Nekazaritza eta abeltzaintzako sektorean sasoiko lana egiten dutenentzako ostatuetarako laguntzak

[Sasoiko laneko ostatuak]

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak

LABURPENA
Xedea

Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategietan sasoiko lana egiten dutenentzako ostatuak eraiki, egokitu, hobetu edo ekipatzeko diru-laguntzen erregimena ezarri eta arautzea.

Eskatzaileak (erakundeak zein pertsonak)
 • Onuradunak Informazio xehatua

  Pertsona fisikoak edo juridikoak, publikoak edo pribatuak, baldin eta, Dekretu honetan xedatutakoa betetzeaz gain, eraikinen jabe badira edo beste eraren bateko titulu juridikoren bat badute, ostatuak eta ekipamenduak eraiki, egokitu edo hobetzen badituzte, eta gero Euskal Autonomia Erkidegoan zerbitzuak betetzen dituzten sasoiko langileentzat erabiltzen badituzte.

Betekizunak eta merezimenduak
 • Sasoiko lana egiten dutenentzako ostatuetarako laguntzen onuradunen betebeharrak Informazio xehatua

  - Diru-laguntzaren gai diren inbertsioak edo gastuak egiten dituzten ostatuek Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietan egon beharko dute.

  - Egingo den inbertsioaren edo gastuaren zehaztasun memoria eduki beharko da, non sartuko diren exekuzio epeen aurreikuspena, kokamena, finantzaketa eta behar bezala zehaztutako aurrekontua; eta horiekin batera obra proiektua, lizentzia eta, beharrezkoa izanez gero, udal baimena. Ostatuei buruz indarrean dauden xedapen bereziei egokitu beharko zaie proiektua.

  - 200.000 eurotik gorako «Minimis» laguntzak eskatuta ez izatea diru-laguntzaren eskabidea aurkeztu aurretiko bi ekitaldi fiskaletan, ez eta eskabidea aurkezten den ekitaldi fiskalean ere.

  - Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

  - Buruturik egon behar dira Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek antzeko laguntzak edo diru-laguntzak enpresa horiei itzularazteko edo haien zioz zehapenak ezartzeko oraindik izapidetze-fasean dauden prozedura guztiak.

  - Diru-laguntza publikoak eskuratzea galarazten duten zigor- edo administrazio-zehapenen eraginpean ez egotea; eta horretarako ezgaituko duen lege debekurik ere ez izatea, hor sartuz sexu diskriminazioz eragindakoa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko seigarren azken xedapenean; ez izatea zehapen-prozeduraren baten eraginik, Laneko Segurtasun eta Higieneari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legea ez betetzearen ondorioz.

Aurrekontuko zuzkidura
70.000 €
Prestazio ekonomikoa

Laguntzen zenbateko osoa Euskal Autonomia Erkidegoko 2017. ekitaldiko Aurrekontu Orokorretatik etorriko da, eta ez ditu 70.000 euroak gaindituko, betiere, indarreko legediari jarraikiz aurrekontu-aldaketak onesten diren kasuan eguneratzeak egotearen kaltetan izan gabe.

Deitzen duen erakundea
 • Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak / Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza > Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza
Ebazten duen erakundea
 • Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak / Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza > Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza
ESKAERA ETA BESTE IZAPIDE BATZUK
 • Sasoiko langileentzako bizilekuetarako laguntzen eskaera
  Aurkeztu beharreko dokumentuak
Berariazko izapideak
Izapide hauek Administrazioak hala eskatzen dizunean bete behar dituzu.
 • Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa "Hirugarrenaren Erregistroan"

  Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
Beste izapide batzuk
Izapide hauek aukerakoak dira. Zeure ekimenez egin ditzakezu edo Administrazioak horretarako aukera daukazula jakinarazten dizunean.
 • Gehitu informazioa

  Eskaerak edo komunikazioak informazioa gehitzea beharrezkoa badu, organo eskudunak 15 eguneko epea emango dizu informazioa gehitzeko. Gehitzen ez baduzu, Administrazioak komunikazio edo eskaerarekin aurrera jarraituko du.

  Agiri hauek aurkez ditzakezu:

  • Administrazioak eskatu dizkizun agiriak, baldin eta dokumentazio gehitzeko errekerimendua jakinarazi badizu.
  • Beharrezkotzat jotzen dituzun agiriak, nahiz eta Administrazioak ez eskatu.
  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Epea luzatzea

  Aukera daukazu akatsak zuzentzeko zein dokumentazioa gehitzeko ezarri zaizun epea luza dadin eskatzeko, betiere norgehiagoka-prozedura bat ez bada.

