EAE-KO ITSASERTZA BABESTU ETA ANTOLATZEKO LURRALDE PLAN SEKTORIALAIII Liburukia: Justifikazio Memoria Formato PDF (pdf, 352 KB)  Formato Texto (word, 290 KB)


1             LAP IDAZTEKO EGOKITASUNA ETA AUKERA

2             LAP-AREN LURRALDE EREMUA

2.1           ITSASERTZ-EREMUAREN DEFINIZIO ADMINISTRATIBOA

2.2           LAPAREN ANTOLAMENDU-EREMUA

2.2.1       Aldez aurreko oharrak

2.2.2       Antolamendu-esparrua

2.3           BESTE HAINBAT TRESNAREN BIDEZ ANTOLATUTAKO ESPARRUAK

2.4           LAPA ANTOLATZEKO ESPARRUAREN ADIERAZPEN GRAFIKOA

3             LAP-AREN HELBURUAK

3.1           PRINTZIPIO IRADOKITZAILEAK

3.2           HELBURU OROKORRAK

3.3           HELBURU BEREZIAK

4             ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDEAK ETA PROPOSAMENAK

4.1           SARRERA

4.2           ANTOLAMENDUA, LEHORREKO INGURUNEAN

4.2.1       Artezpide orokorrak

4.2.2       Jardueren eta lurzoruaren erabileren definizioa

4.2.3       Antolatzeko kategoriak

4.2.3.1   Definizioa eta sistematizazioa

4.2.3.2   Antolamendurako Kategoriak esleitzeko irizpideak

4.2.4       Gainjarritako baldintzatzaileak

4.2.5       Lurreko kostaldeko ertzetan erabilerak eta jarduerak erregulatzea

4.3           ITSASADARRETAKO ERTZEN ANTOLAMENDUA LEHORREAN

4.3.1       Aldez aurreko oharrak

4.3.2       Itsasertza Babesteko ikuspegiak

4.3.3       Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAParekin koordinazioa

4.3.4       Hirigintzako hazkuntzak eta babes-zortasuna

4.4           ITSAS INGURUNEAREN PLANGINTZA    

4.4.1       Arau orokorrak

4.4.2       Erabileren definizioa itsas ingurunean

4.4.3       Plangintza-sektoreen definizioa itsas ingurunean

4.4.4       Sektoreen esleipena itsas ingurura

4.4.5       Erabileren erregulazioa

4.5           JARDUTEKO PROPOSAMEN OROKORRAK

4.5.1       LAAetako 3. Eranskinaren interes naturalistikoko eremuak mugatzea eta antolatzea

4.5.2       Espazio babestu berriak aitortzeko proposamena

4.5.3       Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesten duen 3/1998 Legearen 51. artikuluaren arabera, Kalte Errazeko Ingurumena duen Zona mugatzea

4.5.4       Kostaldeak Bereziki Babesteko Esparruen definizioa, Kostaldeei buruzko Legearen 22. artikuluaren arabera

4.5.5       Saneamendu Planen garapena

4.5.6       Leheneratu beharreko hondartzak eta senaiak

Azken eguneratzea: 2007/07/03