Dantza-jardueretarako diru-laguntzak. Sorkuntza koreografikoa (2012)

LABURPENA
Titulua:
Dantza-jardueretarako diru-laguntzak. Sorkuntza koreografikoa (2012)
Xedea:

2012an zehar burutuko diren edo hasiko diren dantza-jardueretarako diru-laguntzak emateko baldintzak arautzea da.

Koreografia originalak sortzera zuzendurik daude. Koreografia horiek eszena-formatua tradizionala, alternatiboa edo kalekoa eduki ahal dute, hamabost minututako iraupena, gutxi gorabehera, eta 2012ko urtarrilaren 1etik 2013ko abenduaren 31ra bitartean Euskadin garatu behar dira.

Diru kopurua:

27.000 euro.

Deialdiaren araudia:
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura
Deialdia egiten duen organoa:
Kultura Sustatzeko Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Kultura
Egitura atal ebazlea:
Kultura, Gazteria eta Kirol Sailburuordetza
Bertan emandako arreta:

Herritarren arretako bulegoak:

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro de Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia:

 • Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.
Telefono bidezko arreta:

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Itzuli Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Dantza-jardueretarako diru-laguntzak. Sorkuntza koreografikoa (2012)

Koreografia originalak sortzera zuzendurik daude. Koreografia horiek eszena-formatua tradizionala, alternatiboa edo kalekoa eduki ahal dute, hamabost minututako iraupena, gutxi gorabehera, eta 2012ko urtarrilaren 1etik 2013ko abenduaren 31ra bitartean Euskadin garatu behar dira.

Modalitate honetako proiektuak baloratzeko eta diruz lagunduko direnak hautatzeko, ondokoa baloratuko da:

 • Pertsona eskatzaileak dantzaren alorrean izan duen prestakuntza eta jardunbide profesionala baita proiektua egiterakoan egindako ikerketa eta kanpo-harremanak ere (guztizko puntuazioaren % 50a).
 • Proiektuaren kultur kalitate eta interesa. Ildo horretatik, sorkuntza prozesuaren planteamendu teoriko, artistiko eta teknikoak kontuan hartuko dira baita sorturiko pieza edo lana zabaltzeko aurreikuspenak (guztizko puntuazioaren % 30).
 • Ikerketa metodologiari, sorkuntza prozesuari eta eta lanaren aurkezpen publikoari eta zabalkudneari buruzko plangintza eta gogoetak (guztizko puntuazioaren % 20).
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritako erroldan dauden pertsona fisikoak.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritako erroldan dauden pertsona fisikoak.
 • Beharrezkoa da zerga-betebeharrak egunean izatea. Deialdi honen organo kudeatzaileak egiaztatuko du, automatikoki, behar hainbat aldiz, diru-laguntza eskatu duten pertsonek edo entitateek zerga-betebeharrak egunean dituztela, eta horretarako ez du pertsona horien oniritzia beharko, halaxe xedatzen du-eta Euskal Autonomia Erkidegoko Herriogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak.

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak edo bere erakunde autonomiadunek entitate onuradunari ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntzaren batzuk eman badizkiote eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, diru laguntzaren esleipena eta ordainketa egoera hori konpondu arte baldintzatua egongo da.

Ezingo dute agindu honetako dirulaguntzarik eskatu laguntza publikoak lortzeko zigor administratibo edo penalik dutenek, ezta ere horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik dutenek ere, sexu-bereizkeria dela-eta gertatu direnak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen seigarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren indarrez.

Halaber, deialdi honetan ezingo dute parte hartu 2012an Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza izendunak jaso dituzten entitateek.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

27.000 euro.

Muga:
 • Bukaerako laguntzak ez du inoiz eskatutako kopurua gaindituko

Modalitate baterako ezarritako diru-kopurua agortzen ez bada (eskabiderik ez egoteagatik, eskakizunak ez betetzeagatik edota 10 eta 11 artikuluetan aipatzen diren balorazio eta banaketa ekonomikorako irizpideak ezarpenagatik), proiektuen kalitate eskasagatik), gainontzeko kopurua beste modalitate batera eramango da, Koreografia sorkuntzaren modalitatekoa izan ezik. Egoera hau gertatuz gero, lehentasuna izango du eskatutako diru kopuru orokorra eta hasierako kopuruaren arteko desoreka handien duen modalitateak.

