Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila

Eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria

1. Aurkezpena

Europar Batasuneko eraikinen eraginkortasun energetikoa sustatze aldera, erkidegoko araudiak xedatu du eraikinek energia-ziurtagiri bat izan beharko dutela, eta estatu kide bakoitzak kontrol-sistema aske bat ezarri beharko duela ziurtagirien kalitatea bermatzeko.

Zuzentarau europarrei jarraikiz, 2013ko ekainaren 1etik aurrera, higiezinen jabeek eraginkortasun energetikoko ziurtagiri bat eduki beharko dute horiek saldu edo alokatzeko. Eredu gisa, herri-administrazioek ere ziurtagiri bera eduki beharko dute haien eraikinetan.

Higiezinaren (eraikin osoaren edo zati baten) eraginkortasun energetikoa ebaluatuko du ziurtagiriak, eta kalifikazio bat emango dio A eta G arteko letra baten bidez. Agiriak hamar urtez balioko du.

Higiezinaren ezaugarri energetikoei buruzko informazio objektiboaz gainera, haren eraginkortasun energetikoa hobetzeko gomendioak ere jaso beharko ditu ziurtagiriak.

Gehiago aurreztea eta eraginkortasuna sustatzea da xedea, bai eta eraikinak balioetsi eta alderatu ahal izatea ere, eraginkortasun handiena dutenak eta energia aurrezteko inbertsio gehien egin dituztenak sustatu ahal izateko. Eraikinak energiaren ikuspegitik birgaitzeko egiten diren inbertsioek eragin zuzena dute energia-gastuan, eta, beraz, fakturetan energia eta dirua aurreztea dakarte.

Era berean, eta herri-administrazioak eredugarri izan daitezen, honako betebehar hau ezartzen du Errege Dekretuak: agintari publiko batek 500 m2 baino gehiagoko azalera duen eraikin batean edo eraikinaren zati batean lan egiten badu, eta herritarrak bertara joan ohi badira, horrek ere eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria eduki beharko du eta dagokion etiketak agerian egon beharko du.

Eraginkortasun energetikoko ziurtagiriak horretarako sortutako erregistroan inskribatu beharko dira derrigorrean, administrazioak horiek argitara eman eta kontrolatu ahal ditzan.

Energiaren Euskal Erakundeak kudeatuko du autonomia-erkidegoko eraginkortasun energetikoko ziurtagirien erregistroa, energiaren alorrean eskumena duen zuzendaritzaren mendekoa. Erregistroa telematikoa izango da, eta lehendik eginda zeuden edo egin berri diren eraikinen ziurtagiriak kontsultatu ahal izango dira bertan.

Ziurtagiria inskribatzean dagokion energia-etiketa eskuratuko da.

2. Erregistroan izena ematea.

Eraikuntza berriko eraikinetarako eta lehendik eginak dauden eraikuntza, lokal eta etxebizitzetarako zabalik.

OHARRA (2018-05-16): Gogoratu herri bati dagokion zona klimatikoa eta bere lurralde hiriburuari dagokiona ez direla zertan berdinak izan behar, itsas mailarekiko duten altitudeak desberdindu ditzake eta.  Zona klimatikoak Eraikuntzaren Kode Teknikoan zehaztuta daude, Energia Aurrezpena HE Dokumentu Basikoaren, Energia-eskariaren Mugaketa HE 1 Atalaren, B Eranskinaren, B.1 taulan hain zuzen ere.

OHAR GARRANTZITSUA (2018-01-23): Autonomia-erkidego honetako araudiaren arabera eta Erregistroan ziurtagiria inskribatzeko eskaera nork sinatzen duen kontuan hartu gabe, jabearen/sustatzailearen datuak, momentu horretan ziurtatutako eraikinaren titulartasuna duen pertsona fisikoarenak edo juridikoarenak izan beharko dira beti.

Aurreko paragrafoan aipatutakoa betetzen ez duten inskripzio-eskaerek errealitatearekin bat ez datozen datuak ekartzen dituzte erregistro publiko batera, beraz, haiek baztertzeaz aparte edo/eta dagozkien zehapen-espedienteak irekitzeaz aparte, beste mota bateko erantzukizunak eskatzeko aukera eman dezakete.

OHAR GARRANTZITSUA (2017-11-27): Ondoko tresnak dagoeneko erabilgarri daude:

  • Sustapen Ministerioak garatutako VISOR XML tresnarekin komunikatzeko tresna, formatu elektronikoan dauden energia-ebaluazio txostenen aprobetxamendurako, egiaztapenerako, bistaratzeko eta ediziorako.

  • Eraginkortasun energetikoaren ziurtagirien erregistro-eskaerara XML artxiboetako datuen aurrekarga egiteko tresna. 

