Osasun Saila / Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Zaintzaile diren hiriak

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea

 Ondorengo dokumentuaren azalaren erreprodukzio partziala: 'Hiri zaintzaileen Liburu Zuria' (Memora Fundazioa 2021).

Ondorengo dokumentuaren azalaren erreprodukzio partziala: 'Hiri zaintzaileen Liburu Zuria' (Memora Fundazioa 2021).

Zahartzen ari diren gizarteen testuinguruan zaintzaren balio etikoari eta zaintzeko gaitasunari erreparatuko dieten hirien eredu berri baterantz aurrera egiteko helburuarekin, Mémora Fundazioak 22 jakintza-arlotan adituak diren 100 pertsona baino gehiagoren hausnarketak aurkezten ditu. Aditu horiek diziplina anitzeko proposamen bat osatzen dute 'indibidualismoa utzi eta onura kolektiboan pentsatuko duen gizarte zaintzaile baterantz aurrera egiteko, betiere pertsona guztiak', bizitzako une batean edo bestean, mendekoak izan eta zaintzak behar izan ditzaketela kontuan hartuta.

'Zaintzaile diren  Hirien Liburu Zuria' COVID-19aren pandemia-aldian Memora Fundazioak antolatutako eztabaida-foroaren emaitza da, 2020ko martxotik 2021eko abendura. Hausnarketa horiek hiru fase bereizten dituen metodologia baten arabera egin ziren.

 1. Idatzizko hausnarketa, orientazio kontzeptual zabalarekin, gizarte zaintzailearen ideiari buruz, taldearen jakintza-arloaren esparruan. Emaitza dibulgaziozko/zientziazko koaderno batean zehazten da, taldearen iritzia islatzen duena.
 2. Mahai-inguruaren fasea, webinar formatuan, egindako lanari buruz elkarrekin hausnartu zuten taldekideekin, beren hausnarketak hiri batean modu aplikatuagoan zehazteko.
 3. Hitzaldi-fasean, Zaintzaile diren Hirien I. Konferentzia egin zen, eta bertan, egindako lana Liburu Zuri gisa aurkeztu zen.

Taldeek eduki-multzo tematiko bat osatzen dute, eta, amaitzeko, funtsezko ideien dekalogo bat egiten dute. Honako hauek izan ziren talde antolatuak:

