Euskadi.eus

Hemen zaude:
  1. Euskadi.eus

Mesedez, sartu gutxienez bilaketa hitz bat

  • Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria - EHAA
  • Zuzenean
  • Eguraldia - Informazio meteorologikoa
  • Trafikoa

Giza eskubideen 2012ko René Cassin Saria

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Justizia eta Herri Administrazioa


Egitura atal kudeatzailea

Giza Eskubideen Zuzendaritza


Xedea

Agindu honen helburua 2012ko «Rene Cassin» saria deitzea eta arautzea da. Sariaren bidez,

giza eskubideen arloan irabazi-asmorik gabeko pertsona fisiko edo juridikoek –publiko zein pribatu

izan– egin duten lana jendaurrean aitortu eta nabarmendu nahi da.

Nori Zuzendua

Agindu honen bidez iragarritako saria honako hauek jaso dezakete: beraien jarduera eta

ibilbidearekin gure gizartean giza eskubideen balioak sustatzen lagundu dutelako edo laguntzen

dutelako nabarmentzen diren irabazi-asmorik gabeko pertsona fisiko edo juridiko publiko nahiz

pribatuek.

Araudia

AGINDUA, 2012ko otsailaren 22koa, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuarena, giza

eskubideen «Rene Cassin» saria deitzeko eta arautzeko dena.


Harremanak norekin

Laura Sagastizabal (945 01 90 89).

Erantsi beharreko agiriak

1.– Edozein pertsona fisikok nahiz juridikok, publikok nahiz pribatuk, aurkez ditzake saria

lortzeko hautagaiak.

2.– Sarirako hautagai bakoitzaren izenarekin batera, honako hauek bidali beharko dira:

a) Sarirako proposatutako hautagaiak giza eskubideei egindako ekarpena egiaztatzen duen

dokumentazioa.

b) Hautagai izateko proposatua izan den pertsonak sariketa honetan parte hartzeko adostasuna

ematen duela esateko egindako adierazpena.

c) Proposatutako hautagaiaren edo hautagaien aldeko abal edo atxikimenduak, hautagaiak

aurkezten dituztenek halakorik aurkeztu nahi izanez gero.


Diru sariak

Saria ohorezko aipamen batek, aintzatespen publikoak eta

12.000 euroko diru-zenbatekoak osatuko dute.

Eskabideak Aurkezteko Epea

2012/04/20 - 2012/06/19


Eskabideak aurkezteko lekua

Hautagai-proposamenak, aurreko paragrafoan ezarritako agiriekin batera, Justizia eta

Herri Administrazio Saileko Giza Eskubideen Zuzendaritzara bidali behar dira (Donostia kalea 1,

01010 Vitoria-Gasteiz), bi hilabeteko epean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian

argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan

ezarritako edozein modu erabiliz.

Tramiteen deskripzioa

Esleitzeko irizpideak.

Sariduna proposatzeko, epaimahaiak irizpide hauek hartuko ditu kontuan:

a) Proposatutako pertsonak edo pertsonek giza eskubideen alorreko jardueretan luzaroan parte

hartu izana.

b) Giza eskubideen balioak garatzeko egindako lanaren berezko garrantzia.

c) Proposatutako pertsonak edo pertsonek egindako jarduerak edo ibilbideak euskal gizartean

eta nazioartean daukan oihartzuna eta eragina.

Ebazpena.

1.– Deialdi honetan jasotako irizpideei kasu eginez epaimahaiaren uste eta jakinduria leialaren

arabera hartutako erabakia justifikatzen duten arrazoiak adieraziko ditu epaimahaiaren epaitzak

eta, horrez gain, saritutako pertsonaren edo pertsonen ibilbidearen esanahiaz egiten duen

balorazioa ere azalduko du.

