Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Errolda Nagusia

Deskribapena


Erroldaren izaera eta ezaugarriak:

 1. Erroldak administrazio-izaera dauka, doakoa da eta, beraz, zerbitzuak ematearen truke ez da inolako administrazio-tasarik sortuko.
 2. Errolda bakarra izango da Euskal Autonomia Erkidegoko osoarentzat; nolanahi ere, zerbitzua Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde-bulegoen artean banatuko da.

Erroldaren eginkizunak:

 1. Erroldan sartu beharrekoak diren egintzak kalifikatzea, inskribatzea eta egiaztatzea.
 2. Inskribatutako egintzen publizitatea egitea.
 3. Elkarteen derrigorrezko liburuak gaitu eta legeztatzea.
 4. Herri-onurakotzat aitortutako elkarteen urteko kontuen gordailua jasotzea.
 5. Erroldan egiten diren inskripzioekin lotutako zernahi gauzari buruz aholkularitza eta argibideak ematea elkarteei.
 6. Elkarteak ordezkatzen dituzten erakundeekin elkarlanean aritzea, elkarteek dituzten proposamenak eta premiak ezagutzeko.
 7. Herri Onurako Elkarteen Babeslaritzari laguntza ematea herri-onurako aitorpenaren deklarazioari eta, hala dagokionean, aitorpen horren ezeztapenari buruzko espedienteak izapidetzen.

Erroldaren publizitatea:

Errolda publikoa izango da bertan inskribatutako elkarteen estatutuen eta idazpenen edukiari dagokionez, bai eta erregistroko orrien edukiarekin zerikusi zuzena eta berehalakoa izateagatik bertan gordailatu diren agirien edukiari dagokionez ere. Nolanahi ere, Erroldaren publizitatean ez dira sartuko gordailatutako agirietan azaltzen diren datu pertsonalak, hala nola egoera zibila, helbidea, NANa edo beste batzuk, salbu eta Erroldako arduradunak, kalifikazio-eginkizunaz baliatuz eta informazio-eskaeraren xedea kontuan hartuz, datu horiek ematea beharrezkoa dela irizten badio.

Publizitatea datu-pertsonalak babesteko araudiaren baldintzen arabera egingo da.


Elkarte eta/edo federazio baten eraketaren inskripzioa

Elkarteak eratzeko, behin-betiko nahiz behin-behineko izaerarekin, hartarako erabakia hartu behar dute hiru pertsona fisikok edo gehiagok, edo hiru pertsona juridiko publiko edo pribatuk edo gehiagok; pertsona horiek konpromisoa hartuko dute legezko, guztientzako eta interes orokor nahiz partikularreko helburuak lortzeko asmoz ezaguerak, baliabideak eta jarduerak batera jartzeko, eta elkartearen estatutuak egingo dituzte haren funtzionamendua eta jarduna arautzeko.

Elkarte horiek nortasun juridikoa eta jarduteko gaitasun osoa izango dute, eraketa-akta agiri publikoan edo pribatuan egilesten diren unetik bertatik.

Halaber, elkarte horiek Federazioa, Konfederazioa edo Elkarteen Batasunak sortu ahal izango dituzte, eta Erregistroan inskribatu ahal izango dira.


Estatutuen aldaketa

Elkarte guztiek beren jarduera zuzentzen duten estatutuak eduki beharko dituzte, beren barneko eraentza eta funtzionamendua arautzen duten xedapen-multzoa baitira. Bazkide guztiek bere egiten dituzte elkartean sartu orduko.

Estatutuak inskribatu orduko egiten dira publiko bere bazkideen eta elkartearekin harremanetan jartzen diren hirugarrenen bermerako. Horregatik, ez-ohiko batzar nagusiak, helburu horretarako bilduta, estatutuak aldatzea erabakiko balu, derrigorrez Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistroari jakinarazi beharko lioke, erabakia bertan inskribatu dezaten.

 


Zuzendaritza Batzordearen aldaketa

Batzar orokorra, lehendakaria, idazkaria eta diruzaina elkarte baten nahitaezko organoak dira.

