Dantza-jardueretarako diru-laguntzak. Dantza profesionalentzako etengabeko prestakuntza eta laguntza (2012)

LABURPENA
Titulua:
Dantza-jardueretarako diru-laguntzak. Dantza profesionalentzako etengabeko prestakuntza eta laguntza (2012)
Xedea:

2012an zehar burutuko diren edo hasiko diren dantza-jardueretarako diru-laguntzak emateko baldintzak arautzea da.

Modalitate hau zuzenduta dago 2012ko apirilaren 1etik eta 2013ko apirilaren 31ra bitarteko epean egiten diren etengabeko prestakuntza eta laguntzako jarduetara. Horien barruan sartuko dira:

Modalitate honetan kontuan hartuko diren jarduera zehatzak honako hauek izango dira:

 • dantzako profesionaleei espresuki zuzendutako etengabeko prestakuntzarako ikastaro edo tailerrak.
 • ekoizpen eta sorkuntza profesionalerako jarduerak, adibidez, arte-egoitzak, laguntza administratiboa, teknikoa edo zabalkunderako laguntza.

Aurreko b) paragrafoan aipaturiko jarduerei dagokienez, laguntza jaso dezaketen proiektuek gutxienez bi konpainia profesionali zerbitzua eman eta haien abala izan beharko dute.

Jarduera hauek ez dira diruz lagunduko:

 • Dantzaren praktika edo formakuntza, aisia jarduera gisa.
 • Aurreprofesionalak diren ikastaroak, arautuak izan ala ez.
 • Bi kasuotan, kurtsoen maila, estilo edo formatoa gorabehera.
Diru kopurua:

82.280 euro.

Deialdiaren araudia:
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura
Deialdia egiten duen organoa:
Kultura Sustatzeko Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Kultura
Egitura atal ebazlea:
Kultura, Gazteria eta Kirol Sailburuordetza
Bertan emandako arreta:

Herritarren arretako bulegoak:

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro de Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia:

 • Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.
Telefono bidezko arreta:

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Itzuli Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Dantza-jardueretarako diru-laguntzak. Dantza profesionalentzako etengabeko prestakuntza eta laguntza (2012)

Modalitate hau zuzenduta dago 2012ko apirilaren 1etik eta 2013ko apirilaren 31ra bitarteko epean egiten diren etengabeko prestakuntza eta laguntzako jarduetara. Horien barruan sartuko dira:

Modalitate honetan kontuan hartuko diren jarduera zehatzak honako hauek izango dira:

 • dantzako profesionaleei espresuki zuzendutako etengabeko prestakuntzarako ikastaro edo tailerrak.
 • ekoizpen eta sorkuntza profesionalerako jarduerak, adibidez, arte-egoitzak, laguntza administratiboa, teknikoa edo zabalkunderako laguntza.

Aurreko b) paragrafoan aipaturiko jarduerei dagokienez, laguntza jaso dezaketen proiektuek gutxienez bi konpainia profesionali zerbitzua eman eta haien abala izan beharko dute.

Jarduera hauek ez dira diruz lagunduko:

 • Dantzaren praktika edo formakuntza, aisia jarduera gisa.
 • Aurreprofesionalak diren ikastaroak, arautuak izan ala ez.

Bi kasuotan, kurtsoen maila, estilo edo formatoa gorabehera.


Modalitate honetako proiektuak baloratzeko eta laguntzak kuantifikatzeko, ondoko irizpideak kontuan hartuko dira:

 • Aurkeztutako egitasmoaren interesa eta kalitatea, bai helburuei eta edukiei dagokienez, bai metodologiari, antolaketari, zabalkundeari eta aurrekontu egookitzapenari dagokienez (guztizko puntuazioaren % 60).
 • Proiektuaren arduradunen eta entitate eskatzailearen ibilbide profesionala (guztizko puntuazioaren % 30).
 • Euskararen erabilera. Ikastaroetan, zabalkunde materialetan edo dagozkion zerbitzuetan (guztizko puntuazioaren % 10).
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta dauden edo egoitza soziala duten pertsona fisiko edo juridiko-pribatuak

 • Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta dauden edo egoitza soziala duten pertsona fisiko edo juridiko-pribatuak izatea.
  Betebehar honi dagokionez, ez dira kontuan hartuko ‘Ondasunen erkidegoa’ formapean aurkeztutako eskaerak.
 • Ekonomi Jardueren gaineko Zergako dagokion epigrafean alta emanda egotea eta, pertsona juridikoen kasuan, sozietatearen helburua dantza-jardueren ingurukoa izatea.
 • Beharrezkoa da zerga-betebeharrak egunean izatea.
  Deialdi honen organo kudeatzaileak egiaztatuko du, automatikoki, behar hainbat aldiz, diru-laguntza eskatu duten pertsonek edo entitateek zerga-betebeharrak egunean dituztela, eta horretarako ez du pertsona horien oniritzia beharko, halaxe xedatzen du-eta Euskal Autonomia Erkidegoko Herriogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak.

