EAE-KO ITSASERTZA BABESTU ETA ANTOLATZEKO LURRALDE PLAN SEKTORIALAIngurumenaren gaineko Eraginaren Baterako Ebaluazioari Buruzko Azterlana   Formato PDF (pdf, 771 KB)  Formato Texto (word, 568 KB)


1             PLANAREN HELBURU ESTRATEGIKOAK.

1.1           JARDUN-ESPARRUAREN DESKRIBAPENA.

1.2           PLANAREN DENBORA IRISMENA.

1.3           PLANAREN HELBURUAK              7

1.3.1       Helburu orokorrak

1.3.2       Helburu zehatzak

1.3.3       Lurraldearen Arloko Planaren helburuen eta Ingurumeneko Esparru Programaren helburu eta irizpideen arteko bateragarritasuna

1.4           AINTZAT HARTUTAKO AUKERAK

1.5           PLANEAN BILTZEN DIREN JARDUNEN LABURPENA

1.6           BESTE PLAN BATZUETAKO ARTEZTARAUAK ETA IRIZPIDEAK AINTZAT HARTU, INTEGRATU ETA GARATZEN DITUZTEN ZEHAZTAPENEN LABURPENA

1.7           INPAKTUAK ERAGIN DITZAKETEN JARDUNAK IDENTIFIKATZEA.           

1.8           PLANA GAUZATZEKO FASEAK.               

1.9           HAUTEMAN DIREN INFORMAZIO-HUTSUNEAK.

1.10         PARTE-HARTZE PUBLIKOA.

2             BESTE PLAN ETA PROGRAMA BATZUEKIKO ELKARRERAGINEN AZTERKETA.

3             PLANAREN ERAGINPEAN DAGOEN ESPARRUAREN INGURUMEN ARLOKO AZTERKETA, DIAGNOSTIKOA ETA BALORAZIOA

3.1           AZTERGAI DEN ESPARRUAREN DEFINIZIOA

3.1.1       Itsasertzeko espazioaren definizio administratiboa.

3.1.2       Irizpide teknikoak

3.1.3       Aztergai den esparruaren definizioa            

3.2           BALIABIDE NATURALEN ETA LURZORUAREN EGUNGO ERABILEREN APROBETXAMENDUA.

3.3           PLANAREN ERAGINPEAN DAUDEN INGURUMEN-ALDAGAIAK

3.4           INGURUMEN-BALIABIDEEN IDENTIFIKAZIOA ETA BALORAZIOA

3.5           INGURUMEN-UNITATE HOMOGENEOEN DEFINIZIOA ETA INGURUMEN-DIAGNOSTIKOA.

3.5.1       Estuarioak.

3.5.2       Antolamendu-ereduaren edo plangintzaren ondorioz lurraldean sortzen diren eraginak.

3.5.3       Azpiegituren arloan aurreikusten diren jardunen diagnostikoa

3.5.4       Lehorreko ingurunearen gainean eragina duten esku-hartzeen laburpena eta balorazioa.

3.5.5       Espazio natural babestuen edo katalogatuen diagnostikoa.

3.5.6       Itsas ingurunearen diagnostikoa

4             INPAKTUEN IDENTIFIKAZIOA ETA BALORAZIOA

4.1           PLANAREN HELBURUEK INGURUMENAREN GAINEAN IZAN DITZAKETEN ERAGINEN AZTERKETA

4.2           PLANAREN JARDUNEK SOR DITZAKETEN ERAGINEN IDENTIFIKAZIOA ETA BALORAZIOA

4.2.1       Inpaktuak identifikatzea eta aurreikustea

4.2.2       Inpaktuen deskribapena

5             NEURRI BABESLEEN, ZUZENTZAILEEN ETA KONPENTSATZAILEEN PROPOSAMENA.

5.1.1       Beheragoko mailako planak edo programak diseinatzeko irizpide eta arteztarau orokorrak

5.1.2       Ondoriozko ingurumen-inpaktuaren baterako ebaluazioetan edo ebaluazio bereizietan sartzeko irizpideak.

6             PLANAREN ERAGINEN IKUSKAPEN-PROGRAMA.

6.1           KONTROL-HELBURUEN DEFINIZIOA.

6.2           JARRAIPENAREN MENDE EGON BEHAR DUTEN ETA ERAGINPEAN DAUDEN INGURUMEN ARLOKO SISTEMEN, ALDERDIEN EDO ALDAGAIEN IDENTIFIKAZIOA.

6.3           ADIERAZLEEN JARRAIPENERAKO BEHARREZKO DATU KUANTITATIBOAK ETA KUALITATIBOAK FINKATZEA.

6.3.1       Uren Kalitatea   

6.3.2       Kontserbaziorako balio handiko zonak eta Babes Berezia eta Ingurumen Hobekuntza kategoriak zaintzea

6.3.3       Estuarioak eta haien ertzak zaintzea

6.3.4       Jardun-programako administrazio jardunak egitea

6.3.5       Jardun-programako azpiegiturak egokitzeko jardunen garapena

6.3.6       Jardun-programako baliabide naturalak babesteko eta hobetzeko jardunen garapena

6.3.7       Jardun-programan biltzen diren erabilera publikoa sustatzeko jardunen garapena     

6.3.8       Jardun-programan biltzen diren ikerketa zientifikoko jardunen garapena.

6.4           PARAMETRO KUANTIFIKATZAILEETARAKO ERREFERENTZIAZKO EDO MUGAKO MAILAK EZARTZEA

Azken eguneratzea: 2007/07/03