Batzar orokorra, elkarteko bazkide guztiek osatzen duten gobernu-organo gorena da, baina zuzendaritza-batzorde bat sortu ahal izango dute, kide bakarrekoa edo anitzekoa, eta elkartearen zuzendaritza eta kudeaketa arruntaz arduratuko da.

Zuzendaritza batzordea gutxienez honako kideek osatuko dute:

1. Lehendakaria
2. Idazkaria
3. Diruzaina

Bazkide adinez nagusiek soilik parte hartu ahal izango dute elkartearen gobernu-organoetan.

Elkarteek, Federazioek eta Elkarteen Batasunek bere gobernu-organoetan gertatzen diren aldaketak jakinarazi beharko dizkiote Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrari.

 


Egoitza aldaketa (udalerriz aldatzen ez bada)

Lege honetan xedatutakoari jarraiki, eratzen diren elkarteen helbidea elkarteon estatutuetan ezartzen den tokia izango da; toki hori egoitza sozialarena izan daiteke, edo elkarteak bere jarduerak nagusiki egiten dituen tokia.

Fundazio batek helbidea aldatzen badu estatutuak ere aldatu beharko ditu, estatutuen ezinbesteko edukia baita. Bazkideen ez-ohiko batzar orokorrak, erabaki beharko du helbide aldaketa; izan ere, bere eskuduntza baita estatutuak aldatzeko erabakia. Gainera, Erregistroari jakinarazi beharko zaio, dagokion idazpena egin dezan.

Herri berean, beste toki edo kale batera aldatzea da salbuespena. Kasu horretan, ez da beharrezkoa izango estatutuak aldatzea; baina, erabakia Erregistroari jakinarazi beharko zaio, ertzeko idazpen-ohar batez elkarteari irekitako orrian jaso dezan.


Desegitea

 

Elkarte bat sortu ezezik,  desegin ere egin liteke. 

 

Elkartea desegiteko arrazoiak hauek dira: 

 1. Elkartekideen borondate hutsa, Batzar Nagusiak hartutako erabakiaren bidez adierazia.
 2. Estatutuetan ezartzen den epea edo baldintza betetzea
 3. Beste elkarte batek xurgatzea edo beste elkarte batzuekin bat egitea.
 4. Legez ezartzen den gutxieneko elkartekide kopurua ez izatea. Nolanahi ere, gutxieneko kopuru hori osatzeko epe bat aurreikus daiteke estatutuetan; epea urtebetekoa izango da gehienez, azken baja gertatzen denetik kontatzen hasita.
 5. Elkartea desegitea erabakitzen duen ebazpen judizial irmoa.
 6. Ezin izatea elkartearen xedeak bete.
 7. Estatutuetan jasota dagoen desegiteko beste edozein arrazoi.

 

 Desegiteak likidazio-prozesua abiaraziko du, baina elkarteak nortasun juridikoa gordeko du likidazioa amaitu bitartean.


Liburuen legeztatzea

Elkarteak bere eguneroko jarduera islatzen duten LIBURUAK eramatera behartuta daude:

Alde batetik, elkartea osatzen duten kideen zerrenda eguneratua jasotzen duen BAZKIDEEN LIBURUA eraman behar dute; bestetik, egiten dituzten jardueren emaitzen eta bere ondarearen islada zehatza jasotzen duen KONTU-LIBURUA, eta azkenik, bere gobernu eta ordezkaritza organuen bileretan erabakitakoa jasotzen duen AKTA-LIBURUA.

 

Liburuak gaitzeari buruzko argitze-oharra

Uztailaren 29ko 145/2008 Dekretuak -Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Errolda Nagusiaren Erregelamendua onartzen duenak- 13.1 artikuluan ezartzen duenez, “Elkarteek gutxienez elkarteko kideen erregistro-liburua, akta-liburua eta dirukontuen liburua izango dituzte. Era berean, adierazten du ezen beste liburu osagarri batzuk ere hartuko dituzte euren ardurapean, beharrezko jotzen badute”.