OHAR GARRANTZITSUA (2017-11-07): Gogoratzen da, Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa lortzeak adierazten duela Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria erregistroan inskribatzeko hasitako prozedura ondo bukatu dela. Aipatutako etiketa, eskaeraren aurkezleari bidaltzen zaio, Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria, eta harekin batera aurkeztutako dokumentuak, aztertu ondoren. Dokumentuak telematikoki aurkeztu ondoren, jasotako “Aurkeztutako Dokumentuen Agiria”k ez du adierazi nahi Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria Erregistroan behin betiko inskribatuta geratu denik, eta hortaz baliozkoa denik.

Ziurtagirian, edo harekin batera aurkeztutako dokumentuetan, akatsak egonez gero, eskaeraren aurkezleari errekerimendua egingo zaio, hori jaso eta hamar eguneko gehieneko epean, akatsak zuzendu ditzan.

Aurretik aipatutako epea igaro ondoren, egindako errekerimendua erantzun ez bada, bere eskaeran atzera egin duela ulertuko dugu, dagokion Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzaren ebazpenaren bidez, Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Arruntarenak, bere 68. artikuluan aipatzen duenarekin bat eginez. 

OHAR GARRANTZITSUA (2016-10-21): Industria, Energia eta Turismo Ministerioak, Sustapen Ministerioarekin batera, 2016ko abuztuan argitaratutako ohartarazpenaren bitartez eraiki berri diren eraikinentzako ondokoa ezartzen du: horien kasuan, proiektuaren eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria egiteko antzinako prozedura erabili bada eta ziurtagiri hori 2016ko urtarrilaren 14a baino lehenago erregistratu bada, eraikin bukatuaren eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria egiteko proiektuarena egiteko erabili zen prozedura berdina erabili daiteke, dagokion erremintaren azken bertsioa erabiliz eta autonomia erkidegoaren eraginkortasun energetikoaren ziurtagirien erregistroaren ardura duen organo eskudunak emandako instrukzioen arabera.

Horren inguruan, aipatu behar da Euskal Autonomia Erkidegoan aurreko aukera hori hartu daitekeela, betiere, martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren bitartez onartutako Eraikingintzaren Kode Teknikoaren DB-HE «Ahorro de Energía» oinarrizko dokumentua eguneratzen duen irailaren 10eko FOM/1635/2013 Aginduaren lehenengo Xedapen iragankorrak ezarritakoa betetzen bada. Horretarako, ondokoa egiaztatu behar da:

  1. Udalak igorritako obra-lizentzia eskatuta dagoela 2013ko irailaren 13a baino lehen.

  2. Obrak aurreko lizentzian aipatutako gehieneko epearen barruan hasi zirela bere araudi arautzailearen arabera, eta, eperik ezean, bederatzi hilabeteko epean hasi zirela lizentzia eman zeneko datatik aurrera zenbatuz.

2016KO URTARRILAREN 14TIK AURRERA INDARREAN DAGOEN PROZEDURAREN OHARTARAZPENA, ERAIKINEN ERAGINKORTASUN ENERGETIKOAREN ZIURTAPENARI BURUZKOA (MINETUR eta MFOM, 2016ko abuztua).

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Documents/2016-08-04_NOTA%20INFORMATIVA.pdf 

OHAR GARRANTZITSUA (2016-05-15): 2016ko martxoaren 15etik bertsio berrietako programekin egindako ziurtagiriak bakarrik erregistratu daitezke (ziurtagiriaren data 2016ko urtarrilaren 14a edo hortik aurrerakoa izan behar da).

ERAIKINEN ERAGINKORTASUN ENERGETIKOAREN ZIURTAPEN-PROZEDURA ALDATZEN DUEN OHARTARAZPENA (MINETUR, 2015ko abenduaren 14a)

 

3. Energia-eraginkortasun ziurtagirien erregistroaren kontsulta publikoa..

 

Sartu Kontsulta egitera

Erabiltzailearen Eskuliburua (PDF, 186 KB)

4. Egiaztapenak egiten dituzten teknikarien erregistroa

Euskal Autonomia Erkidegoan inskribatutako teknikari ziurtatzaileen erregistroa.

Erregistroan altan eman ahal izango da bai ziurtagiri baten erregistro-eskaera egiterakoan, bai kontsulta honetatik ere.

Sartu erregistroan

Erabiltzailearen eskuliburua. Eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriak ematen dituzten teknikarien erregistroari buruzko kontsulta publikoa (PDF, 3 MB)

5. Kanpoko kontroloerako baimena duten agenteen zerrenda

Hemen ikus dezakezu kanpoko kontrolerako baimena duten agenteen zerrenda (PDF, 34 KB).

8. Ziurtapenari buruzko ohiko galderak

Ziurtapenari buruzko oinarrizko informazioa: prozedura, erantzukizunak, energia-etiketa, ziurtatzeko tresnak, etab.

Azken aldaketako data: