Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritzak egiteko hauek izango ditu, 6. artikuluan ezarritakoez gain:
  1. Lege-aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen lanketa zuzendu, bultzatu eta koordinatzea, Osasun Sailari edo horren mendeko nahiz horri atxikitako edo loturiko erakundeei dagozkien gaietan.
  2. Azterketak eta txosten juridikoak lantzea, Osasun Sailari eragiten dioten gaietan.
  3. Gobernu Kontseiluan landu behar diren gaiak koordinatu eta izapidetzea, eta argitaratu beharreko xedapen edo egintza administratiboak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian edo beste edozein aldizkari ofizialetan argitaratzea.
  4. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua ente publikoaren Administrazio Kontseiluan landu behar diren gaiak koordinatu eta izapidetzea.
  5. Ebazpen-proposamenak eta txostenak lantzea, saileko organoen ebazpenen aurka aurkezten diren errekurtsoei dagokienez.
  6. Txostenak, eta, hala badagokio, ebazpen-proposamenak egitea, bide judizialera jo aurreko erreklamazioei dagokienez.
  7. Ofiziozko berrikuspen-prozeduretako ebazpen-proposamenak izapidetzea.
  8. Administrazioarekiko auzibidera jo aurretik eta Konstituzio Auzitegiko eta Arbitraje Batzordeko prozedurak abiatu aurretik beste administrazio publiko batzuek egindako errekerimenduei buruzko ebazpen-proposamenak prestatzea, Eusko Jaurlaritzako Zerbitzu Juridiko Nagusiarekin lankidetzan.
  9. Sailari atxikitako fundazio, elkarte eta gainerako erakundeen administrazio-segimendua egitea.
  10. Sailari eta horren menpeko nahiz horri atxikitako edo loturiko erakundeei eragiten dieten prozedura judizialen segimendua egitea, eta haien ordezkaritzan eta defentsa judizial zein estrajudizialean kooperatzea, beharrezkoak diren gaikuntzak egin ostean, betiere.
  11. Sailaren jarduera dela-eta sortzen diren ondare-erantzukizuneko prozedurak hastea eta horien instrukzioa egitea.
  12. Sailaren ekonomia eta aurrekontua kudeatzea, eta haren informazio-, ebaluazio- eta jarraipen-sistemak ezartzea. Era berean, sailaren aurrekontu-aurreproiektua prestatzeko sarreren eta gastuen egoera-orria koordinatzea eta egitea dagokio.
  13. Sailari atxikitako langileen buruzagitza eta kudeaketa gauzatzea, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 10. artikuluak ezartzen dituen eskumenak erabiliz, eta, betiere, dekretu honen 4. artikuluan xedatzen den salbuespenarekin.
  14. Saileko organoek langile-premiei buruz egiten dituzten aurreikuspenak ebaluatzea, eta proposamenak egitea plantillak dimentsionatzeko, antolatzeko, eta lanpostu-zerrendak egiteko.
  15. Langileen prestakuntza eta hobekuntzarako plan eta programak sustatzea, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearekin (IVAP) lankidetzan.
  16. Saileko langileei jakinaraztea beraiei buruz edozein organok bidaltzen dituen edozein motatako akordio, arau eta zirkularrak, eta horiek guztiak betetzen direla egiaztatzea.
  17. Giza baliabideen eta lan-sistema eta -metodoen antolaketa eta arrazionalizaziorako proposamenak lantzea.
  18. Teknologia berriak ezartzeko eta aprobetxatzeko proposamenak lantzea.
  19. Osasun Sailari sistema informatikoen arloan dagokion kudeaketa administratiboa zuzendu eta koordinatzea, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartearekiko (EJIE) harreman-tresnen harpidetza eta segimendua barnean hartuta.
  20. Sailaren eremuan informazioaren teknologia berriak eta administrazio-prozesuen digitalizazioa sustatu eta garatzea, hargatik eragotzi gabe Jaurlaritzaren beste sail batzuei dagozkien eskumenak.
  21. Sailaren eremuan izaera pertsonaleko datuen babesa koordinatzea.
  22. Sailaren eremuan honako jarduera hauek zuzentzea: sailaren unitateek gauzatzen dituztenak, lanpostuen banaketa fisikoarekin eta ekipamenduarekin, eta erreforma- zein hobekuntza-lanekin lotura dutenak. Halaber, sailaren guneen barne-araubidea zaintzea, eta sailari atxikitako ondarea eta ekipamendua administratu eta kontserbatzea.
  23. Erregistro Orokorreko eta Artxibategiko bulegoak antolatu eta zuzentzea.
  24. Sailaren Laneko Segurtasun eta Osasunerako Unitatearen jarduerak zuzendu eta antolatzea, hargatik eragotzi gabe Prebentzio Zerbitzuari dagozkion eskudantziak.
  25. Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin elkarlanean, saileko zuzendaritzek hizkuntza-normalizazioan egiten dituzten jarduerak koordinatzea eta dinamizatzea, hala nola euskara sustatzea politika publikoetan eta sailak kudeatzen duen beste edozein arlotan.
  26. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean eta Eusko Jaurlaritzak onartutako Berdintasunerako Planean xedatutako neurriak betearaztea bultzatzea eta koordinatzea, eta, horretarako, lankidetzan jardutea saileko zuzendaritza eta arloekin eta sailari atxikitako organismo autonomo, entitate eta organoekin.
  27. Zehatzeko ahalmena erabiltzea bere eskumeneko eremuan, eta arin edo astun gisa tipifikatuta dauden zehapenak ezartzea, aplika daitekeen legediaren arabera.
 2. Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako zuzendariari dagozkio sailaren ohiko kontratazio-organo izateak berekin dakartzan egiteko guztiak, hargatik eragotzi gabe dekretu honek saileko beste organo batzuei arlo honetan eta berariazko kontratazio-organo gisa esleitzen dizkien eskumenak.