 • Zaintzen duten gizarteak, zainketaren balioa diskurtso etikoan sartzen dutenak, morala alde batera utzita, hau da, komunitate bateko kideek beren artean harremanak izateko modua, batzuei eta besteei, eta ez soilik Estatuari, dagozkien betebeharrak eta erantzukizunak beren gain hartzeko modua. Moraltasuna laguntza edo aitorpena eskatzen duen bestearen interpelazioari erantzuteko gaitasunarekin lotzen da, eta zainketa balio gisa eta batzuk eta besteak zaintzeko jarduna oinarrizko betebehar moral gisa aipatzea esan nahi du. Horretarako, beharrezkoa da gizakiaren interdependentzia ulertzea, binomio publikoan/pribatuan oinarrituta ezarritako lan-banaketa zalantzan jartzea, zainketa genero femeninoaren alderdi esklusibo gisa desnaturalizatzea, eta zainketa balio publiko eta ez soilik pribatu gisa ulertzea.
 • Etika, kalteberetasunari heltzen diona, giza izaeraren berezkoa, eta pertsonak besteen mendeko bihurtzen dituena. Kalteberetasuna, zentzu etikoan, aginduzkoa da, eta zainketa ezinbesteko elementua da bizitza arruntean eta balio publikokoan.
 • Bakardadea, bizi-zikloan zehar eta zainketa-ingurunean faktore konplexu eta dinamikotzat har dadin, eremu komunitarioan ere esku hartu behar da, tokikoarekin lotuta, dauden baliabideak eta sareko lana aprobetxatuz. Horri dagokionez, arrisku-faktoreekin eta aldagai modulatzaileekin lotutako erlazioei, bakardadeari eta isolamenduari buruzko gaiak barne hartzen dituzten luzetarako eta kohorteetako ikerketak egiteko beharra identifikatu da.
 • Medikuak, fakultatiboek (ez zaintzaileek) sendatzaile gisa betetzen duten zeregina ikuspegi historikotik jorratzeko bloke gisa, eta zaintzak ematearekin duten harremana aztertzeko, ia esklusiboki emakumeei esleitutako gizarte-egitura batetik, hots, familiatik. Aldaketen egungo gizarte testuinguruan (familia-egitura, zaintza-rolak, emakumeak lan-merkatuan sartzea, etab.) eta zainketa-lanetan ongizate-egoera txertatuz, taldeko pertsonek bereizketa berri bat identifikatzen dute sendatzeko rolaren eta zaintzeko rolaren artean, eta horren ondorioz, medikuntzako profesionalak eta pertsona kalteberenak inoren zaintzapean geratzen dira, espazio soziosanitario deiturikoan. Rolen bereizketa horren aurrean jarduteko proposamenetako bat da komunitateko profesional fakultatiboek onartzen dutela osasunarekin eta osasun publikoa osasun-sistemaren funtsezko elementu gisa bultzatzearekin duten konpromisoaren parte direla.
 • Hezkuntza, gizakiaren interdependentziaren garrantzia eta zainketen emaile eta hartzaile izatearen izaera bikoitza jorratzen dituen arlo gisa, pertsonen garapenean eta hainbat kontzepturen heldutasunean (berdintasuna, errespetua, desberdintasunaren aitorpena, pertsona izaki sozial eta komunitario gisa onartzea) laguntzen duten alderdietan eboluzionatzeko beharra planteatzen den esparru batean, zaintzen duen gizartea lortzeko aurrerabidearen funtsezko oinarriak diren aldetik. Zainketak enpresa edo merkataritza-esparrutik kanpoko dimentsio gisa ikusarazteak prozesu ekonomikoen erdian kokatzea esan nahi du, eta prozesu horietan bizitzaren eguneroko mantentzerako kudeaketa bat aitortzea, alderdi materiala eta ez-materiala afektiboarekin eta harremanekin uztartzen dituena. Horretarako, berdintasunean oinarritutako hezkuntza funtsezko erronka da, eta eskola, berriz, zainketa-harremanak ezartzen irakasteko espazioa.
 • Osasun eredua, osasun publikoaren egungo funtzionamendu-eredua berrikustearen komenigarritasuna planteatu du, eta AKEetan Osasun Agentziak sortzearen aldeko apustua egin du, Transplanteen Erakunde Nazionalaren egitura, koordinazio eta lankidetza-ereduari jarraituz. Egoitza-zentroetan bizi diren adineko pertsonen profilari buruzko hausnarketa egin da. Hasieran, gizarte izaerako baliabide gisa sortu ziren, etxekoen unitatearen ordezko gisa, eta, gaur egun, mendekotasuna duten adineko pertsonak hartzen dituzte, gaixotasun-karga handia baitute beren osasun-premiei erantzutera iristen ez diren baliabideetan. Ildo horretan, egoitza-inguruneko osasun-laguntza lehen mailako arretaren eta ospitale-arretaren maila bereizi gisa aitortzea eta kontzeptualizatzea proposatzen da, Osasun Sistema Nazionalean erabat integratuta. Azpimarratzen da beharrezkoa dela historia kliniko eta sozial bat izatea, digitalki integratua eta gizarte eta osasun-arretako sare osorako irisgarria, pertsonen arretan esku hartzen duten eragile guztiek zainketa-plan bera izan dezaten.
