JARDUERA EKONOMIKOETARKO LURZORUA SORTZEKO LURRALDEAREN ARLOKO PLANA


TESTUA
SAIL ERAGILEAK ETA EGILEAK
1.- SARRERA PDF formatoa   Testu formatoa
1.1. LEGEZKO OINARRIA ETA IZENDAPENA
1.2. PLANAREN EZAUGARRI NAGUSIAK
1.2.1. Helburua
1.2.2. Lotura-maila
1.2.3. Denbora-horizontea
2.- INFORMAZIOA PDF formatoa   Testu formatoa
2.1. LURRALDEA EKONOMIA-GARAPENAREN EUSKARRI FISIKO GISA ( 2.1 MAPA )
2.2. KOMUNIKABIDEEN OINARRIZKO SAREA. ( 2.2 MAPA )
2.3. BIZTANLERIAREN ETA ENPLEGUAREN KOKAPENA. ( 2.3 MAPA )
2.4. LURZORU PLANIFIKATUAREN, LURZORU OKUPATUAREN ETA LURZORU-ERRESERBEN INBENTARIOA. ( 2.4 MAPA )
2.5. SUSTAPEN PUBLIKORAKO ESKU-HARTZEAK. ( 2.5 MAPA )
3.- BALORAZIOA ETA DIAGNOSTIKOA PDF formatoa   Testu formatoa
3.1. BALORAZIO ETA DIAGNOSTIKO OROKORRA
3.2. ESKUALDE-EGITUREN ARABERA ZEHAZTUTAKO BALORAZIOA ETA DIAGNOSTIKOA
3.2.1. Araba Erdialdeko Eskualde Egitura.
3.2.2. Aiarako Eskualde Egitura.
3.2.3. Arabako Errioxako Eskualde Egitura.
3.2.4. Arratiako Eskualde Egitura.
3.2.5. Bilbo Metropolitarreko Eskualde Egitura.
3.2.6. Durangaldeko Eskualde Egitura.
3.2.7. Enkartazioetako Eskualde Egitura.
3.2.8. Busturialdea-Artibaiko Eskualde Egitura.
3.2.9. Mungiako Eskualde Egitura.
3.2.10. Debagoieneko Eskualde Egitura.
3.2.11. Debabarreneko Eskualde Egitura.
3.2.12. Donostia-Beterriko Eskualde Egitura.
3.2.13. Goierriko Eskualde Egitura.
3.2.14. Toloserriko Eskualde Egitura.
3.2.15. Urola-Kostako Eskualde Egitura.
4.- PLANAREN HELBURUAK PDF formatoa   Testu formatoa
4.1. LAAEN LURRALDEA ANTOLATZEKO EREDUAREN ARLOKO IDENTIFIKAZIOA, JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN HIRIGINTZA-ARLOKO ARAUTZEARI DAGOKIONEZ
4.2. LURRALDEAREN ZATIKO PLANAK LANTZEKO PROZESURAKO KOORDINAZIO-TRESNA BAT EZARTZEA
4.3. JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORU PUBLIKOA SORTZEKO ERAGIKETAK PROGRAMATZEKO IRIZPIDE OROKORRAK ADIERAZTEA
4.4. MERKATARITZAKO AZALERA HANDIAK LURRALDE-MAILAN SISTEMATIZATZEA
5.- PLANAREN HELBURU OROKORRAK PDF formatoa   Testu formatoa
5.1. JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUA ANTOLATZEKO LURRALDE-EREDUA. JARDUERA-ESPARRU ESTRATEGIKOAK. ( 5.1 MAPA )
5.2. LURZORUAREN KUDEAKETAREN LURRALDE-EGITURAKETA. ( 5.2 MAPA )
5.3. JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUA ANTOLATZEKO IRIZPIDE OROKORRAK
5.4. LEHENTASUNEZKO KOKAPENERAKO JARRAIBIDEAK ETA SUSTAPEN-EREMUAK. ( 5.4 MAPA )
5.4.1. Lehentasunezko kokapenerako jarraibideak
5.4.2. Sustapen-eremuak
5.5. HIRI-PLANGINTZAREN LURZORU-BALIABIDEAK OSOTASUNEAN KUANTIFIKATZEKO JARRAIBIDEAK
5.6. JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUA HIRIGINTZA-ARLOAN ARAUTZEKO JARRAIBIDEAK
5.6.1. Aniztasun tipologikoa
5.6.2. Plangintza berrikusteko eta/edo aldatzeko prozesuak
5.6.3. Araudi-sistematizazioa
5.6.4. Lehen sektoreari lotutako industria-jarduerak
5.7. JARDUERA BEREZIETARAKO LURZORUA SORTZEA
5.7.1. Garraioaren eta salgai-banaketaren sektorearen lurzoru-premiak