  Halaber, eskumena izango du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren baliabide propio pertsonifikatutzat hartzen diren entitateekin prestazioren bat hitzartzeko negozio juridikoak egiteko. Sektore publikoko kontratazioaren arauetan jarriko du zein diren baliabide propio pertsonifikatu horiek.

 3. Artikulu honetan esleitzen zaizkion egitekoak era egokian bete ahal izateko, Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritzak koordinatuko ditu funtzionalki Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua ente publikoaren zerbitzu juridikoak.

6. artikulua.- Osasun Sailaren zuzendaritzak.

Zuzendaritza bakoitzean zuzendari bat egongo da, zuzendaritzaren ardura izango duena. Oro har, honako egiteko hauek izango ditu:

 1. Kudeaketa publikoko politikak garatzea beren jardun-arloetan, eta horretarako planak eta programak ezartzea.
 2. Bere jardun-arloei esleitutako xedeak hedatzea, jarduerak, erantzukizunak eta kontrol-mekanismoak ziurtatuz, eta horiek betetzeko behar diren aldaketak ezartzea.
 3. Beren jardun-arloen antolamendu operatiboa ezartzea, eta barruko lan-sistemak zehaztea.
 4. Jardueren aldiberekotasuna dela eta, saileko zein oro har administrazioko beste zuzendaritza batzuekin izan behar diren harremanak bultzatu eta mantentzea.
 5. Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritzaren gidaritzapean eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin elkarlanean, indarrean den Hizkuntza Normalizaziorako Planaren arabera dagozkion helburuak definitzea eta zuzendaritzako arduradunekin batera helburu horiek lortu eta ebaluatzeko ekintzak garatzea, euskararen kudeaketa integrala eginda.
 6. Zuzendaritzaren jardun-arloan hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak ezartzea eta horien jarraipena egitea alderdi hauetan: itzulpen-irizpideak, langileen etengabeko prestakuntza orokorra, izendapen ofizialak eta sailak antolatutako jendaurreko ekitaldiak. Halaber, hala dagokionean, hizkuntza-irizpideak sartzea laguntza-deialdietan eta administrazio-kontratazioetan.
 7. Bere jarduera-eremu materialean ezartzen diren laguntzak kudeatzea.
 8. Errekurtsoak ebaztea indarreko legerian aurreikusten diren kasuetan.
 9. Indarrean dagoen ordenamendu juridikoak esleitzen dien beste edozein egiteko, edo, orokorrean, Eusko Jaurlaritzako zuzendariei esleitzen zaizkienak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián , 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Pedro Saenz Palacios
(2023/10/31 - ) Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaria
Iñaki Arrizabalaga Ormaetxea
(2021/02/20 - 2023/10/27) Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaria

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritzak egiteko hauek izango ditu, 6. artikuluan ezarritakoez gain:
  1. Lege-aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen lanketa zuzendu, bultzatu eta koordinatzea, Osasun Sailari edo horren mendeko nahiz horri atxikitako edo loturiko erakundeei dagozkien gaietan.
  2. Azterketak eta txosten juridikoak lantzea, Osasun Sailari eragiten dioten gaietan.
  3. Gobernu Kontseiluan landu behar diren gaiak koordinatu eta izapidetzea, eta argitaratu beharreko xedapen edo egintza administratiboak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian edo beste edozein aldizkari ofizialetan argitaratzea.
  4. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua ente publikoaren Administrazio Kontseiluan landu behar diren gaiak koordinatu eta izapidetzea.
  5. Ebazpen-proposamenak eta txostenak lantzea, saileko organoen ebazpenen aurka aurkezten diren errekurtsoei dagokienez.
  6. Txostenak, eta, hala badagokio, ebazpen-proposamenak egitea, bide judizialera jo aurreko erreklamazioei dagokienez.
  7. Ofiziozko berrikuspen-prozeduretako ebazpen-proposamenak izapidetzea.
  8. Administrazioarekiko auzibidera jo aurretik eta Konstituzio Auzitegiko eta Arbitraje Batzordeko prozedurak abiatu aurretik beste administrazio publiko batzuek egindako errekerimenduei buruzko ebazpen-proposamenak prestatzea, Eusko Jaurlaritzako Zerbitzu Juridiko Nagusiarekin lankidetzan.
  9. Sailari atxikitako fundazio, elkarte eta gainerako erakundeen administrazio-segimendua egitea.
  10. Sailari eta horren menpeko nahiz horri atxikitako edo loturiko erakundeei eragiten dieten prozedura judizialen segimendua egitea, eta haien ordezkaritzan eta defentsa judizial zein estrajudizialean kooperatzea, beharrezkoak diren gaikuntzak egin ostean, betiere.
  11. Sailaren jarduera dela-eta sortzen diren ondare-erantzukizuneko prozedurak hastea eta horien instrukzioa egitea.
  12. Sailaren ekonomia eta aurrekontua kudeatzea, eta haren informazio-, ebaluazio- eta jarraipen-sistemak ezartzea. Era berean, sailaren aurrekontu-aurreproiektua prestatzeko sarreren eta gastuen egoera-orria koordinatzea eta egitea dagokio.
  13. Sailari atxikitako langileen buruzagitza eta kudeaketa gauzatzea, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 10. artikuluak ezartzen dituen eskumenak erabiliz, eta, betiere, dekretu honen 4. artikuluan xedatzen den salbuespenarekin.
  14. Saileko organoek langile-premiei buruz egiten dituzten aurreikuspenak ebaluatzea, eta proposamenak egitea plantillak dimentsionatzeko, antolatzeko, eta lanpostu-zerrendak egiteko.
  15. Langileen prestakuntza eta hobekuntzarako plan eta programak sustatzea, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearekin (IVAP) lankidetzan.
  16. Saileko langileei jakinaraztea beraiei buruz edozein organok bidaltzen dituen edozein motatako akordio, arau eta zirkularrak, eta horiek guztiak betetzen direla egiaztatzea.
  17. Giza baliabideen eta lan-sistema eta -metodoen antolaketa eta arrazionalizaziorako proposamenak lantzea.
  18. Teknologia berriak ezartzeko eta aprobetxatzeko proposamenak lantzea.
  19. Osasun Sailari sistema informatikoen arloan dagokion kudeaketa administratiboa zuzendu eta koordinatzea, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartearekiko (EJIE) harreman-tresnen harpidetza eta segimendua barnean hartuta.
  20. Sailaren eremuan informazioaren teknologia berriak eta administrazio-prozesuen digitalizazioa sustatu eta garatzea, hargatik eragotzi gabe Jaurlaritzaren beste sail batzuei dagozkien eskumenak.
  21. Sailaren eremuan izaera pertsonaleko datuen babesa koordinatzea.
  22. Sailaren eremuan honako jarduera hauek zuzentzea: sailaren unitateek gauzatzen dituztenak, lanpostuen banaketa fisikoarekin eta ekipamenduarekin, eta erreforma- zein hobekuntza-lanekin lotura dutenak. Halaber, sailaren guneen barne-araubidea zaintzea, eta sailari atxikitako ondarea eta ekipamendua administratu eta kontserbatzea.
  23. Erregistro Orokorreko eta Artxibategiko bulegoak antolatu eta zuzentzea.
  24. Sailaren Laneko Segurtasun eta Osasunerako Unitatearen jarduerak zuzendu eta antolatzea, hargatik eragotzi gabe Prebentzio Zerbitzuari dagozkion eskudantziak.
  25. Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin elkarlanean, saileko zuzendaritzek hizkuntza-normalizazioan egiten dituzten jarduerak koordinatzea eta dinamizatzea, hala nola euskara sustatzea politika publikoetan eta sailak kudeatzen duen beste edozein arlotan.
  26. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean eta Eusko Jaurlaritzak onartutako Berdintasunerako Planean xedatutako neurriak betearaztea bultzatzea eta koordinatzea, eta, horretarako, lankidetzan jardutea saileko zuzendaritza eta arloekin eta sailari atxikitako organismo autonomo, entitate eta organoekin.
  27. Zehatzeko ahalmena erabiltzea bere eskumeneko eremuan, eta arin edo astun gisa tipifikatuta dauden zehapenak ezartzea, aplika daitekeen legediaren arabera.
 2. Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako zuzendariari dagozkio sailaren ohiko kontratazio-organo izateak berekin dakartzan egiteko guztiak, hargatik eragotzi gabe dekretu honek saileko beste organo batzuei arlo honetan eta berariazko kontratazio-organo gisa esleitzen dizkien eskumenak.