Ordainketa modua:
 • Lehenengo ordainketa, emandako laguntzaren %70koa, ebazpena jakinarazten denetik aurrera egingo da, 15.a) artikuluan aipatutako epea igarota, laguntzari uko egin ez bazaio.
 • Gainontzeko %30ekoa, ondorengo baldintzak bete ondoren: Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak sorkuntza benetan gauzatu dela egiaztatatzea, betiere 2013. urtea amaitu baino lehen.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabidea
Eskabidea:
Eskabidea
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Eskabidea egiteko formularioa (Eskaera)
Eskabidea egiteko formularioa sinatuta paperean entregatu behar da.
Dokumentazioa:
 • Adminiztrazio dokumentazioa:
  Dagokion Dokumentazio administratiboa paperean nahiz formatu digitalean (eskaneatua) entregatzea posible da.

  Nortasun Agiri Nazionala, pasaportea edo antzeko agiriren bat
  Agiriok aurkeztea ez da beharrezkoa izango pertsona eskatzaileak eskabidea egiteko formularioan Administrazioari nortasun-datuak egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko espresuki baimena ematen badio.

  Agindu hau argitaratzen den egunean Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriren batean erroldatuta dagoela egiaztatzen duena
  Agiriok aurkeztea ez da beharrezkoa izango pertsona eskatzaileak eskabidea egiteko formularioan Administrazioari bizileku- datuak egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko espresuki baimena ematen badio.


 • Proiektuari dagokion Dokumentazioa:

  I Eranskina: Eskaeraren laburpena (eta ikusentzunezko erreferenzia)

  Eskatzailearen curriculum-a dantza alorrean
  Dokumentu librea: eskatzailearen curriculuma Dantza alorrean: ikasketak eta esperientzia.

  Dantzako formakuntzari dagokion egiaztagiriak
  Formakuntzako jarduerei dagozkien agiriek, aktibitate bakoitzaren edukiak eta ordu kopuruak islatu behar dituzte. (Egoki ez justifikatutako jarduerak ez dira balorazioan kontuan hartuko).

  Proiektuaren memoria
  Eduki hauek azaltzen dituen dokumentu librea: - Planteamendu orokorra eta alde artistikoak eta teknikoak; - Sorkuntze eta ekoizpenaren prozesuaren plangintza; - Partaideen curriculum laburra.

  II Eranskina: Aurrekontua

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskabide-tramitea:

Adminiztrazio dokumentazioa:

Agindu hau argitaratzen den egunean Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriren batean erroldatuta dagoela egiaztatzen duena
Agiriok aurkeztea ez da beharrezkoa izango pertsona eskatzaileak eskabidea egiteko formularioan Administrazioari bizileku- datuak egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko espresuki baimena ematen badio.

 

Proiektuari dagokion Dokumentazioa :

I Eranskina: Eskaeraren laburpena (eta ikusentzunezko erreferenzia)

Eskatzailearen curriculum-a dantza alorrean
Dokumentu librea: eskatzailearen curriculuma Dantza alorrean: ikasketak eta esperientzia.

Dantzako formakuntzari dagokion egiaztagiriak
Formakuntzako jarduerei dagozkien agiriek, aktibitate bakoitzaren edukiak eta ordu kopuruak islatu behar dituzte. (Egoki ez justifikatutako jarduerak ez dira balorazioan kontuan hartuko).

Proiektuaren memoria
Eduki hauek azaltzen dituen dokumentu librea: - Planteamendu orokorra eta alde artistikoak eta teknikoak; - Sorkuntze eta ekoizpenaren prozesuaren plangintza; - Partaideen curriculum laburra.

II Eranskina: AurrekontuaElektronikoa
Aplikazioak:


Dirulaguntzaren izapide berariazkoak
Berariazko izapideak dira, kasuan kasuko laguntzako prozedura motaren arabera, pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin behar dituenak, administrazioak hori egitea eskatzen dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki baduzu.
Kanal elektronikoa aukeratu baduzu, ordea, izapideak "Nire Kudeaketak" atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Argibide orokorrak
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Bere eskabidea egin ondoren, interesdunak eskubidea izango du atzera egiteko ebazpena eman bitartean. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak bera babesten duten eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Gorako Errekurtsoa
Gorako Errekurtsoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organo batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Gorako Errekurtsoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2012/05/16 - 2012/06/15
Aurkezteko epe-muga:

2012/06/15

Ebazteko epea:

Sei hilabete.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Kultura Sailburua.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Kultura Sailburua.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.
Ebazpen data:
27/11/2012
Erlazionatutako ebazpenak:
Iraunaldiaren amaierako data:
25/06/2013