5.7.2. Toki-harmen txiliko jarduerak barne hartzeko lurzoru-premiak
6.- LURZORUAREN KUDEAKETA PUBLIKORAKO ERAGIKETA-PROPOSAMENAK PDF formatoa   Testu formatoa
6.1. IRIZPIDE OROKORRAK
6.2. ESKU-HARTZEEN TIPOLOGIAK
6.3. PROPOSAMEN BEREZIAK. ( 6.3 MAPA )
6.4. ADMINISTRAZIO PUBLIKOEK LURZORUA LORTZEKO ARAZOA
7.- SALTOKI HANDIEN LURRALDE-ANTOLAMENDUARI BURUZKO PROPOSAMENAK PDF formatoa   Testu formatoa
7.1. SALTOKI HANDIAK, LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO ERAGIN-FAKTORE GARRANTZITSU ( 7.1 MAPA )
7.2. HIRIGINTZA-ARLOKO ARAUTZE-PROPOSAMENA ( 7.2 MAPA )
8.- LAP-AREN ANTOLAMENDURAKO ARAUAK PDF formatoa   Testu formatoa
8.1. AURRETIAZKO XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.- Aplikazio-esparrua.
2. artikulua.- Indarraldi-baldintzak.
3. artikulua.- LAPa berrikusi, aldatu eta eguneratzea.
4. artikulua.- Plana interpretatzea.
8.2. ARAUDI OROKORRA
5. artikulua.- Planaren proposamenen laburpena.
6. artikulua.- Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren kudeaketaren lurralde-egituraketa.
7. artikulua.- Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren lehentasunezko kokapenerako udal-kategorizazioa.
8. artikulua.- Sustapen-politikak.
9. artikulua.- Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren kuantifikazioa.
10. artikulua.- Plangintza berrikusi eta aldatzeko prozesuak.
11. artikulua.- Araudi-sistematizazioa.
12. artikulua.- Lurzoru publikoa sortzeko eragiketak.
8.3. ARAUDI ZEHAZTUA. ESKUALDE-EGITUREN ARABERA ZEHAZTUTAKO PROPOSAMENEN LABURPENA
13. artikulua.- Saltoki handia. Definizioa eta sailkapena.
14. artikulua.- Saltoki handien lurralde-mailako arautzea.
8.4. ARAUDI ZEHAZTUA. ESKUALDE-EGITUREN ARABERA ZEHAZTUTAKO PROPOSAMENEN LABURPENA ( 8.3 MAPA )
15. artikulua.- Araba Erdialdeko Eskualde Egitura.
16. artikulua.- Aiarako Eskualde Egitura.
17. artikulua.- Arabako Errioxako Eskualde Egitura.
18. artikulua.- Arratiako Eskualde Egitura.
19. artikulua.- Bilbo Metropolitarreko Eskualde Egitura.
20. artikulua.- Durangaldeko Eskualde Egitura.
21. artikulua.- Enkartazioetako Eskualde Egitura.
22. artikulua.- Busturialdea-Artibaiko Eskualde Egitura.
23. artikulua.- Mungiako Eskualde Egitura.
24. artikulua.- Debagoieneko Eskualde Egitura.
25. artikulua.- Debabarreneko Eskualde Egitura.
26. artikulua.- Donostia-Beterriko Eskualde Egitura.
27. artikulua.- Goierriko Eskualde Egitura.
28. artikulua- Toloserriko Eskualde Egitura.
29. artikulua.- Urola-Kostako Eskualde Egitura.
8.5. XEDAPENAK
Xedapen gehigarri bakarra
9.- EKONOMIA ETA FINANTZA-EBALUAZIOA PDF formatoa   Testu formatoa
10.- PLANGINTZAREKIKO ERAGINA (LAA, 22.9. kap.) PDF formatoa   Testu formatoa
10.1. PLANGINTZAREKIKO ERAGINA
10.2. LURRALDEAREN ANTOLAMENDURAKO ARTEZPIDEEI DAGOKIENEZ
10.3. LURRALDEAREN ZATIKO PLANEI DAGOKIENEZ
10.4. LURRALDEAREN ARLOKO PLANEI DAGOKIENEZ
10.5. UDAL-PLANGINTZA OROKORRARI DAGOKIONEZ
Azken eguneratzea: 2005/03/10