 • Osasun Publikoa, horretarako, zainketaren gizartea sustatzeko zeregin garrantzitsua proposatzen da, bertsio lokalenarekin batera, osasun komunitarioa. Osasun publikoko profesional adituen artean, osasuna sustatzeko esku-hartzeen ikuspegia eta garapena hobetzearen alde egiten da gehienbat, bereziki jarduera komunitarioena, udalekin eta beste sektore batzuekin lankidetzan. Lankidetza-interakzioak garatzen laguntzen da, komunitateko gaietan inplikatutako pertsonen artean ongizatea sortzen duten harremanak eta gizarte-kohesioa sustatzen laguntzeko. izi-kalitatea eta zainketen kalitatea inbrikatuta daude.
 • Ekonomia, zainketena ere bai. Zainketen ereduak eta ekonomiak krisi sakonari egin behar dio aurre, aldaketa soziodemografikoek eraginda, belaunaldien arteko familia-loturak ahultzearen ondorioz, familia barruko rolen bilakaeraren ondorioz (emakumeak lan-merkatuan sartzeko normalizazioarekin) eta baby boomaren belaunaldiekin areagotuko den biztanleriaren zahartze-prozesu jarraitu eta progresiboaren ondorioz. Gizarte- kapitalean oinarritutako esku-hartze publikoak abian jartzea defendatzen da. Esku-hartze horietan, udalerriek protagonismoa hartzen dute espazioen diseinuan, sozializazioaren funtsezko ardatz gisa. Baina elkarlaneko kudeaketa eta ekimen pribatuaren parte-hartzea ere defendatzen dira, dimentsio publikoarekin eta komunitarioarekin lankidetzan.
 • Gizarte, hiri zaintzailerantz aurrera egiteko kontuan hartu beharreko dimentsioetako bat da, nahi ez den bakardadearen, isolamenduaren eta gizarte-bazterketaren irtenbide gisa. Hiria parte hartzeko egiturak eratzeko espazio gisa ulertu behar da, ezartzen diren gizarte-harremanen hurbiltasunetik abiatuta, komunitate birtualetan sortzen diren soziabilitate-modu berriak aintzat hartzeari utzi gabe. Zainketen hiriak udaletako gizarte-zerbitzuen lidergoa izan behar du, lehen mailako arreta egituratzen duten ardatzak eta herri, auzo eta hirien plangintza estrategikorako eta ekintza komunitariorako oinarriak.
 • Informazioaren teknologiak, zaintzen duen hiriaren zerbitzura, zaintza-modu ugari, publiko askotarikoak eta kalteberak eta laguntza-premiak barne hartzen dituena. Teknologia laguntza-elementutzat hartzen da (adibidez, gailuak, aplikazioak, sare sozialak eta gizarte-berrikuntzako ekimenak), hainbat ingurunetan (instituzionalak, komunitarioak edo pribatuak) zainketak emateko.
 • Hirigintza eta habitata hirian, zeinak zaintzen baitu gizarte-inklusiorako espazio bat izatea, herritar kohesionatuak, erantzukideak eta konprometituak dituena eta herritarrak espazio komun gisa ulertzen dituena; guztiontzako erresilientzia-gaitasuna duen espazio bat, kalteberetasuna malgutasun bihurtzen duena. Balio zibikoei buruzko etengabeko prestakuntzako ekimenak hedatzeko beharra azpimarratzeaz gain, gobernantza-eredu bat garatzearen garrantzia azpimarratzen da. Eredu horrek ezustekoetara egokitzen den eta erresistentzia duen hiri batean ekintza publikoen jarraipena egitea ahalbidetuko duten kudeaketa-mekanismoak izango ditu, erabileren aldiberekotasuna eta jarraitutasuna bultzatuko ditu, bizitoki-eredu malguak eta bizi-zikloaren etapen beharretara egokituak barne hartuko ditu, hiri-ekipamenduak hurbilduko ditu, belaunaldien arteko bizikidetza sustatuko du eta segregazioa eta marjinasioa saihestuko ditu.
 • Udal-politika, erabaki politikoak hartzeko eremu gisa, zaintza jarrera-gai gisa soilik hartzen ez denean. Beharrezkoa den hausnarketa planteatzen da hainbat alderdiri buruz, hala nola oinarrizko bizi-errentaren garapenari buruz, behin-behinekotasunaren birplanteamenduari buruz (denbora eguneroko elementu gisa hartuta eta eguneroko bizitzaren dimentsio desberdinak uztartzeko premiari dagokionez), elkarri laguntzeko sareak eta taldeak indartzeari buruz (lurraldekoak, sektorekoak, eta abar). eta tokiko partaidetza-dinamikak sustatzea, edo eguneroko bizitzako ondoezei laguntzeko laguntza-politikak sustatzea (doluaren prebentzioa, nahi ez den bakardadeari heltzea, bizi-trantsizioak, eta abar). Hala eta guztiz ere, zainketen hiriak adineko pertsonen taldeari eman behar dio lehentasuna, beren ohiko ingurunean bizi nahi baitute, ahalik eta ongizate-mailarik handienarekin. Ildo horretan, auzoen edo hiriko eremuen araberako arrisku-mapak egiteak autonomia pertsonala errazten edo mugatzen duten elementuak identifikatzen laguntzen du, besteak beste.
