Nekazaritza ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak. Gipuzkoa 2019

LABURPENA
Titulua:
Nekazaritza ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak. Gipuzkoa 2019
Xedea:
a) Ustiategien ekoizpena merkatuaren beharren arabera egokitzera zuzendutako inbertsioak bultzatzea, bereziki ekoizpenen kalitatea eta uzta biltegiratzen hobetzen laguntzen dutenak. b) Enpresa kudeaketa eta ustiategien errentagarritasuna hobetzeko inbertsioak sustatzea, bereziki ekoizpen kostuak murrizteko, energia gastua murrizteko, ekoizpena handitzeko eta nekazaritza jarduerak anizteko inbertsioak. c) Ustiategien ekoizteko ahalmena handitzera zuzendutako inbertsioak bultzatzea, bereziki, makineria eta instalazioak erosteko inbertsioak, hartara ustiategia hobeto eramateko eta laneko ekoizpena hobetzeko. d) Ingurumen iraunkortasuna hobetzera zuzendutako inbertsioak bultzatzea, bereziki ekoizpen ekologiko eta integratuko sistemak zein nekazaritza eta abeltzaintza ustiategietako hondakinen tratamenduko hobekuntzak kontuan hartzen dituztenak. Orobat sustatuko da berotegi efektua duten gas emisioen murrizketa eta ongarrien erabilera eraginkorragoa izatea, hartara lurraren ekoizpenaren iraunkortasuna sustatzeko. e) Abereen higienea eta ongizatea, elikagaien segurtasuna, ekoizpenen ibilbidea eta laneko segurtasuna hobetzera bideratutako inbertsioak ahalbidetzea, gai horietan, arau komunitario berriak betetzera zuzendutakoak, bereziki. f) Inbertsio berritzaileak ahalbidetzea, esate baterako, ustiategietako energia kostuak murrizteko bioenergia edota energia berriztagarrien ezarpena, edota, Informazio eta Komunikazioaren Teknologien erabilera (IKTak).
Diru kopurua:
2.550.000 euros
Deialdiaren araudia:
 • 9/2016 FORU DEKRETUA, maiatzaren 10ekoa (GAO Zk. 91/2016)
  9/2016 FORU DEKRETUA, maiatzaren 10ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko nekazaritza ustiategien aldeko laguntzei buruzkoa: nekazaritza ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak eta nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzak.
 • 29/2018 Foru Dekretua, abenduaren 11koa (GAO Zk. 242/2018)
  29/2018 Foru Dekretua, abenduaren 11koa, aldatzen duena maiatzaren 10eko 9/2016 Foru Dekretua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko nekazaritza ustiategien aldeko laguntzei buruzkoa: nekazaritza ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak eta nekazarigazteek enpresak sortzeko laguntzak.
 • 23/2017 Foru Dekretua, abenduaren 12koa (GAO Zk. 238/2017)
  23/2017 Foru Dekretua, abenduaren 12koa, aldatzen duena maiatzaren 10eko 9/2016 Foru Dekretua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko nekazaritza ustiategien aldeko laguntzei buruzkoa: nekazaritza ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak eta nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzak.
 • 2019ko deialdia (GAO Zk. 242/2018)
  Nekazaritza ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzen 2019ko deialdia
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentua
Deialdia egiten duen organoa:
Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentua
Erakunde erabakigarria:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Eskualdeko nekazaritza bulegoan
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Eskualdeko nekazaritza bulegoan
Itzuli Eskualdeko nekazaritza bulegoan
Nekazaritza ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak. Gipuzkoa 2019
a) Ustiategien ekoizpena merkatuaren beharren arabera egokitzera zuzendutako inbertsioak bultzatzea, bereziki ekoizpenen kalitatea eta uzta biltegiratzen hobetzen laguntzen dutenak. b) Enpresa kudeaketa eta ustiategien errentagarritasuna hobetzeko inbertsioak sustatzea, bereziki ekoizpen kostuak murrizteko, energia gastua murrizteko, ekoizpena handitzeko eta nekazaritza jarduerak anizteko inbertsioak. c) Ustiategien ekoizteko ahalmena handitzera zuzendutako inbertsioak bultzatzea, bereziki, makineria eta instalazioak erosteko inbertsioak, hartara ustiategia hobeto eramateko eta laneko ekoizpena hobetzeko. d) Ingurumen iraunkortasuna hobetzera zuzendutako inbertsioak bultzatzea, bereziki ekoizpen ekologiko eta integratuko sistemak zein nekazaritza eta abeltzaintza ustiategietako hondakinen tratamenduko hobekuntzak kontuan hartzen dituztenak. Orobat sustatuko da berotegi efektua duten gas emisioen murrizketa eta ongarrien erabilera eraginkorragoa izatea, hartara lurraren ekoizpenaren iraunkortasuna sustatzeko. e) Abereen higienea eta ongizatea, elikagaien segurtasuna, ekoizpenen ibilbidea eta laneko segurtasuna hobetzera bideratutako inbertsioak ahalbidetzea, gai horietan, arau komunitario berriak betetzera zuzendutakoak, bereziki. f) Inbertsio berritzaileak ahalbidetzea, esate baterako, ustiategietako energia kostuak murrizteko bioenergia edota energia berriztagarrien ezarpena, edota, Informazio eta Komunikazioaren Teknologien erabilera (IKTak).