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak edo bere erakunde autonomiadunek entitate onuradunari ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntzaren batzuk eman badizkiote eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, diru laguntzaren esleipena eta ordainketa egoera hori konpondu arte baldintzatua egongo da.

Ezingo dute agindu honetako dirulaguntzarik eskatu laguntza publikoak lortzeko zigor administratibo edo penalik dutenek, ezta ere horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik dutenek ere, sexu-bereizkeria dela-eta gertatu direnak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen seigarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren indarrez.

Halaber, deialdi honetan ezingo dute parte hartu 2012an Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza izendunak jaso dituzten entitateek.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

82.280 euro.

Muga:
 • Modalitate honetako onuradun batek ezingo du 20.000 euro baino gehiagoko dirulaguntzarik jaso.
 • Bukaerako laguntzak ez du inoiz eskatutako kopurua gaindituko

Modalitate baterako ezarritako diru-kopurua agortzen ez bada (eskabiderik ez egoteagatik, eskakizunak ez betetzeagatik edota 10 eta 11 artikuluetan aipatzen diren balorazio eta banaketa ekonomikorako irizpideak ezarpenagatik), proiektuen kalitate eskasagatik), gainontzeko kopurua beste modalitate batera eramango da, Koreografia sorkuntzaren modalitatekoa izan ezik. Egoera hau gertatuz gero, lehentasuna izango du eskatutako diru kopuru orokorra eta hasierako kopuruaren arteko desoreka handien duen modalitateak.

Ordainketa modua:
 • Lehenengo ordainketa, emandako laguntzaren %70koa, ebazpena jakinarazten denetik aurrera egingo da, 15.a) artikuluan aipatutako epea igarota, laguntzari uko egin ez bazaio.
 • Gainerako kopuruaren ordainketa, 17. artikuluaren arabera dirulaguntza justifikatzeko eskatutako agiriak aurkeztu ondoren egingo da.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabidea
Eskabidea:
Eskabidea
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Eskabidea egiteko formularioa (Eskaera)
Eskabidea egiteko formularioa sinatuta paperean entregatu behar da.
Dokumentazioa:
 • Adminiztrazio dokumentazioa:
  Dagokion Dokumentazio administratiboa paperean nahiz formatu digitalean (eskaneatua) entregatzea posible da.

  Eskatzailea pertsona fisikoa bada:

  • Nortasun Agiri Nazionala, pasaportea edo antzeko agiriren bat.
   Agiriok aurkeztea ez da beharrezkoa izango pertsona eskatzaileak eskabidea egiteko formularioan Administrazioari nortasun-datuak egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko espresuki baimena ematen badio.

  Eskatzailea pertsona juridikoa bada:

  • Sortze-eskritura, estatutuak eta dagozkion erregistro publikoetan izena emanda dagoela egiaztatzen duen agiria.
   Agiriok aurkeztea ez da beharrezkoa izango entitatea dagokion Euskal Autonomia Erkidegoko erregistroan inskribatuta badago. Eskabidea egiteko formularioan honako hau zehaztuko da:
   "Entitate eskatzailea Euskal Autonomia Erkidegoko elkarte/fundazio/kooperatiben erregistroan legez sortu eta inskribatuta dagoela:
   ____________________________________________________ datan
   "
  • Legezko ordezkariaren nortasun-agiri nazionalaren kopia, ahalordetze agiria edo dagokion organoak egindako egiaztagiria.
   Ez da beharrezkoa izango nortasun-agiri nazionalaren kopia aurkeztea, ordezkariak eskabidea egiteko formularioan Administrazioari aukeran dauden baliabideen bidez nortasun-datuak egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko baimena ematen badio.
  • Identifikazio fiskalaren zenbakia txartela.

  Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda egotearen ziurtagiria
  Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda egotearen ziurtagiria -Dantza jarduerari dagokion epigrafe batean.
  Pertsonak Administrazioari baimena ematen badio jarduera ekonomikoen zergari dagokion epigrafeko datuak egiaztatzeko, orduan ez da beharrezkoa agiririk aurkeztea.

  I Eranskina: Bestelako diru- laguntzei buruzko adierazpena
  Proiektu berarentzat eskatu eta lortu diren beste laguntzen gaineko adierazpena eta zenbatekoa. Bakar bakarrik beteko da proiekturako laguntzaren bat eskatu edota jaso bada.

