Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria lortzeko kanpo-ebaluazioa

[Bikain]

LABURPENA
Xedea


BIKAIN-Euskararen Kalitate Ziurtagiria arautzea, bere bitartez esparru sozio-ekonomikoan euskararen erabileraren, presentziaren eta hizkuntza-kudeaketaren normalizazio-maila egiaztatu eta aitortzeko xedez. Horrekin batera, BIKAIN-Euskararen Kalitate Ziurtagiria lortzeko egin beharreko ebaluazio-prozesua eta kanpo-ebaluazioaren zerbitzua jaso nahi duten erakundeek egin behar duten eskabidea eta bete beharrreko baldintzak arautzea.

Eskatzaileak (erakundeak zein pertsonak)
 • Pertsona juridiko pribatuak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Ebaluazioak partzialak badira eta eskabideak bereiziak, gune bakoitzetik gutxienez pertsona batek jaso beharko du prestakuntza, gune bakoitzeko langile-kopuruaren arabera dagokion proportzioan, 17. artikuluak dioenari jarraiki.
  • Beharrezko lege-nortasunez horniturik egon eta dagokion erroldan izen emanak izan behar dute.
 • Sozietate publikoak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Beharrezko lege-nortasunez horniturik egon eta dagokion erroldan izen emanak izan behar dute.
  • Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana onartua eta indarrean izan behar dute.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana onartua eta indarrean izan behar dute.
  • Lanpostu-zerrendan hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-datak ezarrita izan behar dituzte.
 • Administrazio instituzionala. Erakunde autonomoak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana onartua eta indarrean izan behar dute.
  • Lanpostu-zerrendan hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-datak ezarrita izan behar dituzte.
 • Administrazio instituzionala. Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana onartua eta indarrean izan behar dute.
  • Lanpostu-zerrendan hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-datak ezarrita izan behar dituzte.
 • Udal eta Foru Administrazioa (edo bere erakunde autonomoa) Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana onartua eta indarrean izan behar dute.
  • Lanpostu-zerrendan hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-datak ezarrita izan behar dituzte.
 • Estatuko Administrazioa Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana izan behar dute.
Betekizunak eta merezimenduak
 • Jarduera EAEn egin behar dute.
 • Gutxienez bi langile izan behar dituzte.
 • Lantoki fisikoa izan behar dute.
 • Aurretik ebaluaziorik izan bada, gutxienez 12 hilabete pasatu dira azken ebaluazioari dagokion ebazpena eman zenetik.
 • BIKAIN ziurtagiri-maila bat eskuratzeko, euskara alorrean legediak ezartzen dizkien betekizunak bermatu behar dituzte.
 • BIKAINeko berariazko prestakuntza-moduluetarako izena eman behar du langile-zerrendako pertsona batek edo gehiagok, 17. artikuluan zehaztutako.proportzioan, langile-kopuruaren arabera.
 • Langile-zerrendako pertsona bat solaskide izendatu behar dute prozesu osoan zehar organo kudeatzailearekin izan beharreko harremanetarako.
 • Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzaren ordainketak egunean izan behar ditu.
 • 250 langile baino gehiago badituzte, berdintasun-plana egin eta aplikatu beharko dute.
 • Ebaluazio-prozesu honetara ezin izango dira aurkeztu: diru-laguntzak edo laguntza publikoak eskuratzea galarazten duen debekuren baten edo administrazio-zehapen edota zehapen penalen baten menpe dauden eskatzaileak, ez eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legea dela bide debeku horrekin zigortuak ere, beti ere zehapenean finkatutako epe-barrutian.
ESKAERA ETA BESTE IZAPIDE BATZUK
Beste izapide batzuk
Izapide hauek aukerakoak dira. Zeure ekimenez egin ditzakezu edo Administrazioak horretarako aukera daukazula jakinarazten dizunean.
 • Dokumentazioa ekarpena

  Zuk beharrezko iruditzen zaizkizun agiriak eman ditzakezu, nahiz eta Administrazioak ez eskatu.