 • Legezkoa, balioak eta ekintzak diskurtsotik praktikara igarotzea errazten duen tresna gisa, zahartze aktiborako, osasungarrirako eta bizi-proiektuekiko errespetuzko inguruneen sustapen-jarduerak sustatzeko. Helburua da herritarren eskubideetan eta erantzukizunetan oinarritutako ikuspegi bat zehaztea eta eskubide horien azalpena eskubide horien erabilera bermatuko duten neurri bihurtzea (zaintzak ikusarazteko, profesionalak ez diren zaintzaileei laguntzeko, baterako ordainketako irizpideak aztertzeko, administrazio publikoek zerbitzuak kontratatzeko prozesuetan balorazio soziala eta etikoa txertatzeko, edo balioetan oinarritutako belaunaldien arteko hezkuntzaren araudia garatzeko).
 • Psikologoak, enpatia gizakiaren berezko gaitasun gisa planteatzen dute, eta pertsonen garapena behar du lotura intimoko gaitasuna sortzeko, trebetasun eta portaera enpatikoak garatu eta ikasteko. Enpatiak osagai kognitibo bat du (beste pertsona baten perspektiba hartzeko gai izatea), eta, gainera, emozioak erregulatzeko eta modulatzeko gaitasuna dakar, eta sufritzen duenaren emozioek herrestan eramatea eragozten du. Atxikimenduaren teoria funtsezkoa da adimenak (baita emozionalak ere) jaiotzatik garapena ahalbidetzen duela ulertzeko. Zainketatik sortzen da. Autonomoak, aldiz, batzuk bestearen gainean irabaztera, boterea lortzera eta menderatzera eramaten ditu, eta eragotzi egiten du geure burua eta besteak zaintzea.
 • Kultura, eremu horretan, gizarte eraginaren ebidentziaren zati handi bat arteekin lotutako esku-hartze komunitarioko programetan zentratu da, komunikazio-trebetasunak, talde-lana eta kontzientzia eta autokontrol pertsonal handiagoa sustatzeko. Kulturak kolektibo kalteberen gizarteratzea errazten du, baina baita gizarte justizia, berdintasuna eta kohesioa ere. Kulturaren zaintzaile potentzialari buruz dagoen ebidentziak gizarte-eragile guztiak interpelatzeko balio du, bereziki erantzukizun publikoak dituztenak, biztanleria ahulenaren egoera emozionala hobetzera bideratutako politikak ezartzeagatik. Kolektibo horien arazoen konponbidea, kasu askotan, osasun-sistema tradizionalean baino gehiago, ingurune hurbilenaren zaintza-gaitasunean datza.
 • Farmazialariak zainketa-gizartean, non zainketak pazienteek emandako eta aitortutako balioa izan behar duen, farmaziako praktika profesionalak berekin ekar dezan rol proaktibo bat hartzea prozesu farmakoterapeutikoan, eremu hori pazientearen alderdi emozionaletara zabalduz, hala nola beldurretara, bakardadera, hauskortasunera edo kalteberetasunera, besteak beste. Farmaziaren eginkizun integratzaileak, pazientearen kudeaketa integral eta integratuaren kontzeptuari lotuta, praktika profesionala aldatzeko motorra izan behar du, osasun- eta gizarte-sistemako eragile guztiekin komunikazio arina eta etengabea izatera eta modu arautuan profesionalen arteko lankidetza handitzera eraman behar duena; izan ere, arreta farmazeutikoaren eremuan, Farmazia Komunitarioaren eta Ospitaleko Farmaziaren arteko praktika-ereduak partekatu behar dira, zainketara bideratuta.
 • Ikerketa, honek bizi-kalitatearen eta jaiotzako bizi-itxaropenaren garrantzia azpimarratzen du, eta ez du ezer adierazten irabazitako bizi-urte horien autonomia funtzionalaren mailari buruz. Osasun-sistemetan zentratu den ikuspegi batez ere sanitarioarekin, pertsonen osasunaren % 20ren ardura baitute, arreta txikiagoa eman zaie premia nagusiei, bereziki kalteberenei (bizitzaren amaierako egoeran, bakardadean, edo autonomia funtzionala mugatuta). Berrikuntzaren esparru ireki batean ikertzearen aldeko apustua egiten da (laborategi bizidunak, etab.) ikuspegiak, bizipenak, pertzepzioak eta interpretazioak kontuan hartzeko eta Ikerketan Parte-hartze Publikoa (PPI) sustatzeko: herritarren eta ikerlarien arteko lankidetza aktiboa ikerketa-prozesuan.