  II Eranskina: “Minimis” motako diru-laguntzei buruzko adierazpena
  Azkeneko hiru ekitaldi fiskaletan jasotako “minimis” motako beste edozein laguntzari buruzko adierazpena. Bakar bakarrik beteko da minimis motako laguntzaren bat jaso bada.


 • Proiektuari dagokion Dokumentazioa:
  Proiektuari dagokion Dokumentazioa euskarri digitalean aurkezu behar da (cd, dvd, eta abar).

  III Eranskina: Eskaeraren laburpena

  Prestakuntza eta laguntza proiektauren memoria
  Eduki hauek azaltzen dituen dokumentu librea: - Proiektuaren planteamendu orokorra; - Aurreikusitako ekintzen zehaztapena (helburuak, edukiak, metodologia eta ebaluazio irizpideak); - Jarduera bakoitzaren arduraduen curriculum laburra; jarduera bakoitzaren aurrekontua.

  IV Eranskina: Aurrekontuaren laburpena

  Hala badagokio, proiektuan inplikaturiko artista edo konpainien babesa -aitorpen sinatua.
  Ekoizpen eta sorkuntza profesionalerako jarduerak (adibidez, arte-egoitzak, laguntza administratiboa, teknikoa edo zabalkunderako laguntza), gutxienez bi konpainia profesionali zerbitzua eman eta haien abala izan beharko dute (Deialdi aguinduaren 27.3. artikulua).

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskabide-tramitea:

Adminiztrazio dokumentazioa:

Eskatzailea pertsona juridikoa bada:
Entitatea ordezkariaren pertsona fisikoaren ziurtagiriaren bidez identifikatu bada, ondoren zehazten den dokumentazioa egiaztatu beharko du:

 • Sortze-eskritura, estatutuak eta dagozkion erregistro publikoetan izena emanda dagoela egiaztatzen duen agiria.
  Agiriok aurkeztea ez da beharrezkoa izango entitatea dagokion Euskal Autonomia Erkidegoko erregistroan inskribatuta badago. Eskabidea egiteko formularioan honako hau zehaztuko da:
  "Entitate eskatzailea Euskal Autonomia Erkidegoko elkarte/fundazio/kooperatiben erregistroan legez sortu eta inskribatuta dagoela:
  ___________________________________________________ datan
  "
 • Legezko ordezkaritzarako ahalmenaren egiaztagiria: ahalordetze agiria edo dagokion organoak egindako egiaztagiria.
 • Identifikazio fiskalaren zenbakia txartela.

Entitatea identifikatu bada “Erakundea” motako ziurtagiriarekin, ez du goian zehaztutako dokumentazioa aurkeztu beharko.

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda egotearen ziurtagiria
Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda egotearen ziurtagiria -Dantza jarduerari dagokion epigrafe batean.
Pertsonak Administrazioari baimena ematen badio jarduera ekonomikoen zergari dagokion epigrafeko datuak egiaztatzeko, orduan ez da beharrezkoa agiririk aurkeztea.

I Eranskina: Bestelako diru- laguntzei buruzko adierazpena
Proiektu berarentzat eskatu eta lortu diren beste laguntzen gaineko adierazpena eta zenbatekoa. Bakar bakarrik beteko da proiekturako laguntzaren bat eskatu edota jaso bada.

II Eranskina: “Minimis” motako diru-laguntzei buruzko adierazpena
Azkeneko hiru ekitaldi fiskaletan jasotako “minimis” motako beste edozein laguntzari buruzko adierazpena. Bakar bakarrik beteko da minimis motako laguntzaren bat jaso bada.

 

Proiektuari dagokion Dokumentazioa:

III Eranskina: Eskaeraren laburpena

Prestakuntza eta laguntza proiektauren memoria
Eduki hauek azaltzen dituen dokumentu librea: - Proiektuaren planteamendu orokorra; - Aurreikusitako ekintzen zehaztapena (helburuak, edukiak, metodologia eta ebaluazio irizpideak); - Jarduera bakoitzaren arduraduen curriculum laburra; jarduera bakoitzaren aurrekontua.

