2017-2018 ikasturtean doktoreak ez diren ikertzaileak prestatzeko Doktoratu Aurreko Programako laguntza-berritzeak. BERRIZTAPENAK.

[PREDOC BERRIZTAPENAK]

Hezkuntza

LABURPENA
Xedea

Agindu honen xedea da Doktoratu Aurreko Programako laguntzen oinarri arautzaileak ezartzea eta 2017-2018 ikasturterako laguntzen deialdia egitea (doktorego-tesia egitera bideratutako ikerketa finantzatzeko direnak).

Programaren helburua da ikertzaileen prestakuntza sustatzea, doktorego-programa baten bidez, doktore-titulua lor dezaten eta kalitatezko zientzia-ikerketari lotutako gaitasunak eta trebetasunak eskura ditzaten.

Eskatzaileak (erakundeak zein pertsonak)
 • Pertsona fisikoak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Informazio-memoria | Doktorego-programan jarraitzen dela eta ikerketa-proiektuko lanerako planean aurreikusitako jardueren aprobetxamendua egiaztatzea modalitatearen arabera dagokion egiaztagiriaren bitartez.
  • Konpromisoa | Doktorego-programan jarraitzen dela eta ikerketa-proiektuko lanerako planean aurreikusitako jardueren aprobetxamendua egiaztatzea modalitatearen arabera dagokion egiaztagiriaren bitartez.
  • Memoriak | Doktorego-programan jarraitzen dela eta ikerketa-proiektuko lanerako planean aurreikusitako jardueren aprobetxamendua egiaztatzea modalitatearen arabera dagokion egiaztagiriaren bitartez.
  • Tesi-proiektua egingo duten pertsona fisikoak.
  • 2016-2017 ikasturtean emandako doktoratu aurreko laguntza baliatzen aritzea, Hezkuntza eta Ikerketako sailburuordearen ebazpenaren arabera, Agindu honek ondorioak dituen egunean.
Betekizunak eta merezimenduak
 • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei Informazio xehatua

  Ez dago agiririk aurkeztu beharrik baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko

 • Hautapen-prozesutik kanpo geldituko dira eskatutako eskakizunak betetzen ez dituzten edo betetzen dituztela garaiz eta forma egokian frogatzen ez duten pertsonak.
 • Eskaera aurkezteko datan egiaztatu beharko dute eskakizunak betetzen dituztela, adierazitako salbuespenetan izan ezik.
Aurrekontuko zuzkidura
6.941.040
Prestazio ekonomikoa
Ordainketa-modua:

Laguntzaren ordainketa zatikatua izango da, eta ezarpen-zentroei eta zentro kontratugileei ordainduko zaie: laguntza emateko ebazpena eman ondoren % 10a ordainduko da, behin beka onartu ondoren. Eta gainerakoa % 30eko hiru ordainketatan ordainduko da; ordainketa bakoitza 2018ko otsailean, maiatzean eta irailean egingo da.

Deitzen duen erakundea
 • Hezkuntza > Hezkuntza Sailburua
Ebazten duen erakundea
 • Hezkuntza > Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuordetza
ESKAERA ETA BESTE IZAPIDE BATZUK
Beste izapide batzuk
Izapide hauek aukerakoak dira. Zeure ekimenez egin ditzakezu edo Administrazioak horretarako aukera daukazula jakinarazten dizunean.
 • Eskaera zuzendu

  Eskaerak ez baditu betetzen deialdiaren arauan ezarritako baldintzak, organo eskudunak 10 eguneko epea emango dizu akatsak zuzentzeko. Ez badituzu zuzentzen, eskaeran atzera egin duzula pentsatuko da.

  Agiri hauek aurkez ditzakezu:

  • Administrazioak eskatzen dizkizun agiriak, zuzentzeko eskaera jakinarazten baldin bazaizu.
  • Beharrezkotzat jotzen dituzun agiriak, nahiz eta administrazioak ez eskatu.
  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Epea luzatzea

  Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, interesdunak, aukera izango du zuzentze eskakizunean epea gehitzea eskatu.

   

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Atzera egitea

  Ebazpena eman baino lehen, eskabidean atzera egiteko aukera dago.

  Atzera egin arren, babesten zaituzten eskubideak mantenduko dira, eta beste prozedura baten erabiltzeko aukera izango da.

   

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Jakinarazpenetarako datuak aldatzea

  Espedientea ireki badago, jakinarazpenetarako datuak, hizkuntza eta tramitazio kanala aldatu ditzakezu.

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Uko egin

  Ebazpena eman ondoren, uko egiteko aukera dago.

  Uko eginez gero, babesten zaituzten eskubideak galtzen dira.

   

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
EBAZPENA ETA ERREKURTSOAK
Ebazteko epea
Ebazpena sei hilabeteko epean eman eta jakinarazi beharko da gehienez ere, deialdi-agindu hau argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.
Diru-laguntza emateko modua
Lehiaketarik gabe
Isilbidearen ondorioak
Baietsiak
Errekurtsoak
 • Gora jotzeko errekurtsoa

  Gora jotzeko errekurtsoa administrazio-errekurtsoa da eta, administrazio-organo bati hierarkikoki haren mende dagoen beste organo batek emandako egintza berrikusteko eta zuzentzeko eskatzeko erabiltzen da.

  Zer egintzaren aurka jartzen da?

  • Administrazio-bideari bukaera ematen ez dioten egintzen aurka.
  • Zuzenean edo zeharka auziaren muina erabakitzen duten edo prozedurak aurrera egitea eragozten duten izapidezko egintzen aurka.

  Zer organori jartzen zaio?

  • Errekurritutako egintza ematen duen organoari edo horrek hierarkian gorago daukan hurrengoari.

  Zer epe daukazu errekurtsoa jartzeko?

  • Hilabete 1, egintza espresu bat errekurritzen baduzu.
  • 3 hilabete, presuntziozko egintza bat errekurritzen baduzu.

   Zer epe dauka administrazioak ebazteko?

  •  3 hilabete.

   Epe horretan ez bazaizu ebazpena jakinarazten:

  • Errekurtsoa baietsitzat joko da presuntziozko egintzaren kasuan.
  • Errekurtsoa ezetsitzat joko da egintza espresuaren kasuan.

   Zer errekurtso jar dezakezu gero?

  • Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bide judizialetik.
  • Berrikusteko errekurtso berezia, salbuespenez.

   

   

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
  Ebazten duen erakundea
  Eusko Jaurlaritza > Hezkuntza
KONTAKTUA
Harremanetarako datuak

Arreta Zerbitzua: Zuzenean