Innobideak-Kudeabide Programa 2019

LABURPENA
Titulua: 
Innobideak-Kudeabide Programa 2019
Xedea: 
Diruz lagundu daitezkeen proiektuek helburutzat izango dute enpresaren kudeaketa hobetzea, beti ere EUSKALIT-ek sustatutako Kudeaketa Aurreratuko Ereduko ekintzetan oinarrituta eta hiru fasetan garatuko den prozesu bati jarraiki: kontrastea eta ekintza plana (1. fasea), proiektu pilotuak (2A fasea) eta sendotze-proiektuak (2B fasea).
Deialdiaren araudia: 
 • EBAZPENA, 2019ko apirilaren 15ekoa (EHAA Zk. 83/2019)
  EBAZPENA, 2019ko apirilaren 15ekoa, SPRI ¿ Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendariarena, zeinaren bidez onartzen eta argitaratzen baitira 2019ko «Innobideak» laguntza-programa arautzen duten oinarriak, eta beketarako deialdia egiten baita.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea: 
SPRI - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.
Deialdia egiten duen organoa: 
SPRI - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.
Erakunde erabakigarria: 
Erakunde eta Sozietate Publikoak
Bertan emandako arreta: 
Urkijo Zumarkalea, 36 ¿ 4. Solairua. Bizkaia Plaza Eraikina 48011- Bilbo
Telefono bidezko arreta: 
Telefonoa 902 702 142, info@spri.eus
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua: 
Urkijo Zumarkalea, 36 ¿ 4. Solairua. Bizkaia Plaza Eraikina 48011- Bilbo
ItzuliUrkijo Zumarkalea, 36 ¿ 4. Solairua. Bizkaia Plaza Eraikina 48011- Bilbo
Innobideak-Kudeabide Programa 2019
Diruz lagundu daitezkeen proiektuek helburutzat izango dute enpresaren kudeaketa hobetzea, beti ere EUSKALIT-ek sustatutako Kudeaketa Aurreratuko Ereduko ekintzetan oinarrituta eta hiru fasetan garatuko den prozesu bati jarraiki: kontrastea eta ekintza plana (1. fasea), proiektu pilotuak (2A fasea) eta sendotze-proiektuak (2B fasea).
NORI ZUZENDUA
Onuradunak: 
Enpresak
a) Jarduera ekonomikoko zentro bat edukitzea Euskal Autonomia Erkidegoan, b) atalean azaldu bezala; diruz lagundutako jarduera bertan garatuko da, eta aurkeztutako proiektuak bertan izango du eragina. b) Jarduera hauetako bat egitea: industria, erauzketa, eraldaketa, ekoizpena, aurreko horien produkzio prozesuari lotutako zerbitzu teknikoak, informazio- eta komunikazio-gizartearen arloekin lotutakoak eta diseinu industrial, ikus-entzunezko, bideo-joko eta moda sektoreei dagozkien industria sortzaileetakoak, baldin eta beren Jarduera Ekonomikoa jasota badago programak sustatu ditzakeen EJZen zerrendan. Zerrenda hori eskuragarri dago SPRIren web orrian (www.spri.eus). Faktore hori baloratzeko, kontuan hartuko da Jarduera Ekonomikoen Zergan altan emanda dagoela egiaztatzen duen agiria eta gorago aipatutako EJZ zerrenda: 10 lanpostu. Langile-kopurua kalkulatuko da urteka eta lanaldi osoa kontuan hartuta. Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiaren «Alta egoeran dauden langileen batez besteko plantillari buruzko txos¬tena» erabiliko da baldintza hori baloratzeko. Halaber, plantillako langiletzat joko da enpresaren jarduerari lotutako langile autonomoa, baldin eta, bere egoera dela medio, ezin bada alta emanda egon Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean. d) Egunean egotea Ogasunarekiko, bere kolaboratzaileekiko eta Gizarte Segurantzako Diru¬zaintza Nagusiarekiko zerga betebeharretan, eta baita ere Eusko Jaurlaritzarekiko dauzkaten betebeharretan, eta ez daukala iraungitako, erreklamatutako edo ordaindu gabeko zorrik SPRI Taldeko ezein entitaterekin. e) Egoera hauetako batean ez egotea (erantzukizunezko aitorpenak aurkeztu beharko dira): i) Dirulaguntza publikoak lortzeko edo Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin kontratatzeko legezko debekua edo gaitasun gabetzea izatea, baita Emakume eta Gizonen Ber¬dintasunerako Legearen arabera sexuagatiko bazterkeriak eragindakoak ere. ii) Laguntzak berreskuratzeko agindu baten menpe egotea, Europako Batzordeak aurretiaz era¬baki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne merkatuarekin bateraezina dela. iii) 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluko egoeretan eta 38/2003 Legearen 13. artikulukoetan egotea, zeinaren ondorioz ezin baita laguntzen onuradun