Hau da, adierazitakoaren arabera, elkarteek –oro har– obligazioa dute adierazitako hiru liburu horiek -bat gaiko- izateko, gutxienez. Dena den, horrek ez du eragotzi behar elkarteek, egokitzat jotzen badute erakundea hobeto kudeatzeko, beste liburu batzuk izateko beren borondatez, eta arrazoia edozein delarik ere.

Era berean, aipatutako 13. artikulu horren bigarren paragrafoak erroldari ezartzen dio aurreko atalean nahitaezkotzat jotzen dituen liburuak legeztatzeko lana.

Hona, bada, zer liburu izan behar dituen nahitaez elkarte batek:

 1. Akta-liburua, zeinetan elkartearen gobernu- eta ordezkaritza-organoen bilerak (batzar nagusiarenak eta zuzendaritza-batzordearenak) transkribatuko baitira. Liburu horrek zerrendatuta dauzka orriak; bertan elkartearen gobernu-organoen saioak jasoko dira, eta batez ere haiek hartzen dituzten erabakiak aipatuko.
 2. Elkarteko kideen liburua. zeinetan elkarteko kide guztiak jasoko baitira. Behar bezala eguneratuta, baliagarria izango da edozein momentutan jakiteko zenbat kide dituen elkarteak, zer helbide duten (deialdiak bidaltzeko), eta jakiteko ea ordainduta dituzten kuotak.
 3. Diru-kontuen liburua: “kutxa-liburua" baino ez da. Erakundera sartu eta erakundetik ateratzen den dirua jasotzen du. Hau da, elkarteak jasotzen dituen kobrantzak eta igortzen dituen ordainketak jasotzen ditu, ordena kronologikoan. Kobrantza eta ordainketa guztiak agiri banari lotuko zaizkio, esterako, tiket, faktura edo ordainagiri bati; beraz, erakundearen egoera ekonomikoaren ikuskera fidagarria azalduko du.

Herri-onurakotzat aitortutako elkarteen kasuan, kontuan izan behar da aitorpen horrek kontabilitateko zer obligazio duen (urteko kontuak aurkeztu beharra: balantzea, emaitzakontua eta txosten ekonomikoa). Beraz, hurrengo kontabilitate-liburuak izan beharko ditu, Erroldan aurkeztu, gaitu edota legeztatzeko:

 1. Urteko inbentario eta kontuen liburua: hasierako inbentarioa, ekitaldi ekonomikoaren tarteko balantzea, azken inbentarioa eta urteko kontuak jasoko ditu.
 2. Kontabilitateko egunkaria: enpresak ekitaldian zehar dituen finantza- eta ondare-jarduerak jasoko ditu modu kronologikoan.

Adierazitakoak ez beste libururik legeztatu behar badute elkarteek, edozein notariorenean edo Merkataritza Erregistroan egin beharko dituzte izapideak ; izan ere, Merkataritza Erregistroan, enpresa-jarduerak betetzen dituzten pertsona edo entitateen liburuak legeztatzen dituzte, eta, gainera, beste entitate batzuen liburuak legeztatzen dituzte, nahiz eta entitateok ez izan jarduera ekonomikorik.

 


Herri Onuraren Aitorpena

Eusko Jaurlaritzak herri-onurako izaera aitortu ahal izango die Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatuta dauden elkarteei, baldin eta indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak betetzen badituzte eta, beren jardueren bitartez, interes orokorra edo guztien ongia lortzen laguntzen badute, eta, horretarako, eskuzabaltasun-,altruismo-, elkartasun- eta aniztasun-balioak nabarmen gauzatzen badituzte.

Herri-onura diskrezionaltasunez aitortuko da, elkarteak aurrera eramandako xedeek eta jarduerek jasotzen duten balorazioaren arabera.

Eusko Jaurlaritzak aitortuko du herri-onura, Gobernu Kontseiluak onetsitako dekretu baten bidez. Dekretu-proposamena gaiaren arabera dagokien sailek eta, betiere, justiziaren arloan eskuduna den sailak egingo dute; eta azken sail horrek izapidetuko ditu prozedura, eta horretan sor daitezkeen auzi guztiak.