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Jakinarazpen eta komunikazioetarako datuak aldatzea

  Jakinarazpen eta komunikazioetarako datuak, hizkuntza eta tramitazio kanala alda ditzake, baldin eta espedientea zabalik badago.

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Dokumentazioa zuzentzea

  Eskaerak deialdiko arauan ezarritako betekizunak betetzen ez baditu, organo eskudunak 10 eguneko epea emango dizu akatsak zuzentzeko. Zuzentzen ez badituzu, Administrazioak eskaeran atzera egin duzula ulertuko du.

  Agiri hauek aurkez ditzakezu:

  • Administrazioak eskatu dizkizun agiriak, baldin eta zuzentzeko errekerimendua jakinarazi badizu.
  • Beharrezkotzat jotzen dituzun agiriak, nahiz eta Administrazioak ez eskatu.

  Informazio gehigarria: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikulua

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Epea luzatzea

  Aukera daukazu akatsak zuzentzeko zein dokumentazioa gehitzeko ezarri zaizun epea luza dadin eskatzeko, betiere norgehiagoka-prozedura bat ez bada.

  Informazio gehigarria: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 32. artikulua

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Atzera egitea

  Ebazpena eman baino lehen, eskabidean atzera egiteko aukera dago.

  Atzera egin arren, babesten zaituzten eskubideak mantenduko dira, eta beste prozedura baten erabiltzeko aukera izango da.

  Informazio gehigarria: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 94. artikulua

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Uko egitea

  Noiz egin diezaioket uko laguntza bati?

  Ebazpena eman ondoren, edozein momentutan.

  Zer gertatzen da nire eskubideekin?

  Uko egiten baduzu, galdu egingo dituzu prozedura honetan babesten zaituzten eskubideak

  Informazio gehigarriaAdministrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 94. artikulua

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Gehitu informazioa

  Eskaerak edo komunikazioak informazioa gehitzea beharrezkoa badu, organo eskudunak 15 eguneko epea emango dizu informazioa gehitzeko. Gehitzen ez baduzu, Administrazioak komunikazio edo eskaerarekin aurrera jarraituko du.

  Agiri hauek aurkez ditzakezu:

  • Administrazioak eskatu dizkizun agiriak, baldin eta dokumentazio gehitzeko errekerimendua jakinarazi badizu.
  • Beharrezkotzat jotzen dituzun agiriak, nahiz eta Administrazioak ez eskatu.
  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Errekerimendua

  Eskaerak edo komunikazioak informazioa gehitzea beharrezkoa bada, organo eskudunak 10 eguneko epea emango dizu dokumentazio berria aurkezteko. Ezer aurkezten ez baduzu, Administrazioak komunikazio edo eskaeraren tramitazioarekin aurrera jarraituko du.

  Agiri hauek aurkez ditzakezu:

  • Administrazioak eskatu dizkizun agiriak, baldin eta zuzentzeko errekerimendua jakinarazi badizu.
  • Beharrezkotzat jotzen dituzun agiriak, nahiz eta Administrazioak ez eskatu.
  Aurkeztu beharreko dokumentuak
EBAZPENA ETA ERREKURTSOAK
Errekurtsoak
 • Gora jotzeko errekurtsoa

  Gora jotzeko errekurtsoa administrazio-errekurtsoa da. Honen bidez, administrazio-organo bati eskatzen zaio hierarkikoki haren mende dagoen beste organo batek emandako egintza berrikusteko eta zuzentzeko.

  Zer egintzaren aurka jartzen da?

  • Administrazio-bideari bukaera ematen ez dioten egintzen aurka.
  • Zuzenean edo zeharka auziaren muina erabakitzen duten edo prozedurak aurrera egitea eragozten duten izapidezko egintzen aurka.

  Zer organori jartzen zaio?

  • Errekurritutako egintza ematen duen organoari edo haren goragokoari.

  Zer epe daukazu errekurtsoa jartzeko?

  • Hilabete, egintza espresu bat errekurritzen baduzu.
  • 3 hilabete, presuntziozko egintza bat errekurritzen baduzu.