  Informazio gehigarria: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 32. artikulua

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Atzera egitea

  Ebazpena eman baino lehen, eskabidean atzera egiteko aukera dago.

  Atzera egin arren, babesten zaituzten eskubideak mantenduko dira, eta beste prozedura baten erabiltzeko aukera izango da.

  Informazio gehigarria: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 94. artikulua

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Errekerimendua

  Eskaerak edo komunikazioak informazioa gehitzea beharrezkoa bada, organo eskudunak 10 eguneko epea emango dizu dokumentazio berria aurkezteko. Ezer aurkezten ez baduzu, Administrazioak komunikazio edo eskaeraren tramitazioarekin aurrera jarraituko du.

  Agiri hauek aurkez ditzakezu:

  • Administrazioak eskatu dizkizun agiriak, baldin eta zuzentzeko errekerimendua jakinarazi badizu.
  • Beharrezkotzat jotzen dituzun agiriak, nahiz eta Administrazioak ez eskatu.
  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Jakinarazpen eta komunikazioetarako datuak aldatzea

  Jakinarazpen eta komunikazioetarako datuak, hizkuntza eta tramitazio kanala alda ditzake, baldin eta espedientea zabalik badago.

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Dokumentazioa zuzentzea

  Eskaerak deialdiko arauan ezarritako betekizunak betetzen ez baditu, organo eskudunak 10 eguneko epea emango dizu akatsak zuzentzeko. Zuzentzen ez badituzu, Administrazioak eskaeran atzera egin duzula ulertuko du.

  Agiri hauek aurkez ditzakezu:

  • Administrazioak eskatu dizkizun agiriak, baldin eta zuzentzeko errekerimendua jakinarazi badizu.
  • Beharrezkotzat jotzen dituzun agiriak, nahiz eta Administrazioak ez eskatu.

  Informazio gehigarria: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikulua

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Dokumentazioa ekarpena

  Zuk beharrezko iruditzen zaizkizun agiriak eman ditzakezu, nahiz eta Administrazioak ez eskatu.

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Uko egitea

  Noiz egin diezaioket uko laguntza bati?

  Ebazpena eman ondoren, edozein momentutan.

  Zer gertatzen da nire eskubideekin?

  Uko egiten baduzu, galdu egingo dituzu prozedura honetan babesten zaituzten eskubideak

  Informazio gehigarriaAdministrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 94. artikulua

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
EBAZPENA ETA ERREKURTSOAK
Ebazteko epea
Eskabideak aurkezteko epea hasi eta 6 hilabeteko epearen barruan.
Diru-laguntza emateko modua
Lehiaketarik gabe
Isilbidearen ondorioak
Gaitzetsiak
Errekurtsoak
 • Gora jotzeko errekurtsoa

  Gora jotzeko errekurtsoa administrazio-errekurtsoa da. Honen bidez, administrazio-organo bati eskatzen zaio hierarkikoki haren mende dagoen beste organo batek emandako egintza berrikusteko eta zuzentzeko.

  Zer egintzaren aurka jartzen da?

  • Administrazio-bideari bukaera ematen ez dioten egintzen aurka.
  • Zuzenean edo zeharka auziaren muina erabakitzen duten edo prozedurak aurrera egitea eragozten duten izapidezko egintzen aurka.

  Zer organori jartzen zaio?

  • Errekurritutako egintza ematen duen organoari edo haren goragokoari.

  Zer epe daukazu errekurtsoa jartzeko?

  • Hilabete, egintza espresu bat errekurritzen baduzu.
  • 3 hilabete, presuntziozko egintza bat errekurritzen baduzu.

  Zer epe dauka Administrazioak ebazteko?

  • 3 hilabete.

  Epe horretan Administrazioak ez badizu ebazpena jakinarazten:

  • Errekurtsoa baietsitzat joko da, baldin eta presuntziozko egintza errekurritu baduzu.
  • Errekurtsoa ezetsitzat joko da, baldin eta egintza espresu bat errekurritu baduzu.

   Zer errekurtso jar dezakezu gero?

  • Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bide judizialetik.
  • Berrikusteko errekurtso berezia, salbuespenez.

  Informazio gehiago: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen V. titulua, II. kapitulua, Administrazio-errekurtsoak

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
KONTAKTUA
Harremanetarako datuak

Olga Prado Villar

Telefonoa: 945 01 63 02

Faxa: 945 01 97 02

Posta elektronikoa: o-prado@euskadi.eus

Arreta Zerbitzua: Zuzenean