 • Boluntariotza, zainketa horizontala, autozainketa eta laguntza garatzea sustatzeko, komunitatea bera indartzeko, hurbileko harremanak praktikatuz. Eremu publikoaren eta pribatuaren artean (fundazioak, elkarteak, kooperatibak eta gizarte-ekonomiako beste modu batzuk) lankidetza-modu irmoagoak eta erantzukizun partekatukoak praktikan jartzeko aukera defendatzen da. Zerbitzu publikoaren eta interes publikoaren aintzatespen hori funtsezkoa da ulertu ahal izateko zer-nolako garrantzia duen ekintza boluntarioak kolektibo eta pertsonengan, gizarte gisa arreta eman behar baitzaie.
 • Erizaintza, erizaintzako zainketei eta isolamendua, bakardadea, ezinegona, mendekotasuna, abandonua eta antzeko egoeretan zaintzeko gaitasuna galtzeari buruzko gogoeta egiten du, eta, gainera, zainketaren betebehar morala jasotzeari utzi dio. Erizainaren lanbideak osasun-zainketak ematen dizkio gizarteari, eta bizi-aukera osasungarriak errazteko, zainketak behar dituzten pertsonak zaintzeko eta zaintzaileei laguntza emateko gaitasuna ematen dio. Zainketa ez da erizaintzaren jabetza esklusiboa, eta erronka kolektiboa da.
 • Zahartzea, prozesu horren gizarte ondorioak demografiaz eta ugalketaz harago doaz, eta gizarte baten ezaugarri diren dimentsioak hartzen ditu barnean: jarduera ekonomikoa, ekintza politikoa eta botere-egiturak, kultura-jarduera, gizarte-harremanak, bizi-perspektibak, etab. Testuinguru horretan, gizarte aurreratuek ordezkatzen duten kontsumo-gizarte zahartuak – produktu eta zerbitzuen eskaintza eskariaren ezaugarrien eta kontsumitzaileen profilen arabera segmentatzera ohituak – aldaketa handia eragiten du adineko biztanleriaren premietara eta gustuetara egokitutako zerbitzu eta produktuen ekoizpenean, biztanleriaren artean pisu handiagoa baitute. Horrela, kontsumoak rol integratzailea izan du gizarte industrial kontsumistetan, eta adin-taldeen arabera geruzatu da, gizarte berrietan nortasun propioak indartuz.
 • Komunikazioa, komunikabide publikoen zereginari eta gizarte erantzukizun, etiko eta pedagogiko handiagoa beren gain hartzeko beharrari buruzko hausnarketarako gune gisa. Gizarte zaintzaileetan, haien zeregina eztabaida positiboari heltzea izan beharko litzateke, eta bizitzaren amaierari buruzko tabuak pitzatzen edo arintzen laguntzea, besteak beste. Komunikabideetan edadismoa dagoela egiaztatu da, zuzenean edo zeharka. COVID-19aren pandemian, adinekoak izan ziren beren errebindikazioak beren kabuz jakinarazi ezin izan zituzten adin-tarte bakarra, komunikabideetan ez zeudelako. Informazio-iturri fidagarritzat zer hartzen diren hausnartu da (prentsa tradizionala, hedabide digitalak, sare sozialak, etab.). eta datuak egiaztatzeko kazetaritza garatu behar delako.
 • Ekologia eta Ingurumena, hiriak hiri-ekosistema gisa aztertzen ditu, non gizakiak diren beren osagai nagusia eta gizakiak sortutako sistemarik konplexuenak. Hiri-konplexutasunak hiri-antolaketari eta lurralde batean ezarritako edo ezarriko diren erabileren eta funtzioen mistotasun-mailari erantzuten die. Hirian erakunde antolatuen artean ezartzen diren interakzioen isla da: jarduera ekonomikoak, elkarteak, ekipamenduak eta erakundeak. Hirigintza ekosistemikoaren aldeko apustua egiten da, pertsonak eta naturaren legeak plangintzaren taularen erdigunean jartzen dituena. Hiri-sare bat hiri bihurtzen da espazio publikoa dagoenean, eta plaza izan da espazio publikoaren leku nagusia. Sozialki kohesionatutako hiri trinkoaren eredua aldarrikatzen da, gizarte-kalteberetasunaren eta hiri-sisteman eragin egonkortzailea duten errenten, kulturen, adinen eta lanbideen nahasketaren aurkakoa.
 • Feminismoa, eremu publikoaren eta pribatuaren arteko lanaren sexu-banaketa adierazteaz arduratzen da, eta gizarte modernoetako gizonen eta emakumeen arteko desberdintasuna oinarritzen du, bai ongizate materialari eta aukerei dagokienez, bai gizarte eskubide eta politikoak aitortzeari dagokionez. Nahiz eta zenbait adituk zainketen krisiaz hitz egiten duten, gero eta eskari handiagoa dagoen eskaintza eskasiarekin lotuta, postulatu feministetatik zainketen krisia erdizka ebatzitako aldarrikapen baten isla besterik ez da: paradoxa da erreprodukzio sozialaren zati handi bat etxeetako eremu pribatutik atera dela. Haur goiztiarren gizarte-inbertsioaren eta familia-bizitza eta lan-bizitza uztartzeko politiken paradigma nabarmentzen da, hazkunde ekonomikoaren eta gizarte-ongizatearen arteko oreka berriak bilatzen baititu.