Epaimahaiak, salbuespenez, justifikatutako arrazoiak eta interes sozial eta humanitarioak tarteko

direla, saria beste pertsona edo erakunde batzuei ematea proposatu dezake, betiere hautagairik

aurkeztu ez bada edo aurkeztu direnek ez baldin badituzte saria eskuratzeko gutxieneko baldintzak

betetzen.

2.– Epaimahaiak, halaber, proposatutako pertsonak edo pertsonek saria jasotzea merezi ez

dutela pentsatzen badu, saria eman gabe uztea proposatu dezake.

3.– Epaimahaiak saria emateko edo hutsik uzteko epaitza eman ondoren, Justizia eta Herri

Administrazioko sailburuak «Rene Cassin» saria esleitzeko agindua emango du. Bertan aginduko

du agindua bera Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko, jende guztiak ezagutu

dezan, eta interesdun guztiei jakinarazteko.

Aintzatespen publikoa.

Aintzatespen publikoko ekitaldia Justizia eta Herri Administrazioko sailburuak iragarriko du.

Ekitaldi publiko bat egingo da saria emateko.


Egitura Atal Ebazlea

Epaimahaia.

1.– Saria zein hautagaik merezi duen erabakitzeko, kalifikaziorako epaimahaia eratuko da, eta

bertan, giza eskubideekin zerikusia duten ospe handiko pertsona ezagunek hartuko dute parte.

2.– Epaimahaia honela osatuta egongo da:

Epaimahaiburua: Justizia Eta Herri Administrazioko sailburua.

Epaimahaikidea: Justizia eta Herri Administrazio Saileko Justiziako sailburuordea.

Epaimahaikidea: Joseba Arregi Aranburu jauna, Teologia eta Soziologiako doktorea,

Soziologiako irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean.

Epaimahaikidea: M.ª Concepción Escobar Hernández andrea, Nazioarteko Zuzenbide Publikoko

eta Nazioarteko Harremanetako katedraduna.

Epaimahaikidea: Silvia Escobar Moreno andrea, Giza Eskubideetarako Misio Bereziko

enbaxadorea Kanpo Arazoetako eta Lankidetzako Ministerioan.

Epaimahaikidea: Edmundo Rodríguez Achútegui jauna, Arabako Probintzia Auzitegiko

magistratua.

Epaimahaikidea: Xabier Etxeberria Mauleón jauna, Etikako katedraduna Deustuko

Unibertsitatean.

Epaimahaikidea: José Angel Cuerda Montoya jauna, Zuzenbidean lizentziatua, Gasteizko alkate

ohia eta bake– eta giza eskubide-gaietako hainbat erakundetako kidea.

Epaimahaikidea: Maria Oyanguren Andrea, Gernika Gogoratuz elkarteko zuzendaria.

Epaimahaikidea: Gorka Landaburu Illarramendi jauna, kazetaria.

3.– Justizia eta Herri Administrazio Saileko Giza Eskubideen zuzendaria izango da epaimahaiko

idazkaria. Hitz egiteko eskubidea izango du, baina botoa emateko eskubiderik ez.

4.– Erabakiak, emandako botoen gehiengo soilez hartuko dira, eta, berdinketarik izanez gero,

epaimahaiburuak hartu ahal izango du erabakia. Hartzen diren erabakien eta jarduera guztien akta

egingo du idazkariak. Akta horretan, sariaren epaitza oinarritzen duen irizpen arrazoitua ere jaso

beharko da.

5.– Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen

azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28. eta 29. artikuluetan adierazitako kasuren bat gertatzen

bada, epaimahaikideek ezingo dute epaimahaian parte hartu eta interesdunek epaimahaikideak

errefusatu ahal izango dituzte.


Ebazteko epea

Sei hilabeteko epea gehienez.

Isilbidearen Ondorioak

Ezespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa


Formularioak

Ez dago.

Bestelako Agiriak

Ez dago.


Oharrak

Ez dago.

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

19/04/2012


Compromiso con las personas