Herri-onuraren aitorpena ezeztatu ahal izango da, Dekretu bidez beti ere.

Bai aitorpena, bai aitorpenaren ezeztapena Aldizkari Orokorrean publikatuko dira.

Herri-onurakotzat aitortu diren elkarteek une bakoitzean indarrean dagoen araudiak ezartzen dituen eskubide, onura eta salbuespenez ekonomikoak, administratiboak, zergen arlokoak eta sozialak gozatzeko eskubidea izango dute.

Ordainetan, aurreko ekitaldiari dagozkion urteko kontuak aurkeztu behar dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean, ekitaldi hori amaitu eta hurrengo sei hilabetetan; horrekin batera, ekitaldi horretan elkarteek burutu dituzten jarduerak deskribatzen dituen txosten bat ere aurkeztu behar dute.

Orobat, Herri Onurako Elkarteen Babesletzak haien jarduerei eta funtzionamenduari buruz eskatzen dizkien informazio eta agiri guztiak eman behar dizkiote Babesletzari.

Eusko Jaurlaritzak herri-onurako izaera aitortu ahal izango die Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatuta dauden elkarteei, baldin eta indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak betetzen badituzte eta, beren jardueren bitartez, interes orokorra edo guztien ongia lortzen laguntzen badute, eta, horretarako, eskuzabaltasun-,altruismo-, elkartasun- eta aniztasun-balioak nabarmen gauzatzen badituzte.

Herri-onura diskrezionaltasunez aitortuko da, elkarteak aurrera eramandako xedeek eta jarduerek jasotzen duten balorazioaren arabera.

Eusko Jaurlaritzak aitortuko du herri-onura, Gobernu Kontseiluak onetsitako dekretu baten bidez. Dekretu-proposamena gaiaren arabera dagokien sailek eta, betiere, justiziaren arloan eskuduna den sailak egingo dute; eta azken sail horrek izapidetuko ditu prozedura, eta horretan sor daitezkeen auzi guztiak.

Herri-onuraren aitorpena ezeztatu ahal izango da, Dekretu bidez beti ere.

Bai aitorpena, bai aitorpenaren ezeztapena Aldizkari Orokorrean publikatuko dira.


Herri onurako elkarteak, urteko kontuak aurkeztea

Herri-onurakotzat aitortu diren elkarteek une bakoitzean indarrean dagoen araudiak ezartzen dituen eskubide, onura eta salbuespenez ?ekonomikoak, administratiboak, zergen arlokoak eta sozialak ? gozatzeko eskubidea izango dute.

Ordainetan, aurreko ekitaldiari dagozkion urteko kontuak aurkeztu behar dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean, ekitaldi hori amaitu eta hurrengo sei hilabetetan; horrekin batera, ekitaldi horretan elkarteek burutu dituzten jarduerak deskribatzen dituen txosten bat ere aurkeztu behar dute.

Orobat, Herri Onurako Elkarteen Babesletzak haien jarduerei eta funtzionamenduari buruz eskatzen dizkien informazio eta agiri guztiak eman behar dizkiote Babesletzari.


Ziurtagiriak

Euskadi.eus orrialdearen bitartez hauek agiriak ahal dira lortu: erregistro bakoitzean inskribatuta dauden fundazio zein elkarteen eraketa ziurtagiriak. Horiek lortzeko erakundearen izena edo izendapena erabiliko da.  

Erregistro publikoak izanik, aipatutako agiriak edozein hiritarrek eskatu ahalko ditu identifikatzeko bitarteko elektronikorik erabili barik.

 Prozedura honengatik eska daitezkeen ziurtagiriak:

 • Izen-Ematea Egiaztapena
 • Izen-Ematea Egiaztapena eta patronatua
 • Egiaztapena datuak
 • Egiaztapen patronatua
 • Egiaztapen patronatua eta ahaldunak

Beste tramite batzuk

 

 • Elkarteak federazioetan anexionatzea/desanexionatzea
 • Ordezkaritzak irekitzea/ixtea
 • Baja, autonomia-erkidegotik kanpo joateagatik
 • Bat-egitea
 • Ebazpen judiziala
 • Eraldaketa
 • Beste erregistro bateko elkartearen ordezkaritza
 • Beste erregistro batetik datorren elkartea/federazioa erregistratzea

Nori dago zuzenduta


Errolda zerbitzu publikoa da, nola herritarrentzat, hala bertara jo nahi duten erakunde publiko eta pribatuentzat.

