Bizkaia Sortzailea Programa 2019

LABURPENA
Titulua: 
Bizkaia Sortzailea Programa 2019
Xedea: 
Lehendik dauden edo sortu berri diren Bizkaiko enpresa sortzaileek dituzten proiektu sortzaile berrien garapena bultzatzea, era horretara Bizkaian enpresa sortzaileen sektore indartsua finka dadin. Nazioarteko ikusgarritasuna duten enpresa-proiektu sortzaileak, sektore horretara talentua erakartzea ahalbidetuko dutenak, garatzea, Bizkaia lurralde eta hiri sortzaileen nazioarteko sareetan jartzeko. Enpresa sortzaileen hazkundea azeleratzea, jarduera ekonomikoa sortuta; horretarako, hazteko ahalmen handia duten proiektuak sustatuko dira, enpresen beharrizan zehatzetara egokituta. Sorkuntza sektoreak sustatu eta finkatzeko interesgarriak diren proiektuen garapena sustatzea.
Diru kopurua: 
750.000,00 euros
Deialdiaren araudia: 
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea: 
Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila
Deialdia egiten duen organoa: 
Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila
Erakunde erabakigarria: 
Bizkaiko Foru Aldundia
Bertan emandako arreta: 
Obispo Orueta kalea 6. 48009 Bilbao
Telefono bidezko arreta: 
Telefono: 944 068 000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua: 
Obispo Orueta kalea 6. 48009 Bilbao
ItzuliObispo Orueta kalea 6. 48009 Bilbao
Bizkaia Sortzailea Programa 2019
Lehendik dauden edo sortu berri diren Bizkaiko enpresa sortzaileek dituzten proiektu sortzaile berrien garapena bultzatzea, era horretara Bizkaian enpresa sortzaileen sektore indartsua finka dadin. Nazioarteko ikusgarritasuna duten enpresa-proiektu sortzaileak, sektore horretara talentua erakartzea ahalbidetuko dutenak, garatzea, Bizkaia lurralde eta hiri sortzaileen nazioarteko sareetan jartzeko. Enpresa sortzaileen hazkundea azeleratzea, jarduera ekonomikoa sortuta; horretarako, hazteko ahalmen handia duten proiektuak sustatuko dira, enpresen beharrizan zehatzetara egokituta. Sorkuntza sektoreak sustatu eta finkatzeko interesgarriak diren proiektuen garapena sustatzea.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak: 
Diseinu industrialaren, ikus-entzunezkoen, bideo-jokoen eta modaren sektoreetan diharduten enpresa sortzaileak. ¿ Irabazi-asmorik gabeko elkarteak, Bilbao Bizkaia Design Council (BiDC) delakoan identifikaturiko industria sortzaileen sektoreetarikoren bateko enpresak eta/edo profesionalak biltzen dituztenak, zeinen jarduera nagusia ez den ekitaldiak, biltzarrak, azokak, lehiaketak edo halakoak antolatzea, kasu honetan izan ezik: Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren beste laguntza-programa batzuen bidez laguntza jaso duten sektoreetakoak. Honako sektore hauek identifikatzen dira BiDC delakoan industria sortzaileen arloan: arkitektura, artea, artisautza, barne-diseinua, bideo-jokoak diseinua, eduki digitalak, ikus-entzunezkoak, komunikazioa eta moda.
a) Sozietatearen helbidea, zerga-helbidea eta ekoizpen-zentro bat langileren batekin Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea edo hartan erroldatuta egotea. b) Legez eratuta egotea merkataritzako sozietate moduan, kooperatiba moduan edo irabazteko asmorik gabeko entitate moduan eratzea. Ez dira onartuko ondasun-erkidegoak edo sozietate zibilak. c) Zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta diru-laguntzak itzultzearen ondoriozkoak eguneratuta edukitzea. d) Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta zigor edo administrazioaren arloan inoiz zehapenik jaso ez izana. e) Foru administrazioak ematen dituen diru-laguntzei buruzko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluak ezarritako ezein egoeratan sartuta ez egotea. f) EJZn alta emanda egotea.
