • Ordezkari izateko ahalmen nahikoa izatea.
 • Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza daukaten unibertsitateak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • 4.2-c) artikuluan jasotako esperimentatze proiektuetarako.
  • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea.
  • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ordainduta izatea.
  • Legez eratuta egotea.
  • Ordezkari izateko ahalmen nahikoa izatea.
 • Irabazi-asmorik gabeko erakundeak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Eusko Jaurlaritzaren Elkarte eta Fundazioen Erregistroan erroldatuta egotea.
  • Bizitza osoan zeharreko ikaskuntza-jarduketak garatzea (herritarren parte-hartzea bultzatzen dituzten jarduketak, bereziki).
  • Helburuen artean prestakuntza dutenak.
  • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea.
  • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ordainduta izatea.
  • Legez eratuta egotea
  • Ordezkari izateko ahalmen nahikoa izatea.
 • Ikastetxe pribatuak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Lanbide Heziketa edota Helduentzako Heziketa ematea.
  • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea.
  • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ordainduta izatea.
  • Legez eratuta egotea.
  • Ordezkari izateko ahalmen nahikoa izatea.
 • Merkataritzako edo gizarte-ekonomiako sozietateak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Beraien helburuen artean prestakuntza dutenak.
  • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ordainduta izatea.
  • Legez eratuta egotea.
  • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea.
  • Ordezkari izateko ahalmen nahikoa izatea.
Betekizunak eta merezimenduak
 • Edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturi helburu berbererako eskatutako diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabideen berri ematea. Halakoren bat lortuz gero, horren berri ere ematea. Informazio xehatua

  Eskabidean, dagokion erantzukizunpeko adierazpena markatu behar da. Beste laguntzarik jaso ez dela aitortuz gero, ez dago dokumentaziorik aurkeztu beharrik.

  Bestelako finantziazio-iturriren bat eduki edo eskatuz gero, "Beste finantziazio-iturriak" inprimakia aurkeztu behar da eskabidearekin batera.

 • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei. Informazio xehatua

  Ez dago agiririk aurkeztu beharrik baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko.

 • Baztertuta geratuko dira estatu-mailako laguntza-erregimenen barruan legez kontrako edo bateraezintzat jo diren laguntza hauetako bat jaso duten erakundeak, laguntza bera eta dagozkion interesak kontu blokeatu batera bueltatu edo sartu ez badituzte: Araba I, Araba II eta Araba III (CR 48/99, CR 49/99 eta CR 58/99), Gipuzkoa I, Gipuzkoa II eta Gipuzkoa III (CR 50/99, CR 53/99 eta CR 59/00), Bizkaia I, Bizkaia II, Bizkaia III (CR 52/99, CR 54/99 eta CR 60/00). Informazio xehatua

  Ez dago agiririk aurkeztu beharrik baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko. Eskabidean, dagokion erantzukizunpeko adierazpena markatu behar da.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta honen erakunde autonomoek eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea. Informazio xehatua

  Ez dago agiririk aurkeztu beharrik baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko.

 • Proiektuaren azalpen teknikoak egitea.
Aurrekontuko zuzkidura
420.000 (euro)
Prestazio ekonomikoa
Ordainketa-modua:

Diru-laguntza ematean, lehenengo ordainketa egingo da; emandako diru-laguntza guztiaren %15a. Ondoren, diruz lagundutako proiektuko jarduera guztiak amaitu eta, 3 hilabeteko epe maximoaren barruan, azken txostena jasotzean, diru-laguntzaren beste %85a ordainduko da. Halaxe xedatu baita 248/2012 Dekretuko 17.1.b) artikuluan.

Bigarren ordainketaren % 50a kontura ordain daiteke, erakunde onuradunak horretarako eskaera egiten badu. Horrelakoetan, garatutako jardueraren tarteko txostena egin beharko du erakunde onuradunak. Txosten horretan, proiektuaren ordura arteko garapenari buruzko informazioa eman beharko da, bai eta gastuen egiaztagiriak aurkeztu ere. Egindako gastu guztien –nominen zein fakturen– zerrenda aurkeztuko da, honako hauek adieraziz: data, kontzeptua, zenbateko osoa, zenbateko egozgarria (hala badagokio), eta ordainketa-data.

Konturako ordainketa ezin izango da eskatu diruz lagundutako jardueraren gutxienez 2/3ak garatu arte.