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Nekazaritza ustiategietako titular diren pertsona fisiko eta juridikoak
1. Nekazaritza ustiategiaren titularrak edo titularkideak pertsona fisikoak badira: 1.1. Nekazaritza ogibide nagusia izatea (ATP). Nekazari batek ATP izaera du, hau da, bere ogibide nagusia nekazaritza da, baldin eta urteko errenta osoaren %50 gutxienez bere ustiategian egiten duen nekazaritza jardueratik lortzen badu, eta urteko lan denbora osoaren %50 edo gehiago ustiategiarekin lotura zuzena duten jardueretarako ematen badu, nekazaritzako lan unitateen arabera. Nekazaritza jardueratzat hartzen dira nekazaritza, abeltzaintza edo basogintzako produktuak lortzeko egin beharreko lanak, produktu horien eraldaketa, ontziraketa eta salmenta barne hartuta, baldin eta ustiategiaren barruan egiten badira; era berean, halakotzat joko dira ustiategia mantentzeko egin beharreko lanak. Nekazaritza jardueran, 6.1 edo 6.3 neurriari helduz, lehen aldiz hasten diren nekazari gazteen kasuan, 5 urteko epea izango dute, lehenengo instalaziorako laguntza ematen zaienetik hasita, ATP izateko baldintza egiaztatzeko. Aurreko urteetan ezarri diren gazteek, 2008ko ekainaren 29ko 66/2008 Foru Dekretuari jarraikiz lehen ezarpenerako laguntza hartuta, 3 urte izango dituzte laguntza jaso zutenekin ATP direla egiaztatzeko. Nekazaritza jardueran lehen aldiz instalatzen diren gazteek, lehen aipatutako epean ezin badute atP izateko baldintza egiaztatu, inbertsio neurri honetatik jasotako laguntza itzuli egin beharko dute. 1.2. 18 urte beteak izatea eta 65 bete gabe egotea, diru laguntza eskaera aurkezterakoan. 1.3. Nekazaritza jardueraren arabera, dagokion Gizarte Segurantzaren Erregimenean afiliatuta egotea. Nekazaritza jardueran lehen aldiz hasten diren nekazari gazteen kasuan, baldintza hori inbertsioa ziurtatu aurretik eskatuko da. 1.4. Nekazaritza jarduera batetik datorren erretiroko pentsiorik, balioezintasun absoluturik edo balioezintasun osorik ez jasotzea., salbu eta balioezintasun hori ez badago lotuta laguntzaren xede den jarduerara. 1.5. Langabezia sorospena jasotzen den kasuetan, eta kontuan hartuta denboran mugatutako sorospena dela, ez da diru sarreratzat hartuko; hala ere, gorabehera hori espedientean jasoko da, sorospenaren zenbatekoa eta jasotze ari uzteko data adieraziz. 1.6. Dagozkion lanbide gaitasuna eta trebezia eduki beharko du, ekoizpen baliabideen erabilera zuzena bermatuz. Lanbide prestakuntza hori ondorengo irizpide hauen arabera egokituko da: a) apartatuko baldintzak bete ezean, nahikoa izango da nekazaritzan bi urteko esperientzia egiaztatzea. lehen aldiz ezartzen diren nekazari gazteen kasuan, baldintza hori ez da bete beharko baldin eta inbertsioaren ziurtapena egin aurretik egiaztatzen badute nekazaritza arloko prestakuntza jarraituko ikastaroetara joan direla gutxienez ehun eta berrogeita hamar eskola ordutan (150). b) a) apartatuko baldintzak bete ezean, nahikoa izango da nekazaritzan bi urteko esperientzia egiaztatzea. Lehen aldiz ezartzen diren nekazari gazteen kasuan, baldintza hori ez da bete beharko baldin eta egiaztatzen badute nekazaritza arloko prestakuntza jarraituko ikastaroetara joan direla gutxienez ehun eta berrogeita hamar eskola ordutan (150). c) Bestalde, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuak, aurkeztutako proiektuaren ezaugarriak direla eta, komenigarritzat joz gero, eskaera egif ten duenari, inbertsio mota eta egin beharreko jarduerarekin lotutako heziketa iraunkorreko ikastaroetan parte hartzeko eskatu ahal izango dio. d) Nekazaritza jardueran aritutako urteen egiaztagiria, ondorengo bat edo gehiagoren bitartez egiaztatuko da: ustiategi bateko titular, titularkide edo familia laguntzaile gisa Nekazaritza Ustiategien Erregistroan inskribatuta egondako urteen ziurtagiria; nekazaritza ustiategietan bekadun gisa egindako denboraren egiaztagiria; nekazaritza ustiategietan egindako lanen kontratuak (edo nominak); Gizarte Segurantzako Nekazaritzako Erregimen Berezian edo Nekazaritzako Sistema Berezian kotizatutako urteen ziurtagiria; Errenta zergan egindako nekazaritza irabazien aitorpena, bi urteko antzi natasuna osatu arte guztien artean. 