Jarduerak nagusiki Euskal Autonomia Erkidegoan egiten dituzten elkarteei aplikatuko zaie; elkarteok lurralde-eremu horretatik kanpo ere jardun ahal izango dira, baina jardun hori noizbehinkakoa edo osagarria bada.

Elkarteak oinarri pertsonalista duten eta irabazi-asmorik ez duten erakunde pribatuak dira, xede partikularrak edo orokorrak lortzeko antolatu direnak eta inongo berariazko elkarte-araubideren menpe ez daudenak.

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza > Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza > Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Arreta Zerbitzua: Zuzenean

Aurkezteko beste leku batzuk

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz.

Kodea(k)

 • Elkarte eta/edo federazio baten eraketaren inskripzioa: 0006208
 • Estatutuen aldaketa: 0006209
 • Zuzendaritza Batzordearen aldaketa: 0006212
 • Egoitza aldaketa (udalerriz aldatzen ez bada): 0006211
 • Desegitea: 0006203
 • Liburuen legeztatzea: 0006206
 • Herri Onuraren Aitorpena: 0006216
 • Herri onurako elkarteak, urteko kontuak aurkeztea: 0006204
 • Ziurtagiriak: 0006207
 • Beste tramite batzuk: 0006213

Elkarteek Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean inskripzioa


Elkarteak Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatu behar dira, publizitate-ondoreetarako bakarrik.

Erregistroan inskripzioa egiteak publiko egiten ditu elkarteen eraketa, estatutuak eta ordezkaritza- eta gobernu-organoak, eta hori bermea da bai elkarteokin harremanak dituzten hirugarrenentzat, bai elkarteetako kideentzat eurentzat.

Pertsona sustatzaileek inskripziorako beharrezko diren jarduketa guztiak egin behar dituzte.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Elkarte baten sorrera inskribatzeko aurkeztu behar diren agiriak
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Pertsona juridikoek aurkeztu behar dituzten dokumentuak.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Gurasoen elkarteak aurkeztu behar dituzten dokumentuak.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Eratutako federazio, konfederazio eta elkarte-batasunen estatutu-eredua.

Elkarteek Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean Estatutuen aldaketaren inskripzioa


Estatutuen aldaketa helburu horretarako berariaz antolatuko den batzar nagusi berezian erabakiko da.

Aldaketa horrek Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatzen den unetik aurrera bakarrik izango ditu ondorioak fede oneko hirugarrenei dagokienez.
Elkartekideentzat, onesten diren unetik bertatik izango dituzte ondorioak gainerako aldaketek, estatutuetan agertzen diren prozeduren arabera. Hala eta guztiz ere, erregistroari jakinarazi egin beharko zaizkio aldaketa horiek, publizitate-ondoreetarako bakarrik.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Elkarteen estatutuak aldatzeko eredua.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Ikasleen guraso-elkarteen estatutuak aldatzeko eredua.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Federazio, konfederazio eta elkarte batasunen estatutuak aldatzeko eredua.

Elkarteek Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean Zuzendaritza Batzordearen aldaketaren inskripzioa


Gobernu-organoko kideetan izandako aldaketak inskribatzeko eskabidea; bertan, karguen aldaketa inskribatu nahi duen elkartearen izen zehatza eta gainerako erregistro-datuak jasoko dira.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Elkarte batek aurkeztu behar dituen agiriak zuzendaritza Batzordearen aldaketa inskribatzeko
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Erantzukizupeko Aitorpena

Elkarteek Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean helbidea aldaketaren inskripzioa


Helbidea aldaketak inskribatzeko eskabidea; bertan, helbidearen aldaketa inskribatu nahi duen elkartearen egoitza soziala eta gainerako erregistro-datuak jasoko dira.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Egoitza soziala aldatzeko ereduak

Elkarte baten desegitea izapidetu


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Elkarte baten desegitea

Elkarteen derrigorrezko liburuak legeztatzepena


10 MB baino gehiagoko fitxategiak ez erabiltzea eta 5 MB gainditzen ez dutenak erabiltzea gomendatzen dugu. Hori baino tamaina handiagoko fitxategiak erabiltzeak legeztatze-prozesua moteldu dezake.