  Zer epe dauka Administrazioak ebazteko?

  • 3 hilabete.

  Epe horretan Administrazioak ez badizu ebazpena jakinarazten:

  • Errekurtsoa baietsitzat joko da, baldin eta presuntziozko egintza errekurritu baduzu.
  • Errekurtsoa ezetsitzat joko da, baldin eta egintza espresu bat errekurritu baduzu.

   Zer errekurtso jar dezakezu gero?

  • Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bide judizialetik.
  • Berrikusteko errekurtso berezia, salbuespenez.

  Informazio gehiago: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen V. titulua, II. kapitulua, Administrazio-errekurtsoak

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Berrikusteko errekurtso berezia

  Zer egintzen aurka jartzen da?

  Erreklamazio ekonomiko-administratiboen ebazpen irmoen aurka, hauetako egoeraren bat gertatzen denean:

  1. Espedientean sartutako dokumentuen eraginez, egitezko errakuntza gertatzea ebazpena ematerakoan.
  2. Gaia ebazteko funtsezko balioa duten agiriak agertzea, eta, agiri horiek, ebazpena eman ondoren agertu arren, agerian uztea errakuntza dagoela errekurritutako ebazpenean.
  3. Ebazpenean funtsezko eragina izatea ebazpenaren aurretik edo ondoren epai irmo baten bidez faltsutzat jotako dokumentu edo lekukotzek.
  4. Prebarikazio, funtzionario-eroskeria, indarkeria, iruzurrezko azpikeria edo bestelako jokabide zigorgarri baten ondorioz ematea ebazpena, eta epai irmo batek hala aitortzea.

  Zer organotan jartzen da?

  Euskadiko Ekonomia Arduralaritzako Epaitegian.

  Zer epe daukazu errekurtsoa jartzeko?

  1. kasuan, lau urte, aurkaratutako ebazpena jakinarazten zaizun egunetik hasita.

  Gainerako kasuetan, epea hiru hilabetekoa izango da, dokumentuak ezagutzen direnetik edo epaia irmo bihurtzen denetik hasita.

  Zer epe dauka Epaitegiak ebazteko?

  Epe horretan ez bazaizu ebazpena jakinarazten, errekurtsoa ezetsitzat joko da.

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

  Aukerako berraztertzeko errekurtsoa administrazio-errekurtsoa da. Honen bidez, administrazio-organo bati eskatzen zaio berak emandako egintza berrikusteko eta zuzentzeko.

  Aukerako errekurtsoa denez, interesatuek errekurtso hau jartzeko aukera dute ala, nahiago badute, Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete zuzenean.

  Zer egintzaren aurka jartzen da?

  • Administrazio-bideari bukaera ematen ez dioten egintzen aurka.

  Zer organori jartzen zaio?

  • Errekurritutako egintza ematen duen organoari.

  Zer epe daukazu errekurtsoa jartzeko?

  • Hilabete, egintza espresu bat errekurritzen baduzu.
  • 3 hilabete, presuntziozko egintza bat errekurritzen baduzu.

   Zer epe dauka administrazioak ebazteko?

  • Hilabete: Epe horretan ez bazaizu ebazpena jakinarazten, errekurtsoa ezetsitzat joko da.

   Zer errekurtso jar dezakezu gero?

  Aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzen bada, Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke gero, bide judizialetik.

  Dena dela, aukerako errekurtsoa denez, interesatuek Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete zuzenean.

  Informazio gehiago: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen V. titulua, II. kapitulua. Administrazio-errekurtsoak.

   Aurkeztu beharreko dokumentuak
  KONTAKTUA
  Harremanetarako datuak


  Idazkaritza Teknikoarekin harremanetan jartzeko:

  Helbide elektronikoa: bikain@euskadi.eus

  Telefono bidez:

  - Entitate pribatuentzat: 945018105 eta 945018115 (Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza)

  - Herri Administrazio eta sozietate publikoentzat: 945016921 (Herri Administrazioetan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Zuzendaritza)

  Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

  Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

  Kodea
  0166104