1.7 41 urteko edo gehiagoko ustiategiko titular bat alorrean sartzen bada, laguntza hau eskuratu ahal izango du hasten denetik, baldin eta bi urteko epean aurreko baldintzak egiaztatzen baditu (atP eta gaitasun profesionala gutxienez nekazaritza arloko 150 orduko ikastaroen bidez egiaztatuta edukitzea bi urteko esperientzia betetzen ez dutenentzat laguntza ematearen proposamena egiteko garaian). nekazaritza jardueraren arabera Gizarte Segurantzan afiliatuta egoteko baldintza inbertsioaren lehen egiaztapenaren aurretik egiaztatuko da. epe horretan egiaztatzerik ez badago, neurri horretatik eskuratu dituen laguntzak itzuli egin beharko ditu. laguntzak eskuratzeko, nekazaritza ustiategian sartzeko proiektu bat aurkeztu beharko du eta enpresa Plan bat, eta monitorizazio zerbi -tzu bat eskatu ahal izango du.. 2. Ustiategiaren titularra pertsona juridikoa denean (elkarte ustiategiak): 2.1. Honako forma juridikoetakoren bat hartu beharko dute: a) Lan sozietateak, anonimoak, mugatuak edo bestelako merkataritza sozietateak, ondasun erkidegoak, sozietate zibilak, edo titulartasun partekatutako erakundeek, non gutxienez bazkideen % 50ek eta gutxienez kapital sozialaren edo banaketa kuotaren % 50en jabe direnek artikulu honetan pertsona fisikoei eskatzen zaizkien baldintzak betetzen baitituzte. Sozietate horiek nekazaritza jarduera eta nekazaritzako jarduera osagarria izango dute xede bakarra titular diren ustiategietan.. b) Kooperatibak edo nekazaritza makinak partekatzeko erakundeak: nekazaritza ustiategietako titularrek osatuko dituzte, zeinak pertsona fisikoak edo juridikoak izan baitaitezke, inor izan gabe kontratista, kapitalista edo antze koa. Gutxienez bazkideen %75ek eta gutxienez kapital sozialaren edo banaketa kuotaren %75en jabe diren kide edo bazkideek artikulu honetan pertsona fisikoei eskatzen zaizkien baldintzak betetzen baitituzte. Lehen mailako kooperatibek, baldin eta bazkideen zerbitzura makineria atal bat badute eta hala agertzen bada estatutuetan, atal hori nekazaritza makinak partekatzeko erakundetzat joko dira. 2.2. Sozietatea eratzeko dokumentu publikoan, honako hauek ongi definituta geratuko dira: a) Forma juridikoa. b) Gutxieneko iraupena, Administrazioak laguntza emateagatik hartutako konpromisoari lotuta. c) Kapital Soziala eratzea. d) Kideek kudeaketan parte hartzea. 2.3. Foru dekretu honetarako, laguntza eskatzen duten titulartasun partekatuko erakundeek pertsona fisiko bat titular duten ustiategien mailan egongo dira. 3. Kasu guztietan, zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetze ari dagokionez, erakunde onuraduna egunean dagoelako ziurtagiriak.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
2.550.000 euros
Muga:
2018ko deialdian onuradunak jaso dezakeen diru laguntza en gehienekoa 100.000,00 eurokoa izango da.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) Eskatzailea bakarkako titularra bada (pertsona fisikoa): - NAren fotokopia, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuaren esku ez baldin badago. - Eskaera aurkeztu aurreko azken ekitaldiko Pertsona Fisikoen gaineko Zergaren aitorpenaren fotokopia konpultsatua, eskatzaileak aitortutako nekazaritza-abeltzaintza jarduerei buruzko eranskina derrigorrez jaso beharko duelarik. - Gizarte Segurantza ren ziurtagiria: autonomoen erregimen berezian nekazaritzari lotutako epigrafe edo jarduera batean alta emanda egotearena. Hala ere, dokumentazio horren aurkezpena ez da beharrezkoa izango eskatzaileak eskaera inprimakian berariaz adierazten badu Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuari baimena ematen diola datu horiek dagozkion organismo igorleetatik