PRESTAZIOA
Dotazioa: 
750.000,00 euros
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • ¿ Proiektuari buruzko memoria. ¿ Hartzekodunaren fitxa, Bizkaiko Foru Aldundian banku-helbideratzeari buruzko datuak ez badaude edo bertan dauden datuak aldatu nahi badira. Proiektuaren memoria eta hartzekodunaren fitxa Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren webgunean dauden ereduen arabera aurkeztu behar (www.bizkaia.eus/Enpresak, nazioartekotzea eta enplegua/Ekintzailetza/Berrikuntza eta sorkuntza/Bizkaia Sortzailea). ¿ Sustatzaile-taldearen lanbide-historia edo enpresaren ibilbidea, hala badagokio. ¿ Enpresa berritzaile berrien kasuan, EJZko altaren lehenengo data 2016ko urtarrilaren 1az baino lehenagokoa dutenak, entitate eskatzailearen eraketari buruzko eskritura, behar bezala erregistratuta, eta, hala badagokio, kapital-gehikuntzari buruzko eskriturak. ¿ Irabazi-asmorik gabeko erakundeen kasuan, entitate eskatzailearen estatutuak, behar bezala erregistratuta. ¿ 2.5. artikuluan ezarritako betekizuna ¿enpleguari buruzkoa¿ bete behar denean, langile autonomoen kasuan bakarrik: enpresak ordaindutako azken automonoen ziurtagiria edo azken nomina. Inoren konturako langileen kasuan, betekizun hori automatikoki egiaztatuko du Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak. ¿ Enpresen kasuan, 2016. urteko fakturazio-zerrenda, bezeroak, egindako lanaren deskripzioa eta fakturatutako zenbatekoa jasotzen dituena. Irabazi-asmorik gabeko erakundeen kasuan, 2016ko ekitaldian egindako jarduerak, haien deskribapena eta kostua adierazita. ¿ Irabazi-asmorik gabeko elkarteen kasuan, elkartekide diren pertsona eta/edo entitateen zerrenda, eta haietako bakoitzerako adierazi behar da EJZko zer epigrafetan dauden alta emanda eskabidea aurkezten den egunean. ¿ 1 taldeko gastuen barruan, proiekturako jarritako langileen barruko gastuak eskatu badira: ¿Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean dauden pertsonen kasuan, azken «langileen zerrenda» (TC2). ¿Langile autonomoen kasuan, azken 2 nominak eta azken autonomoen ordaina -giria. ¿ 2. taldeko gastuetarako -enpresa berritzaile berriak sortzeko gastuak- diru-laguntza eskatzen denean: ¿Errentamendu-kontratua, behar bezala beteta, hala badagokio ¿ Negozioa garatuko duen pertsona kontratatzeko 3. taldeko gastuetarako diru-laguntza eskatzen denean: ¿Lan-kontratua. ¿Langileen zerrenda (TC2) edo alta Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean, zerrendarik ezean. ¿Lan-bizitza. ¿Curriculum vitaea. ¿Enpresa berrian izango dituen eginkizunen deskribapen laburra. ¿ 4. taldeko gastuetarako ¿proiektuaren azeleraziorako gastuak¿ diru-laguntza eskatzen denean eta: ¿2016. ekitaldiari dagokion sozietateen gaineko zerga. Hau ez izatekotan, zinpeko aitorpena, 2016ko fakturazioaren zenbatekoa adieraziz.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2019/03/15 - 2019/05/03
Aurkezteko epe-muga: 
2019ko martxoaren 15etik 2019ko maiatzaren 3ko 13:30era arte.
Ebazteko epea: 
Eskabideak ebazteko, gehienez ere sei (6) hilabeteko epea egongo da, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunetik aurrera.
Isilbidearen ondorioak: 
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea: 
 • Jartze epea: Hilabete 1
 • Ebazteko epea: 3 hilabete
 • Ebazpen falta: Ez onartzea
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea: 
 • Jartze epea: 3 hilabete
 • Ebazteko epea: 3 hilabete
 • Ebazpen falta: Onartzea