 

 

 • Gomendatzen dugu legeztatu beharreko dokumentuak ahalik eta tamaina txikikoak izatea. Oro har, 10 MB baino gehiagoko fitxategiak ez erabiltzea eta 5 MB gainditzen ez dutenak erabiltzea gomendatzen dugu. Hori baino tamaina handiagoko fitxategiak erabiltzeak legeztatze-prozesua moteldu dezake.

   

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Elkarte batek eraman behar dituen liburuaK
 • Akta-liburua

  zeinetan elkartearen gobernu- eta ordezkaritza-organoen bilerak (batzar nagusiarenak eta zuzendaritza-batzordearenak) transkribatuko baitira. Liburu horrek zerrendatuta dauzka orriak; bertan elkartearen gobernu-organoen saioak jasoko dira, eta batez ere haiek hartzen dituzten erabakiak aipatuko.


  Elkarteko kideen liburua

  zeinetan elkarteko kide guztiak jasoko baitira. Behar bezala eguneratuta, baliagarria izango da edozein momentutan jakiteko zenbat kide dituen elkarteak, zer helbide duten (deialdiak bidaltzeko), eta jakiteko ea ordainduta dituzten kuotak.


  Diru-kontuen liburua

   “kutxa-liburua" baino ez da. Erakundera sartu eta erakundetik ateratzen den dirua jasotzen du. Hau da, elkarteak jasotzen dituen kobrantzak eta igortzen dituen ordainketak jasotzen ditu, ordena kronologikoan. Kobrantza eta ordainketa guztiak agiri banari lotuko zaizkio, esterako, tiket, faktura edo ordainagiri bati; beraz, erakundearen egoera ekonomikoaren ikuskera fidagarria azalduko du.

   

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Herri onurako elkarteak
 • Urteko inbentario eta kontuen liburua

  hasierako inbentarioa, ekitaldi ekonomikoaren tarteko balantzea, azken inbentarioa eta urteko kontuak jasoko ditu.


  Kontabilitateko egunkaria

  enpresak ekitaldian zehar dituen finantza- eta ondare-jarduerak jasoko ditu modu kronologikoan.

   

Onura publikokotzat jotzeko prozedura hastea


Onura Publikoko Elkarteei eta beren Babesletzari buruzko Erregelamendua onartzen duen uztailaren 29ko 146/2008 Dekretuak xedatutakoarekin bat etorriz, elkarte bat onura publikokotzat jotzeko, lehenik eta behin Babesletzari eskabidea bidali behar zaio. Eskabidea behar bezala sinatu beharko du elkarteko lehendakariak, eta hor elkartearen izena eta gainerako erregistro-datuak adierazi beharko dira.

Eskabidearekin batera beharrezkoa den dokumentazioa aurkeztuko da.

Baldin eta eskabidea behar bezala beteta ez badago edo artikulu honetan eskatutako agiriak falta baditu, Babesletzako arduradunak elkarte eskatzaileari hamar eguneko epea emango dio akatsak zuzentzeko edo agindutako agiriak aurkezteko, eta zera ohartaraziko zaio: eskatutakoa egiten ez badu, eskabidea bertan behera utzi duela ulertuko dela. Horrek ez du esan nahi, ordea, administrazioak modu adierazian ebazteko obligaziorik ez duenik.

Izapide hau egiteko, honako hauek egin behar dituzu:

 • identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan
 • Zerbitzu elektronikora sartu. Bertan 4 pausu jarraitu beharko dira:
  1. eskabidea bete
  2. dokumentuak eta prestatutako inprimakia erantsi
  3. eskabidea sinatu
  4. bidali eskabidea eta erantsitako dokumentuak
 • Hartu izanaren agiria erakutsiko da pantailan bidalketa egin ondoren.