izan. iv) 200.000 eurotik gorako minimis laguntza bat jaso izana, oraingo diru laguntza kontuan izanda, oraingo zerga-ekitaldia eta aurreko biak aintzat hartuta. Baldin eta enpresa onuradunak besteren konturako garraio-operazioak egiten baditu errepideko garraio-sektorean, gehiengo hori 100.000 eurora jaitsiko da. Beste laguntza batzuekiko metatze-arauak Programaren 10. artikuluan daude zehaztuta. v) Agintaritza eskudunak egiaztatzea ezen erakunde horrek lehia galarazten, murrizten edo fal¬tsutzen duten jarduerak egiten dituela. vi) Armak egiten, merkaturatzen eta finantzatzen aritzea, betiere Herrialde Txirotuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunari buruzko abenduaren 28ko 14/2007 Legean ezarritakoari jarraikiz. vii) Bere jarduera garatzea sektore hauetako batean: (i) arrantza eta nekazaritza, (ii) nekazaritzako produktuen lehen mailako produkzioa, eta (iii) nekazaritza produktuen eraldaketa eta merkaturatzea, 1407/2013 Araudiaren 1.1.c) artikuluan aurreikusitako kasuetan. f) Proiektuek Euskaliten Kudeaketa Aurreratuko Hasierako Kontrasteari buruzko Txostena edo eskatutako proiektua behar bezala sailkatu eta justifikatuta jasotzen duen Kudeaketari buruzko Diagnostikoa edukitzea.
PRESTAZIOA
Muga: 
Gastu hautagarrien % 60. Muga: 50.000 euro, proiektuko
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) Declaración responsable de las empresas consultoras. b) Copia de los TC2 de todas las entidades beneficiarias, actualizados al momento de la presentación de la solicitud telemática. Adicionalmente, en el caso de sociedades cooperativas, certificado de cotización de los socios y socias cooperativistas emitido por la entidad colaboradora de la Seguridad Social que corresponda. c) Plantilla media de empleos en situación de alta correspondiente a los doce meses previos a la presentación de la solicitud de ayuda, certificado emitido por la Tesorería General de la Segu¬ridad Social. d) Copia de poder notarial suficiente y vigente de la persona representante. e) Documento Histórico sobre Actividades Económicas, emitido por la Hacienda Foral correspondiente, donde el Alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas refleje una antigüedad mínima de seis meses. Esta antigüedad no será exigible cuando la fecha de constitución de la empresa fuese inferior a los seis meses citados. f) Certificados, con un máximo de tres meses de antigüedad, que acrediten que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social y/o sus entidades colaboradoras o, en su caso, autorización expresa a SPRI para solicitar de los órganos competentes el cumplimiento de obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social. g) Copia del certificado de la entidad financiera que acredite la titularidad y número de la cuenta corriente a nombre de la empresa beneficiaria. h) Memoria técnica y económica del proyecto. i) Copia de la/s oferta/s emitida/s por las empresas proveedoras subcontratadas para la realización de los trabajos del proyecto. j) En el caso de proyectos de «Acompañamiento en la implantación de Planes de Participación de las personas trabajadoras en la empresa» copia de un Diagnóstico y/o Plan de Participación de las personas trabajadoras en la empresa realizado por la empresa internamente o con el apoyo de entidades externas especialistas.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2019/05/07 - 2019/09/26
Aurkezteko epe-muga: 
Laguntza-eskaera aurkezteko epea oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hasiko da eta 2019ko irailaren 26ko eguerdiko 15:00etan (penintsulako ordua) amaituko da.
Ebazteko epea: 
Hiru hilabeteko gehienezko epea ezartzen da ebazpena emateko, eskaerak dokumentazio guztiarekin aurkezten diren unetik zenbatzen hasita. Epe horretan ebazpenik eman ez bada, ezetsi egin dela ulertuko da.
Isilbidearen ondorioak: 
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea: 
 • Jartze epea: Hilabete 1
 • Ebazteko epea: 3 hilabete
 • Ebazpen falta: Ez onartzea
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea: 
 • Jartze epea: 3 hilabete
 • Ebazteko epea: 3 hilabete
 • Ebazpen falta: Onartzea