Ingurumen-inpaktua ebaluatzeko prozedurari hasiera emateko eskaera

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa


Egitura atal kudeatzailea

Turismo Zuzendaritza


Xedea

Beren osotasunean edo partzialki “ingurumen-ikuspegitik sentiberak diren eremuetan” kokatu nahi diren kanpinetako edo kanpatze-turismoko bestelako modalitateen ingurumen inpaktuaren ebaluazioa izapidetzeari hasiera ematea.

Nori Zuzendua

Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen; Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren arabera “ingurumen-ikuspegitik sentiberak diren” eremuetan establezimenduak kokatu nahi dituzten titularrek aurkeztu beharko dute eskaera hori, kanpinei dagokien ostatu-jardueran jarduteari buruzko erantzukizun-aitorpena aurkeztu aurretik

(ikus http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-4532/es/contenidos/informacion/eia_proyectos/es_8419/proyectos.html)

Araudia

 

 • 13/2016 Legea, uztailaren 28koa, Turismoarena
 • 3/1998 Lege orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurumena babesteari buruzkoa (43.b artikulua)
 • Urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretua, proiektuek ingurumenaren gainean duten inpaktua ebaluatzeko Legearen testu bategina onartzen duena (16. artikulua), martxoaren 24ko 6/2010 Legeak aldatua.
 • 6/2015 DEKRETUA, urtarrilaren 27koa, hotel-establezimenduen antolaketa ezartzen duen Dekretua bigarren aldiz eta Euskal Autonomia Erkidegoko turismo-enpresen Erregistroaren antolamendua eta funtzionamendua arautzeko Dekretua hirugarrenez aldatzen dituena
 • 396/2013 Dekretua, uztailaren 30ekoa, kanpinak eta beste kanpaketa-turismoko modalitate batzuk arautzeari buruzkoa.
 • 178/1989 Dekretua, uztailaren 27koa, 41/1981 Dekretua aldatzen duena.
 • 199/2003 Dekretua, irailaren 2koa, Euskadiko turismo-arloko enpresa eta establezimenduen erregistroa sortzen duena.
 • 178/2006 Dekretua, irailaren 26koa, 199/2003 Dekretua aldatzen duena.
 • EAEko enpresa eta establezimendu turistikoak arautzen dituzten xedapenak aldatzeari buruzko Dekretua.
 • 30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoarena eta Administrazioaren Prozedura Erkidearena.

Harremanak norekin

Turismoa kudeatzeko teknikariak lurralde-ordezkaritzetan.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA
Samaniego 2
01008 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 01 70 55
E-maila: gema-etxenike@euskadi.eus

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA
Concha Jeneralaren kalea, 23
48010 Bilbao
Tel.: 944 03 14 78
E-maila: a-lekue@euskadi.eus

 

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA
Easo, 10
20006 Donostia-San Sebastian
Tel.: 943 02 25 64
E-maila: m-etxebeste@euskadi.eus

Erantsi beharreko agiriak
 • Ingurumen-organoari eskaera egitea, proiektuari ingurumen-inpaktuari buruzko ebaluazioa egin behar zaion edo ez adieraz dezan.
 • “Proiektuaren ingurumen-azterlana” (gutxienez “CD euskarrian”):

a) Proiektuaren eta proiektutik eratorritako ekintzen deskribapena.

b) Alternatiben laburpena eta erabakitako konponbidearen justifikazioa.

c) Ingurumen-inbentarioa eta funtsezko ekologia- edo ingurumen-elkarreraginen deskribapena.

d) Inpaktuak identifikatzea eta balioestea, nola proposatutako konponbidean hala horren alternatibetan.

e) Neurri zuzentzaileak ezartzea.

f) Ingurumena zaintzeko programa.

g) Laburpen-dokumentua.


Dagokion tasa

---

Eskabideak Aurkezteko Epea

Urte osoan zehar.


Eskabideak aurkezteko lekua

Baimendutako erakundeak.

Dagokion lurralde-ordezkaritza.

Aurkeztu beharreko dokumentuak

Tramiteen deskripzioa
 • Eskatzaileak dagokion Lurralde Ordezkaritzan aurkeztu behar du ingurumen-inpaktuko ebaluazio-prozedura hasteko eskaera, baita kanpinaren edota kanpatze-turismoko beste modalitate batzuen “Proiektuaren hasierako dokumentua” ere.
 • Zerbitzu teknikoak dokumentazioa aztertuko du, eskatzaileak dokumentazioa oso-osorik aurkeztu duela egiaztatzeko; hala ez bada, dokumentazio osagarria aurkezteko eskatuko zaio.
 • Lurralde Ordezkaritzak EAEko Ingurumen Organoari igorriko dio dokumentazioa (Ingurumen Sailburuordetza)
 • Ingurumen Organoak kontsulta egingo die eraginpeko beste administrazio publiko batzuei eta, hala badagokio, ingurumenaren babesarekin loturiko pertsona fisiko eta juridikoei
 • Aurreko kontsula egindakoan, sustatzaileak egin beharreko " ingurumen-inpaktuko azterlanaren" zabaltasuna eta xehetasun-maila identifikatzen duen txostena landuko du Ingurumen Organoak, eta horri buruzko informazioa emango dio (eskatzaileari), baita Turismo Administrazio honi ere.
 • Eskatzaileak ingurumen-inpaktuko azterlan bat egingo du aurreko izapidean adierazitako azalpenei jarraiki, baita kanpinaren behin betiko proiektua ere. Dagokion Lurralde Ordezkaritzari igorriko dio informazio hori.
 • Lurralde Ordezkaritzak behin betiko proiektuaren informazio publikoa emango du, eta horretarako dagokion iragarkia argitaratuko du dagokion LHAOn, eta 4. izapidean kontsultaturiko administrazio eta gizabanakoei ere informazioa emango die
 • Aurreko kontsultatik 30 egun igarotakoan, Lurralde Ordezkaritzak espediente osoa igorriko dio (7. izapidean bilduriko alegazioak barne) Ingurumen Organoari
 • Ingurumen Organoak “Ingurumen Inpaktuko Deklarazioa” ebatziko du eta eskatzaileari berari eta Lurralde Ordezkaritzari jakinaraziko die, betiere adierazita, kasuan kasu, kanpinaren edo kanpatze-turismoko beste modalitate batzuen egikaritzapenean kontuan hartu beharreko baldintzak (martxan jartzeko hasierako obrei buruzkoak) zein alojamendu-enpresa gisa dagokion funtzionamenduan kontuan hartu beharrekoak.
 • “Ingurumen Inpaktuko Deklarazioan” bilduta badago, eskatzaileak “obra-amaierako ziurtagiria" edo dokumentu baliokidea aurkeztuko die Ingurumen Organoari eta Turismoko Lurralde Ordezkaritzari

Egitura Atal Ebazlea

Lurralde-ordezkaria.


Ebazteko epea

-

Isilbidearen Ondorioak

Ez dagokio


Administrazio Bidearen Bukaera

Ez dagokio


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Ez dagokio


Formularioak

Eskaera

Eskatutako dokumentazioa aurkezteko epea luzatzeko eskaera

Aurkeztu beharreko dokumentuak

Bestelako Agiriak

---


Oharrak

---

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

15/02/2017