Deitzen duen erakundea
 • Hezkuntza > Hezkuntza Sailburua
Ebazten duen erakundea
 • Hezkuntza > Lanbide Heziketako Sailburuordetza
ESKAERA ETA BESTE IZAPIDE BATZUK
Berariazko izapideak
Izapide hauek Administrazioak hala eskatzen dizunean bete behar dituzu.
 • Bikoiztasunik ezari eta finantza-iraunkortasunari buruzko txostenak
  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Justifikazioa

  Ezarritako baldintzak betetzen dituzula eta aurreikusitako helburuak lortzen dituzula justifikatzeko, beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko duzu adierazitako lekuetan.

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
Beste izapide batzuk
Izapide hauek aukerakoak dira. Zeure ekimenez egin ditzakezu edo Administrazioak horretarako aukera daukazula jakinarazten dizunean.
 • Epea luzatzea

  Aukera daukazu akatsak zuzentzeko zein dokumentazioa gehitzeko ezarri zaizun epea luza dadin eskatzeko, betiere norgehiagoka-prozedura bat ez bada.

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Atzera egitea

  Ebazpena eman baino lehen, eskabidean atzera egiteko aukera dago.

  Atzera egin arren, babesten zaituzten eskubideak mantenduko dira, eta beste prozedura baten erabiltzeko aukera izango da.

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Dokumentazioa zuzentzea

  Eskaerak deialdiko arauan ezarritako betekizunak betetzen ez baditu, organo eskudunak 10 eguneko epea emango dizu akatsak zuzentzeko. Zuzentzen ez badituzu, Administrazioak eskaeran atzera egin duzula ulertuko du.

  Agiri hauek aurkez ditzakezu:

  • Administrazioak eskatu dizkizun agiriak, baldin eta zuzentzeko errekerimendua jakinarazi badizu.
  • Beharrezkotzat jotzen dituzun agiriak, nahiz eta Administrazioak ez eskatu.
  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Uko egitea

  Noiz egin diezaioket uko laguntza bati?

  Ebazpena eman ondoren, edozein momentutan.

  Zer gertatzen da nire eskubideekin?

  Uko egiten baduzu, galdu egingo dituzu prozedura honetan babesten zaituzten eskubideak

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Jakinarazpenetarako eta komunikazioetarako datuak aldatzea

  Jakinarazpenetarako datuak, hizkuntza eta tramitazio kanala alda ditzakezu, baldin eta espedientea zabalik badago.

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Aurkeztu beharreko dokumentuak
EBAZPENA ETA ERREKURTSOAK
Ebazteko epea
Sei hilekoa, aurkezteko epea amaitu zen egunaren biharamunetik zenbatuta.
Isilbidearen ondorioak
Gaitzetsiak
Errekurtsoak
 • Gora jotzeko errekurtsoa

  Gora jotzeko errekurtsoa administrazio-errekurtsoa da. Honen bidez, administrazio-organo bati eskatzen zaio hierarkikoki haren mende dagoen beste organo batek emandako egintza berrikusteko eta zuzentzeko.

  Zer egintzaren aurka jartzen da?

  • Administrazio-bideari bukaera ematen ez dioten egintzen aurka.
  • Zuzenean edo zeharka auziaren muina erabakitzen duten edo prozedurak aurrera egitea eragozten duten izapidezko egintzen aurka.

  Zer organori jartzen zaio?

  • Errekurritutako egintza ematen duen organoari edo haren goragokoari.

  Zer epe daukazu errekurtsoa jartzeko?

  • Hilabete, egintza espresu bat errekurritzen baduzu.
  • 3 hilabete, presuntziozko egintza bat errekurritzen baduzu.

  Zer epe dauka Administrazioak ebazteko?

  • 3 hilabete.

  Epe horretan Administrazioak ez badizu ebazpena jakinarazten:

  • Errekurtsoa baietsitzat joko da, baldin eta presuntziozko egintza errekurritu baduzu.
  • Errekurtsoa ezetsitzat joko da, baldin eta egintza espresu bat errekurritu baduzu.

   Zer errekurtso jar dezakezu gero?

  • Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bide judizialetik.
  • Berrikusteko errekurtso berezia, salbuespenez.
  Aurkeztu beharreko dokumentuak
KONTAKTUA
Harremanetarako datuak

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Maiatzaren 21etik aurrera, Gasteizko, Donostiako eta Bilboko bulegoek berriz ekingo diote aurrez aurreko arretari, izapideak egiteko eta dokumentazioa erregistratzeko aurretiko hitzorduaren bidez. Zuzenean zerbitzuko hitzordua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea
0051205