 Abisua: Espedientearen segimendua Nire Kudeaketaken egin dezakezu.

 

 

 • Hartutako erabakiari buruz idazkariak emandako akta edo ziurtagiria.

 • Azken hiru urtean egin dituenen memoria.

   

 • Azken hiru ekitaldi ekonomikoetako urteko kontuak.

   

 • Foru-ogasunaren eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren ziurtagiriak.

 •  Hala badagokio, izen handiko erakunde publikoen edo pribatuen atxikipenak edo aldeko txostenak, eskaria babesten dutenak.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Hartutako erabakiari buruz idazkariak emandako akta edo ziurtagiria.
 • Onura publikoa aitortzeko adierazpena eska dezakeen elkartearen organoak hartutako erabakiari buruz idazkariak emandako akta edo ziurtagiria, lehendakariaren oniritzia jaso duena, bertaratutakoen ehunekoa eta bozketaren emaitza adierazita. Erabaki horretan justifikatuta egon beharko dira onura publikoa aitortzeko dauden arrazoiak, bilatzen diren helburuak eta aurrera eraman diren jarduerak kontuan harturik.

   

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Azken hiru urtean egin dituenen memoria.
 • Aipatutako elkarteak gutxienez azken hiru urtean egin dituenen memoria, estatutuetan agertzen diren helburuak benetan bete ohi dituela egiaztatzeko.

  Jardueren Memorian honako hauek zehaztuko dira:

  a) Elkarteak dituen bazkide fisiko nahiz juridikoen kopurua.

  b) Memoriak barne hartutako garaian aurrera eramandako jarduerak eta emandako zerbitzuak, baldin eta elkarteko bazkideei barik hirugarrenei on egiteko izan badira nagusiki.

  c) Aurrera eramandako jarduerak bete nahi diren interes orokorreko helburuei egokituta daudela adierazten duen ziurtagiria.

  d) Elkarteak ematen dituen jardueren edo zerbitzuen onuradunen edo erabiltzaileen kopurua, eta halakotzat joak izateko bete behar dituzten baldintzak.

  e) Elkarteak dituen giza baliabideak, bereziki adierazita elkarteak lan- edo zerbitzu-harremanen bidez kontratatutakoak, bazkideak diren edo ez aipatuz.

  f ) Elkarteak dituen bitarteko materialak edo baliabideak, bereziki adierazita jasotako edo hitzemandako laguntza edo diru-laguntza publikoak, eta nola aplikatuko diren, bai eta estatutuetan jasotako helburuak beteko direla bermatzeko dituen antolamendu-moduak ere.

  g) Gobernu-organoko kideek jasotzen dituzten ordainsariak, hain zuzen ere, organo horretako kide izateagatik dagozkien funtzioez besteko zerbitzuak egiteagatik ematen zaizkienak.


   

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Azken hiru ekitaldi ekonomikoetako urteko kontuak.
 • Bukatutako azken hiru ekitaldi ekonomikoetako urteko kontuak; honako hauek jasoko dira bertan: balantzea, emaitzen kontua eta memoria ekonomikoa.

     

   

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Foru-ogasunaren eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren ziurtagiriak.
 • Dagokion foru-ogasunaren eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren ziurtagiriak, egiaztatzeko erakundeak beteta dituela dagozkion zerga-betebeharrak, bai eta Gizarte Segurantzarekikoak ere.

   

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Hala badagokio, izen handiko erakunde publikoen edo pribatuen atxikipenak edo aldeko txostenak, eskaria babesten dutenak.

Herri onurako elkarteak, urteko kontuak aurkezpena.


Elkarteen derrigorrezko liburuak legeztatzepena


Beste tramite batzuk


Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatu behar diren tramiteak.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Federazio, konfederazio, elkarte batasunekin bat egitea/baja ematea
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Xurgapen bidezko bat-egitea