zuzenean jasotzeko. - Gizarte Segurantza ren ziurtagiria: nekazaritza jardueratik eratorritako erretiroko saririk edo baliaezintasun absolutu edo osoko pentsiorik ez jasotze arena. - Egindako nekazaritzako prestakuntza ikastaroen ziurtagiriak, baldin eta eskatzaileak nekazaritza jardueran 2 urte baino gehiagoko lan esperientzia egiaztatzen ez badu edota nekazari gaztea bada. - Nekazaritza jardueran aritutako urteen egiaztagiria: diru laguntza hauek arautzen dituen foru dekretuak 10.1.6 artikuluaren d) paragrafoan xedatutakoaren arabera. b) Eskatzailea pertsona juridikoa bada: - IFKren fotokopia, dagokion erregistro publikoan inskribatuta egotearen ziurtagiria, elkartearen eraketaren eta estatutuen eskriturak eta eskaeraren sinatzaileak duen ordezkaritza ahalmenaren egiaztagiria, baldin eta agiri horiek denak Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuaren esku ez badaude. - Sozietateen gaineko Zergaren aitorpenaren fotokopia, kasu hauetan salbu: 2014ko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren arabera salbue tsita badago, edo sozietate berri bat bada eta zergaren likidaziorako legez ezarrita dagoen epea bukatu ez bada. - Egungo bazkideen zerrenda, elkartean duten partaidetza portzen tajea adieraziz. - Nagusiki Nekazari profesional diren elkarteko kideen agiriak, a) atalean jasotakoak. c) Kasu guztietan, gainera: - Eskatzaileak zerga betebeharrak eta Gizarte Seguran - tzako kotizazioen ordainketak egunean dituela egiaztatzen duten ziurtagiriak. Hala ere, dokumentazio horren aurkezpena ez da beharrezkoa izango eskatzaileak eskaera inprimakian berariaz adierazten badu Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuari baimena ematen diola datu horiek dagozkion organismo igorleetatik zuzenean jasotzeko. - Ardurapeko aitorpena: Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluan ezarritako onuradun izaera lortzeko inongo debekurik ez duela jasotzen duena. - Diru laguntza ren zenbatekoa sartu beharko den kontuari buruzko datuak. d) Nekazaritza-abeltzaintzako makineria eta instalakuntzetarako inber tsioak badira: - Hornitzaileak egindako proformako faktura. e) Eraikuntzetarako inber tsioak badira: - Eskuduntza duen teknikariak sinatutako proiektua, udalak eskatzen badu. Gainontzeko kasuetan, egin beharreko lanen memoria eta parte hartuko duten kontratista edo gremioen aurrekontuak. - Udal obra baimena, jarduera baimena eta, hala balegokio, dagokion erakunde publikoak emandako baimena: baldin eta egin beharreko lanen ezaugarri edo kokapenarengatik baimen horiek lortzea derrigorrezkoa bada. f) Bideragarritasun azterketa, beharrezkoa den kasuetan. g) Hobekuntza iraunkorrentzat: - Obra lizen tzia behar denean (bide berriak irekitzea, harrilubetak,etab.). - Hobekuntzak egin nahi diren lursailen identifikazioa (SIGPAC sistemako argazkia, poligonoa eta lursaila). - Ustiategiaren titularra ez bada lursailen jabea (alokairuan edo bestelako erregimen batean badago): jabearen baimena, hobekuntza lanak egiteko. - Mendia belardi edo fruta-arbolen landaketa bihurtzeko bada, Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuaren erabilera aldatzeko baimena, edo dokumentu hori beharrezkoa ez dela egiaztatzen duen agiria. h) Lurrak eskuratu: - Erosi nahi diren lursailen identifikazioa (SIGPAC argazkia, poligonoa eta lursaila). - Erosketaren kontratu pribatua edo erosteko asmoa azaltzen duen dokumentua zenbatekoa zehaztuta. - Notaritza edo erregistro gastuen edo neurketa topografikoen proformako faktura. i) Dagokion kasuetan, ustiategiak kalitate bereizgarrietan edo ekoizpen ekologikoan sartuta daudela egiaztatzen duten ziurtagiriak. j) Esten tsi fikaziora bideratutako proiektuei puntuazioaren irizpidea aplikatzeko, abeltzaintza jarduera nola zabalduko den azaltzen duen memoria zurigarria.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2018/12/18 - 2019/04/25
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.