Musika jarduera profesionaletarako diru-laguntzak. Musika programazioa (2016).

[Musika programazioa]

Deskribapena


Xedea

2016an musika-jarduera profesionaletarako diru-laguntzak. Modalitatea: musika programazioa

Aurrekontuko zuzkidura

140.000
Prestazio ekonomikoa

Herri administrazio desberdinetatik jasotako diru-laguntza guztiek ezingo dute gainditu diruz lagundutako jardueraren kostuaren % 70.

Ordainketa-modua:
 • Lehenengo ordainketa, emandako diru-laguntzaren % 50ekoa, ebazpena jakinarazten denetik aurrera egingo da, 14.a) artikuluan aipatutako epea igarota, diru-laguntzari uko egin ez bazaio.
 • Gainontzeko % 50ekoa, 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera, justifikazioaren ondoren.

Nori dago zuzenduta


 • Pertsona fisikoak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Pertsona fisikoaren nortasuna egiaztatzeko | Pertsona fisikoaren nortasuna
  • Zerga betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko. | Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea
  • Ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafea egiaztatzeko | Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda egotearen ziurtagiria
  • Bizilekua Euskadiko Autonomia Erkidegoan izatea
 • Pertsona juridiko pribatuak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Erakundea legez eratuta edo dagokion erregistroan inskribatuta dagoela egiaztatzeko | Legez eratuta egotea
  • Ordezkaritza-ahalorde nahikoa egiaztatzeko | Ordezkaritza-ahalorde nahikoa izatea
  • Ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafea egiaztatzeko | Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda egotearen ziurtagiria.
  • Zerga betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko. | Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea
  • Sozietate-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea edo, bestela, aurkezten den proiektuaren helburua Euskal Herriko artistak edo musikarien lanak ekoiztea edo zabaltzea izatea.
  • Sozietatearen xedeak zerikusia izatea musika-jardueren garapenarekin
  • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ordainduta izatea
 • Betekizunak

  • Beste finantziazio-iturriren bat badagoen edo ez egiaztatzeko, bateragarriak diren kasuetan | Edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturi helburu berbererako eskatutako diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabideen berri ematea. Halakoren bat lortuz gero, horren berri ere ematea.

  • Proiektuaren deskribapena | Proiektuaren azalpen teknikoak egitea
  • Euskararen geografiaren eremuaren barruan kokatuta egotea.
  • Musika-ekitaldietarako behar den hirigintza- edo udal-lizentzia izatea, bai eta erantzukizun zibileko aseguruak ere.
  • Gutxienez 120 lagunentzako edukiera legala izatea.
  • Musika programaziorako ekipamendu eta langile teknikoen multzo egonkorra izatea.
  • Ordain-sarrerako ondorengo musika-ekitaldi kopurua gutxienez, programatu izana 2015. urtean, kanpoan utzita DJ saio esklusiboak, amateurren kontzertuak eta ospakizun partikularrak:

  • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea.

  • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei.

  • Diru-laguntzen 38/2003 Lege Orokorrak bere 13. artikuluan jasotako baldintzak bete behar.

  Erakundeak


  Deitzen duen erakundea

  • Kultura eta Hizkuntza Politika / Kultura Sailburuordetza > Kultura Sustatzeko Zuzendaritza

  Ebazten duen erakundea

  • Kultura eta Hizkuntza Politika > Kultura Sailburuordetza

  Kontaktu-informazioa


  Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

  Kodea

  0247303

  Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


  Ebazpena eta errekurtsoak


  Ebazteko epea

  Deialdi honetako diru-laguntzak esleitzeko ebazpena Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordeak emango du, Balorazio Batzordearen proposamena ikusita, eta sei hilabeteko epean interesatu guztiei jakinaraziko zaie, agindu hau indarrean jartzen denetik.

  Diru-laguntza emateko modua

  Lehiaketa

  Isilbidearen ondorioak

  Ez onartzea

  Ebazpena emana

  Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa Ogasun eta Finantza Saileko erregistroan


  Justifikazioa