  Halaber, eskumena izango du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren baliabide propio pertsonifikatutzat hartzen diren entitateekin prestazioren bat hitzartzeko negozio juridikoak egiteko. Sektore publikoko kontratazioaren arauetan jarriko du zein diren baliabide propio pertsonifikatu horiek.

 3. Artikulu honetan esleitzen zaizkion egitekoak era egokian bete ahal izateko, Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritzak koordinatuko ditu funtzionalki Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua ente publikoaren zerbitzu juridikoak.

6. artikulua.- Osasun Sailaren zuzendaritzak.

Zuzendaritza bakoitzean zuzendari bat egongo da, zuzendaritzaren ardura izango duena. Oro har, honako egiteko hauek izango ditu:

 1. Kudeaketa publikoko politikak garatzea beren jardun-arloetan, eta horretarako planak eta programak ezartzea.
 2. Bere jardun-arloei esleitutako xedeak hedatzea, jarduerak, erantzukizunak eta kontrol-mekanismoak ziurtatuz, eta horiek betetzeko behar diren aldaketak ezartzea.
 3. Beren jardun-arloen antolamendu operatiboa ezartzea, eta barruko lan-sistemak zehaztea.
 4. Jardueren aldiberekotasuna dela eta, saileko zein oro har administrazioko beste zuzendaritza batzuekin izan behar diren harremanak bultzatu eta mantentzea.
 5. Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritzaren gidaritzapean eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin elkarlanean, indarrean den Hizkuntza Normalizaziorako Planaren arabera dagozkion helburuak definitzea eta zuzendaritzako arduradunekin batera helburu horiek lortu eta ebaluatzeko ekintzak garatzea, euskararen kudeaketa integrala eginda.
 6. Zuzendaritzaren jardun-arloan hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak ezartzea eta horien jarraipena egitea alderdi hauetan: itzulpen-irizpideak, langileen etengabeko prestakuntza orokorra, izendapen ofizialak eta sailak antolatutako jendaurreko ekitaldiak. Halaber, hala dagokionean, hizkuntza-irizpideak sartzea laguntza-deialdietan eta administrazio-kontratazioetan.
 7. Bere jarduera-eremu materialean ezartzen diren laguntzak kudeatzea.
 8. Errekurtsoak ebaztea indarreko legerian aurreikusten diren kasuetan.
 9. Indarrean dagoen ordenamendu juridikoak esleitzen dien beste edozein egiteko, edo, orokorrean, Eusko Jaurlaritzako zuzendariei esleitzen zaizkienak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián , 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Pedro Saenz Palacios
(2023/10/31 - ) Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaria
Iñaki Arrizabalaga Ormaetxea
(2021/02/20 - 2023/10/27) Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaria

LOTUTAKO ERAKUNDEAK