IV Eranskina: Aurrekontuaren laburpena

Hala badagokio, proiektuan inplikaturiko artista edo konpainien babesa -aitorpen sinatua.
Ekoizpen eta sorkuntza profesionalerako jarduerak (adibidez, arte-egoitzak, laguntza administratiboa, teknikoa edo zabalkunderako laguntza), gutxienez bi konpainia profesionali zerbitzua eman eta haien abala izan beharko dute (Deialdi aguinduaren 27.3. artikulua).Elektronikoa
Aplikazioak:


Dirulaguntzaren izapide berariazkoak
Berariazko izapideak dira, kasuan kasuko laguntzako prozedura motaren arabera, pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin behar dituenak, administrazioak hori egitea eskatzen dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki baduzu.
Kanal elektronikoa aukeratu baduzu, ordea, izapideak "Nire Kudeaketak" atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Justifikazioa
Justifikazioa:
Justifikazioak bide elektronikoaren bidez aurkeztu ahal dira, https://www.euskadi.net/nirekudeaketak gunean.
Onuradunek dagokion jarduera amaituta, eta beti ere 2013ko abendua baino lehen, ondorengo dokumentazioa aurkeztu beharko dute:
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • Diruz lagundutako jarduera egin izanaren egiaztagiria:

  • Jardueraren garapen xostena eta ebaluazioa.
  • Argitaratutako katalogo, egitarau, iragarki-kartel, argazki, bideo eta gainerako materialaren aleak. Horietan guztietan, Kultura Sailaren babesa aipatu beharko da.

  Justifikazio ekonomikoa:

  • V. Eranskina - Aktibitatearen behin-betiko balantze ekonomikoa (pdf, 770 kB). Burututako jarduera dela-eta izandako gastu eta sarreren balantzeari buruzko zinpeko aitorpena.
  • VI. Eranskina - Gastu justifikagirien zerrenda (pdf, 770 kB). Justifikatutako gastuen laburpena, kontzeptuka banatuta.
  • Diruz lagundutako jarduera dela-eta izandako gastu eta sarreren egiaztagiriak, aurkeztutako aurrekontuaren arabera eta 2012ko urtarrilaren 1etik aurrerakoak.
   Salbuespen gisa, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontuen kargura emandako diru-kopuruak gastuen aurrekontuaren erdia gainditzen ez duenean, emandako diru-laguntza baino ez da justifikatu beharko agiri bidez. Hala ere, Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak eskatuz gero, onuradunek aurrekontuan adierazitako kopuru osoa justifikatu beharko dute zuzendaritza horren aurrean.

  VII. Eranskina - Diru-laguntzeei buruzko behin-betiko adierazpena (pdf, 760 kB)
  Agindu honetako 11. artikuluan aipatutako bateragarritasun-kasuak direla eta, helburu berbererako jasotako beste diru-laguntzen zerrenda, baldin eta eskabidea egiterakoan onuradunak horien berri ez bazuen.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Nire Kudeaketak

Diruz lagundutako jarduera egin izanaren egiaztagiria:

 • Jardueraren garapen xostena eta ebaluazioa.
 • Argitaratutako katalogo, egitarau, iragarki-kartel, argazki, bideo eta gainerako materialaren aleak. Horietan guztietan, Kultura Sailaren babesa aipatu beharko da.

Justifikazio ekonomikoa:

 • V. Eranskina - Aktibitatearen behin-betiko balantze ekonomikoa (pdf, 670 kB). Burututako jarduera dela-eta izandako gastu eta sarreren balantzeari buruzko zinpeko aitorpena.
 • VI. Eranskina - Gastu justifikagirien zerrenda (pdf, 670 kB). Justifikatutako gastuen laburpena, kontzeptuka banatuta.
 • Diruz lagundutako jarduera dela-eta izandako gastu eta sarreren egiaztagiriak, aurkeztutako aurrekontuaren arabera eta 2012ko urtarrilaren 1etik aurrerakoak.
  Salbuespen gisa, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontuen kargura emandako diru-kopuruak gastuen aurrekontuaren erdia gainditzen ez duenean, emandako diru-laguntza baino ez da justifikatu beharko agiri bidez. Hala ere, Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak eskatuz gero, onuradunek aurrekontuan adierazitako kopuru osoa justifikatu beharko dute zuzendaritza horren aurrean.

VII. Eranskina - Diru-laguntzeei buruzko behin-betiko adierazpena (pdf, 660 kB)
Agindu honetako 11. artikuluan aipatutako bateragarritasun-kasuak direla eta, helburu berbererako jasotako beste diru-laguntzen zerrenda, baldin eta eskabidea egiterakoan onuradunak horien berri ez bazuen.Argibide orokorrak
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Bere eskabidea egin ondoren, interesdunak eskubidea izango du atzera egiteko ebazpena eman bitartean. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak bera babesten duten eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Gorako Errekurtsoa
Gorako Errekurtsoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organo batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Gorako Errekurtsoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2012/05/16 - 2012/06/15
Aurkezteko epe-muga:

2012/06/15

Ebazteko epea:

Sei hilabete.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Kultura Sailburua.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Kultura Sailburua.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.
Ebazpen data:
27/11/2012
Erlazionatutako ebazpenak:
Iraunaldiaren amaierako data:
25/06/2013