Azken batean, hiriak gizarte eta osasuneko premia handiko ingurune gisa agertzen dira, horietan zainketaren ospearen galera sakonagoa eta azkarragoa izan delako, eta, azkenean, biztanleriaren sektore ugariagoei eragin dielako, Mémora Fundazioak antolatutako eztabaida-foroan parte hartu duten aditu batzuek diotenez.

Bakardadeak, elikadura desegokiak edo defizitarioak, gizarte-isolamenduak, minak, gaixotasun kronikoek eta abarrek arreta soziosanitarioko premiak planteatzen dituzte, eta, batzuetan, premia horiek ere ez dira agertzen arreta-eskaera formalaren bidez. Esparru horretan, ikuspegi desberdinek zainketaren balio publikoa azpimarratzen dute, eta erakundeek beraiek zaintzaile gisa duten zeregina aldarrikatzen dute, erakundeek ere premiak hauteman eta erantzukizunak bana ditzaten. Politika publikoen helburua ez da soilik zainketak ematea, baizik eta premien lehentasunari eta erantzukizunak esleitzeari buruzko eztabaida publikoa sustatzea.

Mémora Fundazioa irabazi-asmorik gabeko erakundea da, eta gizarteari laguntza ematera bideratuta dago, bizitzaren amaierako prozesuan pertsonei eta familiei eta haiei arreta ematen dieten profesional soziosanitarioei laguntza emanez eta arreta hori hobetuz, nahi ez den bakardade-egoeran bizitza eta heriotza saihesteko konpromiso argiarekin. Funtsezko lau jarduera-ardatzetan oinarritzen da bere jarduera:
- Gizarte-ekintza, familiei eta bizitzaren amaierako prozesu baten aurrean dauden profesionalei doluan laguntza ematera bideratua.
- Sentsibilizazioa, zahartze aktiboa eta osasuntsua zabaltzeko eta gizartea heriotzaren aurrean kontzientziatzeko eta sentsibilizatzeko, bizitzaren beraren zati gisa.
- Ikerketa, bizitzaren amaieran dauden pertsonen arreta eta laguntza hobetzeko ikerketa- edo gizarte-berrikuntzako ildoak bultzatzeko.
- Prestakuntza, bizitzaren amaierako prozesuan dauden pertsonei eta haien familiei arreta ematen dieten profesionalei prestakuntza-ekintzak emateko.

Adituek hiri zaintzaileari buruzko gogoeta-gaien inguruan egindako hausnarketak ezagutu nahi izanez gero, 'Zaintzaile diren Hirien Liburu zuria', (Mémora Fundazioa, 2021) argitalpenera jo dezakezu.